Hodgkin Lenfoması Hastalarında Görüntülemeye Adapte Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Hodgkin lenfoması (HL), lenfatik sistemin habis hastalığıdır. Endüstrileşmiş ülkelerde, tüm lenfomaların %10 – 15’ini oluşturur ve insidensi 30 ve 60 yaşlar arasında iki pik yapma eğilimi gösterir. Nispeten nadir bir hastalık olarak düşünülse de, genç erişkinlerin en olağan kanserlerinden biridir. En çok şifa sağlanabilen kanserler arasında olup 5 yıllık şifa oranları %90 kadar çıkabiliyor.

Tümör dokusunun pozitron emisyonu tomografisi (PET) tekniğiyle görüntülenmesinin tümör aktivitesini kestirmede iyi bir yol olduğu gösterildi. Bunun sonucunda bu tekniğin tedavi esnasında bu tekniğin kemoterapiye cevap veren ve vermeyen hastaları belirlemek için kullanılmasının mümkün olup olmadığı sorusu ortaya çıktı. Bu durumda, daha ileri aşama tedaviler modifiye edilebilir ve tedavinin kişiselleştirilmesi mümkün olur. İyi cevap veren hastalarda tedavinin azaltılıp kesilebilmesi ve uzun dönem ters olay riskinin azaltılması; kötü cevap verenlerde tedavinin artırılması mümkün olur.

Derleme sorusu

Bu sistematik derlemede, HL hastalarında PET-adaptasyonlu tedavi sonucunda genel sürvide (GS) ve ilerlemesiz sürvide (İS) uzama, tedaviye daha yüksek cevap, ve katılımcı yaşam kalitesi gibi sonuç ölçütlerinde fayda veya ikincil tümör gibi ters etkiler ve tedaviyle ilişkili mortalitede azalma gibi faydalar sağlayıp sağlamadığını araştırdık.

Çalışma özellikleri

CENTRAL ve MEDLİNE gibi veri tabanlarını araştırdık ve toplam 1999 katılımcıyla yapılmış 3 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Halen bu katılımcıların ancak 1480’ine ait veriler raporlandı ve derlemeye dâhil edildi. Çalışmalarda katılımcılar standart kemoterapi ve ardından radyoterapi tedavisine ya da PET-adaptasyonlu tedaviye randomize edildi. Medyan katılımcı yaşı 32 olup erkek oranı %52 bulundu.

Kanıtlar 2014 Eylülüne kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Veriler yetersiz olduğundan PET-adaptasyonlu tedavinin GS’ye etkisi hakkında sonuç çıkaramadık (1480 katılımcıda 4 ölüm). Ancak PET-adaptasyonlu tedaviden sonra İS, standart tedaviden daha kısa bulundu. Verilerimiz temel alındığında, 4 yıl PET-adaptasyonlu tedavi alan 1000 hasta içinden 222’sinde hastalık ilerlemesi veya ölüm görülürken, standart tedavi alanlardan 100’ünde görüleceği kabul edilebilir.

Bir araştırmada kısa vadedeki ters olaylar raporlandı ve bulgular belirsiz olup güvenilir kanıt sağlamadı. Araştırmalar yaşam kalitesi, tedaviye cevap ve tedaviyle ilişkili mortaliteyle ilgili bilgi sağlamadı.

Kanıt kalitesi

GS ve ters olaylarla ilgili kanıtların kalitesinin çok düşük olduğu yargısına vardık. İS ile ilgili kanıtlara orta kalitede değer biçtik.

Sonuç

Halen GS ile ilgili sağlam veri bulunmuyor. Bu sistematik derleme erken aşama HL hastalarında PET-adaptasyonlu tedaviden sonra ilerlemesiz sürvinin, standart tedavi alanlara göre daha kısa olduğunu gösteriyor.

Yapılacak daha uzun izlem süreli daha fazla RKA’lar, ters olaylar, tedaviyle ilişkili mortalite ve yaşam kalitesi üzerine daha fazla bilgi sağlayabilir ve standart tedaviyle sağlanan İS avantajının GS anlamında bir faydaya dönüşüp dönüşmediğini gösterebilir.

Kaynak

Sickinger M, von Tresckow B, Kobe C, Engert A, Borchmann P, Skoetz N. Positron emission tomography-adapted therapy for first-line treatment in individuals with Hodgkin lymphoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD010533. DOI: 10.1002/14651858.CD010533.pub2

Orijinal özet için: Hodgkin'de PET Adaptasyonlu Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv