Serviks Kanserinde Düşük Doz Veya Yüksek Doz Hızlı İntrakaviter Brakiterapi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Serviks dokusu radyasyona çok duyarlı olduğudan, serviks kanseri tedavisinde yüz yıla yakındır radyoterapi başarıyla kullanılıyor. Sürvide ve lokal kontrol oranında iyileşmeler nedeniyle, lokal ilerlemiş servikal kanserde dışarıdan yapılan radyoterapiyle kavite içinden yapılan brakiterapinin kombinasyonu, standart tedavi oldu. İntrakaviter brakiterapinin (İKBT), düşük, yüksek ve orta doz hızında üç tipi bulunuyor. Birçok çalışmada, dokuların tedavi sonrası tamiratı daha iyi olduğundan, düşük doz hızlı (DDH) brakiterapinin yüksek doz hızlı (YDH) brakiterapiye göre üstün olduğu sonucuna varıldı. Bununla beraber sonradan yapılan İKBT’de sağladığı bazı potansiyel avantajları nedeniyle, YDH brakiterapi 20 yıldır gittikçe artan oranda DDH yerine kullanılıyor.

Derleme sorusu

YDR’nin pratik avantajlarına rağmen, DDH’ye göre etkinlik ve güvenliğiyle ilgili tartışmalar hala sürüyor. Bu derleme, yerel ilerlemiş servikal kanserde YDH ve DDH’nin etkinlik ve güvenliğini kıyaslamak için yapıldı.

Anahtar sonuçlar

Toplam 1265 kadınla yapılan 4 araştırmanın verileri meta analize alındı. Birleştirilen sonuçlar 3, 5 ve 10 yıllık genel sürvi oranları; 5 ve10 yıl hastalığa spesifik sürvi oranları; 3 ve 5 yıl nükssüz sürvi; 3 ve 5 yıllık lokal kontrol oranları ve lokal ve uzak hastalık nüksünde anlamlı fark olmadığını gösterdi.

Sadece komplikasyonlarla alakalı olarak YDH İKBT, ince barsak komplikasyonlarının sayısında hafif artış gösterdi.

Bu sonuçlar yerel ilerlemiş servikal kanseri olan kadınlarda YDH ya da LDH İKBT arasında etkinlik ve güvenlikte anlamlı fark olmadığını onayladı.

Kanıt kalitesi

3 randomize kontrollü ve 1 yarı randomize kontrollü araştırmayı derledik. Randomizasyonun nasıl yapıldığı sadece iki araştırmada tarif edildi, yerleşim gizlemesi ve körlemeyle ilgili ayrıntı verilmedi. Ancak tüm çalışmalarda eksik veri raporlama ve seçici raporlamayla ilgili kayırma hatası riski düşüktü. Araştırmalarda kullanılan farklı metodolojik yaklaşımlar, kanıt kalitesiyle ilgili net bir sonuca varmayı engelledi. GRADE’e göre kanıt kalitesi düşükle orta arası.

Kaynak

Liu R, Wang X, Tian J, Yang K, Wang J, Jiang L, Hao X. High dose rate versus low dose rate intracavity brachytherapy for locally advanced uterine cervix cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD007563. DOI: 10.1002/14651858.CD007563.pub3

Orijinal özet için: Düşük Veya Yüksek Doz Hızlı Brakiterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar