Alkolik Karaciğer Hastalarında Karaciğer Fibrozu Ve Siroz Ölçümü İçin Geçici Elastografi

Cochrane derleme özeti

Ark plan

Karaciğer fibrozu, bu organın iltihabı nedeniyle mikroskopik yapıda görülen değişimlerdir. Uzun yıllar aşırı alkol tüketiminden sonra karaciğer fibrozu siroza ilerler. Alkolün bırakılması fibrozun, önemli ya da şiddetli fibroza ve siroza ilerlemesini durdurabilir. Bu ikincisi, kanser dâhil komplikasyonlara yol açabilir.

Karaciğerdeki fibroz miktarının ölçümüne aşamalandırma denir. 5 aşama bulunur. F0 fibroz (skarlaşma) yok; F1: minimal skarlaşama; F2: skarlaşma olmuş karaciğer alanının dışına yayılmış (önemli fibroz); F3 fibroz yaygın ve başka fibrotik karaciğer bölgeleriyle köprüleşme gösteriyor (şiddetli fibroz); F4 siroz ya da ileri skarlaşma. Fibrozun farklı aşamaları belli kesim değerleriyle ayrılabilir, ancak alkolik karaciğer hastalarında en iyi kesim değerleri henüz belirlenmedi.

Gerekçe

Karaciğer biyopsisinde ince bir iğneyle karaciğerden doku parçası alınır, fibroz ölçümünün standart yöntemidir.

Geçici (transient) elastografi skarlaşmanın neden olduğu katılaşmayı ölçer, ancak alkolik karaciğer hastalarında geçerliliği ispatlanmadı.

Amaç

Geçici elastografinin alkolik karaciğer hastalarında, biyopsiye kıyasla, karaciğerde fibroz olup olmadığını ne kadar iyi belirleyebildiğini ve fibrozu aşamalandırmasının mümkün olup olmadığını anlamayı amaçladık.

Metot

2014 Ağustosunda Cochrane metotlarını kullanarak ve literatürü araştırarak, toplam 834 katılımcıyla yapılmış 14 araştırmanın sonuçlarını derledik. 7 araştırmaya sadece alkolik karaciğer hastaları alındı. Hastalara hem geçici elastografi (indeks test) hem de karaciğer biyopsisi (referans test) yapıldı.

Bulgular

Araştırma ve katılımcı sayısı küçüktü ve katılımcılarda karaciğer fibrozunun şiddet farklıydı. Sadece 4 araştırmanın iyi kalitede olduğu yargısına varıldı.

Aşama F2 ya da daha kötü fibrozda geçici elastografi (önemli fibroz)

Toplam 338 katılımcıyla yapılan 7 araştırma bulundu. Hastaların %81’inde, yani 1000 hastadan 810’unda önemli fibroz vardı. Bu 810 hastadan 49’u önemli fibrozu olduğu halde atlanacaktır. Klinik izlem, hekimin gelecek tanısal aşamaya kadar bilgili kalması sağlayabilir. Kalan 190 hastada önemli fibroz olmaması gerekir ki bunların da 21’inde fibroz aşamasıyla ilgili gereksiz endişeler yaşanacaktır.

Aşama F3 ya da daha kötü fibrozda geçici elastografi (şiddetli fibroz)

564 katılımcılı 8 araştırmada değerlendirildi. Hastaların %61’inde şiddetli fibroz vardı, yani 1000 hastadan 610’unda şiddetli fibroz bulunması gerekiyor. Bu 610 katılımcıdan 49’u şiddetli fibrozu olmasına rağmen atlanacak. Kalan 390 katılımcıda şiddetli fibroz olmamasına rağmen 117’sinde gereksiz yere şiddetli fibroz olduğu düşünülecektir.

Aşama F4 fibrozda geçici elastografi (siroz)

Toplam 330 katılımcıyla yapılan 7 araştırma bulundu. %51 hastada siroz vardı, yani 1000 hastadan 510’unda siroz olması gerekiyor. Bu 510 hastadan 26’sında siroz olduğu halde atlanacak, buna karşın sirozu olmayan 490 katılımcıya gereksiz yere siroz tanısı konacaktır.

Alkolik karaciğer hastalarında geçici elastografi, karaciğer sirozu tanısını ekarte etmede bir tanı aracı olarak kullanılabildiği gibi, şiddetli fibrozluları da ekarte edebilir. Klinik izlemden ya da hekimin faydalı gördüğü herhangi bir başka non-invzif testten sonra, hepatik fibroz ya da siroz tanısı koyma ya da dışlamada kesinlik yetersiz kaldığında, karaciğer biyopsisi hala bir seçenektir.

Aşamalar arasında ayrım yapmak için en iyi kesim değerleri hala kesinleştirilemiyor.

İleride yapılacak araştırmalara sadece alkolik karaciğer hastalarının alınması gerekir. Fibrozun geçici elastografiyi izleyen karaciğer biyopsisiyle teşhis edilmesi ve farklı karaciğer fibrozu aşamalarındaki karaciğer katılığıyla ilgili kesim değerlerine, testten önce karar verilmelidir. İki test arasındaki zaman aralığının, sirozlu olmayan hastalar için genellikle geçerli bir süre olan 3 ayı geçmemelidir. Sonuçları değerlendirenlerin körlenmesi gerekir.

Kaynak

Pavlov CS, Casazza G, Nikolova D, Tsochatzis E, Burroughs AK, Ivashkin V, Gluud C. Transient elastography for diagnosis of stages of hepatic fibrosis and cirrhosis in people with alcoholic liver disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD010542. DOI: 10.1002/14651858.CD010542.pub2

Orijinal özet için: Karaciğer Fibrozunda Geçici Elastografi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv