Uzun Süre Mekanik Ventilatöre Bağlı Kalacağı Öngörülen Hastalarda Trakeostomi Zamanlaması

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Uzun süre mekanik ventilatöre bağlı kalacağı öngörülen ağır hastalarda erken trakeostominin (entübasyon sonrası ≤ 10 gün) geç trakeostomiye (>10 gün) kıyasla mortaliteye etkisine dair kanıtları derledik.

Arka plan

TrAkeostomide, gırtlaktan soluk borusuna delik açılır. Hastalara trakeostomi açılması için en olağan endikasyon, yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) uzun süreli mekanik ventilatör (MV) solunumu gerekmesidir. Trakeostomi erken veya geç yapılabilir.

Çalışma özellikleri

Erken ya da geç trakeostomiye randomize edilen toplam 1977 katılımcıyla yapılmış 8 araştırmayı derledik. 4 araştırma çalışmaya ya da son yayınını içeriğinin hazırlanmasına katılmayan kurumlardan mali destek aldı. Kanıtlar 2013 Ağustosuna kadar güncel.

Derleme sonuçları

Mortaliteyi ölçen 7 araştırmada, erişilebilen en uzun izlemde (28 günden 2 yıla kadar) erken trakeostomi yapılan hastalarda mortalite riski geç trakeostomi olanlara göre daha düşüktü. Ancak potansiyel olarak, erken ya da geç trakeostomi için en iyi endikasyonları taşıyan alt gruplar ya da kişisel özelliklerle ilgili bilgiler yetersiz olduğundan, mevcut kanıtların dikkatle yorumu gerekir. Mevcut sonuçlara göre, bir ölümü önlemek için, 11 hastaya erken trakeostomi yapılması gerekiyor.

Mekanik ventilasyonda geçen süreyle ilgili sonuçlar kesin değil, ancak erken girişimle birlikte faydalar olduğunu gösteriyor.

İki araştırma, erken trakeostomi grubunda, 28 günlük izlemde YBÜ’den taburculuk ihtimalinin anlamlı derecede yüksek olduğunu ve pnömonide anlamlı fark olmadığını gösterdi.

Spesifik özellikler taşıyan hastalarda, erken veya geç trakeostominin en iyi endikasyonları için bilgi olmadığından, aradaki muhtemel farkların yüksek kaliteli araştırmalarda test edilmesi gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi analiz edilen sonuç ölçütüne göre değişiyor. Mortalite ve MV’ye bağlı geçen zamanla ilgili kanıtlara orta kalitede, 28 günde YBÜ’den taburucuk için kanıtlara yüksek kalitede ve pnömoni ve sternal yara enfeksiyonu için kanıtlara çok düşük ve düşük kalitede değer biçildi. Araştırmalar arasındaki klinik ve metodolojk heterojenite, kanıtların kalitesinin düşürülmesinde ana faktör oldu.

Kaynak

Andriolo BNG, Andriolo RB, Saconato H, Atallah ÁN, Valente O. Early versus late tracheostomy for critically ill patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD007271. DOI: 10.1002/14651858.CD007271.pub3

Orijinal özet için: Uzun Süre Mekanik Ventilasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv