Fokal Ve Generalize Nöbetlerde Klobazam Monoterapisi

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Yeni başlamış ya da tedavi edilmeyen fokal ya da jeneralize nöbetlerin tedavisinde klobazam monoterapisiyle ilgili kanıtları derledik.

Arka plan

Epilepside beyinden çıkan aralıklı anormal elektriksel aktiviteler nöbetlere neden olur. Nöbetler beynin özel bir kısmından çıkar (fokal nöbetler) ya da tümünden birden gelir (jeneralize nöbetler). Bu derlemede yeni başlamış ya da eski ancak tedavi görmeyen nöbetler için monoterapi olarak klobazamın etkilerini değerlendirdik.

Çalışma özellikleri

Araştırmamızda nöbetlere karşı monoterapi olarak klobazamı karbamazepin ve fenitoinle kıyaslayan düşük kalitede 3 çalışma bulduk. İlk araştırma çok merkezli olup tedavi görmeyen epilepsili toplam 115 çocukta karbamazepinle; ikinci tek merkezli çalışmada nörosistiserkozlu 48 ergen ve erişkinde fenitoinle ve yine tek merkezli üçüncü araştırmada da çocukluk çağı selim sentro-temporal dikenli epilepsisi (ÇÇSTDE) olan 43 çocukta yine karabamazepinle kıyaslandı.

Anti-epileptik ilaçlarla yapılan klinik araştırmalarda geleneksel olarak etkinlik hastanın verilen ilacı kullanmayı sürdürdüğü zamanla ölçülür (retansiyon süresi). Bu süre hastanın, etkisiz olması ya da kabul edilemeyen yan etkileri olması nedeniyle nedeniyle ilacı bırakmasını yansıtır.

Anahtar sonuçlar

Tedavi görmemiş fokal veya jeneralize nöbetleri olan hastalarda 12 aydaki retansiyonda klobazamın karbamazepine göre sağladığı anlamlı bir avantaj görülmedi.

1 araştırma da 6 aydaki retansiyonda klobazamın fenitoine göre hafif bir üstünlüğü görüldü, bu da nörosistiserkoza bağlı nöbetleri olan hastalarla sınırlıydı.

ÇÇSTDE olan katılımcılarda, 4 haftada, 4-10 hafta arasında ve tedavinin son 9 ayında nöbetlerden kurtulabilen katılımcı oranlarında klobazamla karbamazepin arasında anlamlı fark bulunmadı. Ayrıca klobazamla 4 haftada nöbetlerinde %50 veya daha fazla azalma olan katılımcı oranında karbamazepine göre anlamlı fark görülmedi. Ancak klobazama randomize edilen hastalarda nöbet kontrolü karbamazepine göre daha çabuk sağlandı.

Araştırmaların hiçbirinde katılımcıların, atandığı tedaviye devam etme süresi (retansiyon süresi) veya yaşam kalitesi ölçülmedi.

Çalışma sürecinin belirli dönemlerinde tedavi altında kalmayı sürdüren katılımcı sayısıyla ilgili verileri değerlendirdik. Ancak katılımcı sayısı az olduğundan klobazam alan hastaların 12 ayda tedaviyi sürdürme ihtimalinin karbamazepine kıyasla daha yüksek olup olmadığını belirleyemedik.

Araştırmalardan biri sosyal ve akademik sonuç ölçütlerinin, klobazam alan katılımcılarda karbamazepin kadar iyileştiğini gösterdi ancak kıyaslamalı analiz yapılmadı.

Kanıt kalitesi

Halen fokal ya da jeneralize nöbetlerde klobazam monoterapisi hakkında klinik pratiği aydınlatmak için yetersiz kanıt var. Sonuç ölçütleri için sağlanan kanıtların kalitesi de çalışmaların tasarım sorunlarından ve örneklerin küçüklüğünden etkilendi. Yeni başlayan/tedavi görmemiş nöbetleri olan hastalarda klobazamla ilgili iyi tasarımlı ve yeterli güçte randomize kontrollü araştırmalar yapılmasına kesin bir ihtiyaç var.

Kanıtlar 2018 Martına kadar güncel.

Kaynak

Arya R, Giridharan N, Anand V, Garg SK. Clobazam monotherapy for focal or generalized seizures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 7. Art. No.: CD009258. DOI: 10.1002/14651858.CD009258.pub3

Orijinal özet için: Epilepside Klobazam Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2013 versiyonu Arya R ve ark. / Güncellik: Ocak 2013

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede yeni başlamış ya da tedavi görmemiş, parsiyel veya generalize başlangıçlı nöbetlerin tedavisinde klobazam monoterapisine dair kanıtlar değerlendirildi.

Arka plan

Epilepsi beynin en sık görülen hastalıklarından biridir. Beyindeki nöronlarda ara sıra ortaya çıkan anormal elektriksel aktiviteler nöbetlere neden olur. Bu anormal elektriksel aktiviteler beynin belli bir kısmından çıkabilir (parsiyel) ya da bir defada tüm beyinden çıkar (generalize). Bu derlemede parsiyel veya generalize başlangıçlı nöbetlerde monoterapi olarak klobazamı değerlendirdik.

Çalışma özellikleri

1 Temmuz 2014 tarihinde yaptığımız literatür taramasında, klobazamı karbamazepin ve fenitoine karşı kıyaslayan, orta kalitede 2 araştırma (Canadian Study Group 1998 ve Kaushal 2006) belirledik. Kanada Çalışma Grubu araştırması çok merkezli olup tedavi görmemiş 115 çocukta klobazamla karbamazepini karşılaştırdı.

Kaushal ve arkadaşları ise tek merkezde yaptıkları çalışmada soliter nörosistiserk granüloması olan 48 ergen ve erişkinde klobazamı fenitonile kıyasladı.

Nöbet önleyici ilaç araştırmalarında etkinlik geleneksel olarak hastanın atandığı tedavi grubunda kaldığı süreyle (retansiyon süresi) ölçülür. Bu ölçüt, hastanın ya işe yaramaması ya da kabul edilemez yan etkileri olması nedeniyle ilacı bırakması durumunu gösterir.

Anahtar sonuçlar

Daha önce tedavi görmemiş kısmi veya generalize başlangıçlı nöbetleri olan hastalarda 12 ayda klobazamın, karbamazepine kıyasla retansiyonda anlamlı bir avantajını bulamadık.

Analizlerimiz klobazamın adolesan ve erişkinlerde 6 ayda fenitoine göre retansiyonda hafif bir avantaj sağladığını gösterdi. Bu araştırmanın beyinde nörosistiserkoz denen özel bir enfeksiyona bağlı olarak nöbet geçiren katılımcılarla sınırlı olduğunu hatırlatmak gerekir.

Hiç bir çalışmada retansiyon süresi (katılımcının atandığı tedavi grubunda kaldığı süre), yaşam kalitesi ve nöbetler ölçülmedi. Çalışmalardan sağlanan verileri belli zaman noktalarında atandığı tedavi grubunda kalmaya devam eden katılımcıların sayısına bakarak değerlendirdik. Ancak çalışmadaki katılımcı sayısının azlığı nedeniyle, klobazam alan hastaların 12 ayda tedavi grubunda kalma ihtimalinin karbamazepine kıyasla daha fazla olup olmadığını belirleyemedik.

Analizlerimiz bir çalışmada klobazamın 6 aydaki retansiyonda fenitoine göre nörosistiserkoza bağlı nöbetleri olan çocuk ve erişkinlerle sınırlı hafif bir avantaj sağladığını gösterdi. Katılımcı sayısı azlığı nedeniyle, klobazam alan hastaların ters etkiler nedeniyle tedaviyi bırakma ihtimalinin fenitoin verilenlere göre daha az olduğundan emin olamadık.

Kanıt kalitesi

Halen, kısmi ya da generalize başlangıçlı nöbetlerde klobazam monoterapisiyle ilgili klinik uygulamayı aydınlatacak yeterli kanıt bulunmuyor. Çalışmaların tasarım problemleri ve katılımcı sayılarının azlığı, derleyebildiğimiz sonuç ölçütlerine dair kanıtların kalitesini etkiledi. Yeni başlamış ya da tedavi görmemiş nöbetlerde klobazam monoterapisiyle ilgili iyi tasarımlı ve yeterli güçte randomize kontrollü araştırmalara kesin bir gereklilik var.

Kaynak

Arya R, Anand V, Garg SK, Michael BD. Clobazam monotherapy for partial-onset or generalized-onset seizures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD009258. DOI: 10.1002/14651858.CD009258.pub2

Orijinal özet için: Epilepside Klobazam Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv