Erken Karaciğer Kanseri Tedavisinde Perkütan Alkol Enjeksiyonu

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Hepatosellüler kanser dünyada sıklıkta 5. sırada geliyor. Karaciğer kanserli hataları çoğunluğuna tanı ileri aşamalarda konur ve çoğunlukla kansere siroz eşlik eder. Yüksek gelirli ülkelerde hastaların %30 kadarı erken ve daha müsait bir aşamada gelir. Bu hastalarda düşünülen potansiyel olarak şifa verici güncel tedaviler perkütan ablasyon teknikleri (kanser hücrelerinin sıcak, soğuk ya da alkol gibi kimyasal maddelerle tahribi), tümörü ameliyatla çıkarma ve karaciğer naklidir. Bu derlemede erken karaciğer kanserinde perkütan alkol enjeksiyonu (PALE) ve asetik asit enjeksiyonu (PASE), diğer tedavilere ya da müdahale yapılmamasına karşı kıyaslandı. Bu derlemede, daha önce derlenen RF ile termal ablasyon dışlandı.

Çalışma özellikleri

Tıbbi literatürde bu girişimlerin fayda ve zararlarını tedavi yapılmaması, plasebo ya da başka tedavilere karşı kıyaslayan randomize kontrollü çalışmaları aradık. Kanıtlar 2014 Temmuzuna kadar güncel.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Toplam 261 katılımcıyla yapılan 3 randomize kontrollü araştırmayı derledik. 2 araştırmada PALE, PASE’ye karşı ve 1 çalışmada PALE ameliyatla kıyaslandı.

PALE ve PASE’nin genel sürvi ve nükssüz sürvide aynı sonucu sağladığını gösteren düşük kalitede kanıt bulduk. %20 sürvi için rölatif risk azalması belirlemek için gereken katılımcı sayısını hesapladık. PALE ile PASE kıyaslamasında geçerli sonuçlar çıkarabilmek için katılımcı sayısı çok az bulundu.

Her iki grupta da katılımcılar geçici ateş, ateş basması ve yerel ağrı gibi hafif yan etkiler bildirdi. Kayırma hatası riski yüksek bir araştırmayda erken karaciğer kanserli hatalarda cerrahi rezeksiyonun PALE’ye üstün görünmediğine dair çok düşük kalitede kanıt bulundu. PALE ile şiddetli yan etki görülmezken cerrahi tedavi yapılan hastalarda 3 postop ölüm olması dikkate değer. Yine olabilecek önemli farkları oraya koymak ya da reddetmek için çok az katılımcı var.

Erken aşama karaciğer kanserinde müdahaleleri değerlendiren daha fazla randomize kontrollü araştırma yapılması gerekiyor. Bu araştırmaların kayırma hatası ve rastgele hata riski düşük olarak yürütülmeli.

Kaynak

Weis S, Franke A, Berg T, Mössner J, Fleig W, Schoppmeyer K. Percutaneous ethanol injection or percutaneous acetic acid injection for early hepatocellular carcinoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD006745. DOI: 10.1002/14651858.CD006745.pub3

Orijinal özet için: Hepatosellüler Kanser Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv