Yumurtalık Kanserinde Antijene Spesifik Aktif İmmünoterapi

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Arka plan

Yumurtalık kanseri jinekolojik kanserlerden ölümlerin önde gelen nedenidir. Standart tedavi ameliyat ve kemoterapidir. Kemoterapiye alınan cevaplar genel olarak iyi, ancak çoğu kadında nüks eder ve bunun şifa verici bir tedavisi bulunmuyor . Tümörlerde belli immün hücrelerin varlığıyla birlikte sürvi daha uzundur. Bu durum, yumurtalık kanserli kadınlarda sonuçları iyileştirmek için anti tümör immün cevap indüklemenin (immünoterapi) faydalı bir yaklaşım olabileceğini düşündürüyor.

Derleme sorusu

Bu derlemede antijene spesifik aktif immünoterapinin fizibilitesini değerlendirdik. Bu tedavi, tümör antijenleri verme yoluyla tümöre karşı bağışıklık cevabı indüklemeyi hedefler. Tümör antijenleri, tümör hücrelerinde bulunup sağlıklı hücrelerde zor bulunan moleküllerdir. Klinik sonuç ölçütleri, immünolojik cevaplar ve yan etkiler hakkındaki bilgileri topladık.

Ana bulgular

Yumurtalık kanseri olan toplam 3632 kadınla yapılan ve 1966 – 2017 yılları arasında yayınlanmış 67 araştırma bulduk. Çalışmalarda en sık tarif edilen strateji, CA-125 tümör antijenini hedefleyen antikor verilmesiydi (2347 katılımcı, 17 araştırma). Araştırmaların çoğunda birincil olarak güvenlik ve immünolojik cevaplar değerlendirildi.

Katılımcıların %7’sinden 30’una kadar şiddetli grip benzeri belirtileri ve mide-barsak belirtileri görüldü. Çalışmalar arasında cevap oranları değişmekle beraber araştırmacılar sık olarak tümör antijeni CA-125’i tanıyan antikorlar ve bağışık hücreler buldu. Umut veren bu immünolojik cevaplara rağmen 4 büyük çalışma CA-125’e yönelik antikorla tedavi edilen hastalarda plasebo verilenlere kıyasla sürvi avantajı olmadığını bildirdi.

Antikor vermeye dayanmayan stratejiler için henüz benzer sonuçlar çıkarılamıyor. Genel olarak, çalışma yazarları tedavinin iyi tolere edildiğini ve en sık olarak enjeksiyon yerinde iltihabi yan etkiler gözlendiğini bildirdiler. Araştırmacılar çalışılan stratejilerin çoğu için immün sistem cevabı gözlemledi ancak, bu stratejilerin klinik faydasının büyük araştırmalarla değerlendirilmesi gerekiyor.

Kanıt kalitesi ve sonuç

Güncel olarak yüksek kesinlikte klinik fayda kanıtı olmadığından, CA-125’i hedefleyen antikor tedavisinin mevcut haliyle standart tedaviye eklenmemesi gerekir.

Derlenen çalışmalarda benzerlik olmadığı için cevap tanımlarının, ters olay raporlama rehberlerinin ve araştırma yürütüm ve raporlamasıyla ilgili yönergelerin evrensel olarak benimsenmesi gerektiğini kuvvetle savunuyoruz. Bunun yanı sıra, sürmekte olan Rrandomize kontrollü araştırmaların (RKA) sonuçları bekleniyor ve bu alanda daha fazla RKA yapılması gerekiyor.

Kaynak

Paijens ST, Leffers N, Daemen T, Helfrich W, Boezen HM, Cohlen BJ, Melief CJM, de Bruyn M, Nijman HW. Antigen‐specific active immunotherapy for ovarian cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 9. Art. No.: CD007287. DOI: 10.1002/14651858.CD007287.pub4.

Orijinal özetler ve tam metin için:

Yumurtalık Kanseri Tedavisinde İmmünoterapi

2014 versiyonu Leffers N ve ark.

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Yumurtalık kanseri, jinekolojik kanser ölümlerinin önde gelen nedenlerindendir. Standart tedavisi ameliyat ve kemoterapidir. Kemoterapiye cevap genellikle iyidir ancak kadınların çoğunluğunda nüks olur ve bunlar için şifa verici tedavi bulunmaz. Tümörlerde belirli tipte bağışıklık hücrelerinin bulunmasıyla birlikte sürvi uzar. Bu, over kanserli kadınlarda antitümör immün cevaplar indüklemenin (immünoterapi) faydalı bir yaklaşım olabileceğini gösteriyor.

Derleme sorusu

Bu derlemede antijene spesifik immünoterapinin kullanımı araştırıldı. Antijene spesifik immünoterapi, tümör hücrelerince gösterilen ancak sağlıklı hücrelerde çok zor görülen bir tümör antijenini verme yoluyla anti-tümör bağışıklık cevapları indüklemeyi hedefler. Klinik sonuçlar, bağışıklık cevapları ve yan etkilerle ilgili bilgiler toplandı.

Ana bulgular

1966 ile 2013 yılları arasında yayınlanmış, toplam 3051 kadınla yapılan 55 araştırma belirlendi. En sık bildirilen strateji olarak tümör CA-125 antijenini hedefleyen antikorlar kullanımı bulundu (16 çalışmada toplam 2339 katılımcı). Bunların çoğunda güvenlik ve immünolojik cevaplar değerlendirildi. Katılımcıların %7 – 30 kadarında şiddetli grip benzeri belirtiler ve mide barsak belirtileri görüldü. Çalışmalar arasında cevap oranları değişse de, tümör CA-125 antijenini tanıyan antikor ve bağışıklık hücrelerine sık rastlandı. Bu umut verici immünolojik cevaplara rağmen, 4 büyük araştırmada tümör CA-125 antijenine yönelik antikor tedavisi alan katılımcılarda sürvide plaseboya kıyasla bir avantaj olmadığı bulundu.

Antikor vermeye dayanmayan stratejiler için benzer sonuçlar çıkarılamaz. Tedavi genel olarak iyi tolere edildi, en sık enjeksiyon yerinde iltihabi yan etkiler bildirildi. Araştırılan stratejilerin çoğunda bağışıklık sistemi cevapları gözlendi ancak klinik faydanın hala büyük araştırmalarda değerlendirilmesi gerekiyor.

Kanıt kalitesi ve kararlar

Hali hazırda klinik fayda yönünde yüksek kalitede kanıt olmadığından, güncel şekliyle CA-125’i hedefleyen antikor tedavilerinin standart tedaviye katılmaması gerekir.

Derlenen çalışmalar benzer olmadığı için; cevap tanımları, ters olayların raporlanması için rehberler ve araştırma yürütümleri ve raporlamalarının ortak kullanımını kuvvetle tavsiye ederiz. Ayrıca, sürmekte olan randomize kontrollü araştırmaların sonuçları beklenmekle beraber daha fazla RKA yapılması gerekiyor.

Kaynak

Leffers N, Daemen T, Helfrich W, Boezen H, Cohlen BJ, Melief CJM, Nijman HW. Antigen-specific active immunotherapy for ovarian cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD007287. DOI: 10.1002/14651858.CD007287.pub3

Orijinal özet için: Antijene Spesifik Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv