Gebelerde İntra-Amniyotik Enfeksiyon Tedavisinde Antibiyotik Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İntra-amniyotik enfeksiyonu olan (koriyo-amnionit) gebelerin tedavisinde antibiyotik kullanımına dair randomize kontrollü araştırma kanıtlarını derledik.

Arka plan

Koriyoamniyonit hem anneyi hem de bebeği etkileyen ve genellikle hastaneye sevkle sonuçlanan olağan bir durumdur. Fetal membranlar, amniyotik sıvı ve plasentanın enfeksiyonudur ve yeni doğan bebeklerde sepsis, pnömoni ve meninjit dahil komplikasyonlara neden olabilir. Annede de pelvik enfeksiyon, sepsis, doğum sonrası kanama ve sezaryenle doğum riskinde artış gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Koriyoamniyonit gelişimi risk faktörleri arasında; uzun süren doğum, uzun süren membran rüptürü ve içten monitörizasyon, amniyos sıvısına mekonyum bulaşması ve çok sayıda elle vaginal muayene yapılması bulunur. Tedavisi, olağan olarak, doğum esnasında veya hemen sonrasında verilebilen antibiyotiklerden ibarettir. Halen en uygun tedavi rejimi ve hangi antibiyotik rejiminin kullanılması gerektiği, doğum sonrasında antibiyotiklere devamın gerekip gerekmediği ve ne süreyle devam gerektiğini gösterecek bilgimiz yetersiz.

Çalışma özellikleri

Toplam 1296 kadınla yapılan çoğu ABD’de yapılmış 11 randomize kontrollü araştırma (RKA) derlendi. 4 araştırmada antibiyotiklerin doğum öncesinde (antepartum) kullanımı; 6’sında doğum sonrasında kullanımı (postpartum) ve birinde de hem öncesinde hem de sonrasında kullanım değerlendirildi.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi düşükle çok düşük arasında değişkendi. Bunun temel nedenleri çoğu araştırmada metodolojik kısıtlamalar olması, sonuç ölçütlerinin sınırlı sayıda araştırmadan ve sonuçları birleştirilebilen az sayıda hastadan sağlanmasıydı.

Anahtar sonuçlar

Bir çalışmanın sonuçlarına göre doğum esnasında tedavi doğum sonrasına göre daha etkili bulundu ancak bu bulgu sadece anne ve bebeğin hastanede kalış süresi ve yeni doğanda şiddetli enfeksiyon sonuçlarıyla ilgili. Doğum öncesinde yüksek doz antibiyotik kullanımının düşük doza kıyasla üstün olduğunu gösteren kanıt bulunmadı. Doğumun hemen sonrasında, farklı antibiyotiklerin ya da kısa veya uzun süreli kullanımın anne ve bebeğin sağlığını iyileştirdiğini gösteren kanıt bulunmadı. Postpartum araştırmalara alınan tüm kadınlara doğum zamanından önce antibiyotik verildi. Bu durumda intra-amniyotik enfeksiyonu olan kadınlarda antibiyotiğin postpartum dönemde devamı hakkında ve hangi antibiyotik rejiminin ne müddetle kullanılması gerektiğine dair yetersiz RKA bilgisi bulundu. Derlenen çalışmaların hiçbirinde müdahalenin ters etkileriyle ilgili bilgi raporlanmadı.

Kaynak

Chapman E, Reveiz L, Illanes E, Bonfill Cosp X. Antibiotic regimens for management of intra-amniotic infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD010976. DOI: 10.1002/14651858.CD010976.pub2

Orijinal özet için: Koriyoamniyonitte Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv