Belirti Vermeyen Küçük Abdominal Aort Anevrizmalarında Ameliyat

Cochrane derleme özeti

Anevrizmalar atardamarlarda gelişen balonlaşmalardır. Abdominal aort anevrizması (AAA) karındaki büyük atardamarda görülür. AAA’nın yırtılması başarması zor olsa da hızlı cerrahi tamir yapılmadığında ölüme neden olur. Çapı 5.5 cm’yi aşan veya ağrı yapan anevrizmalarda, belirtileri gidermek ve yırtılma ve ölüm riskini azaltmak için ameliyat gerektiği kabul edilir. Ancak ameliyatın da riskleri vardır. Ameliyatta ya açık ya da endovasküler yolla protez greft yerleştirilir.

Belirti vermeyen küçük AAA’larda yırtılma riski düşüktür ve düzenli görüntülemeyle izlenerek büyüme gösterirse ameliyat edilebilir. Bu derlemeye iyi yürütülmüş 4 araştırma dahil edildi. Araştırmalarda 4 – 5.5 cm. arası belirti vermeyen anevrizmalı toplam 3314 katılımcı derhal tamir ya da büyümeyi veya çıkacak belirtileri izlemek için düzenli ultrasonla izlem muayenesine randomize edildi (sürveyans).

Sürveyansa ayrılan hastalarda anevrizması 5.5 cm’yi geçen veya belirti veren anevrizmalar ameliyat edildi.

Dört araştırma, ameliyatın 30 günü içindeki ölümlerin sayısına (operatif mortalite) bağlı olarak izlem grubunda erken sürvide fayda gösterdi. Araştırmalar uzun vadeli sürvide 3 – 8 yıllık izlemde hemen tamir ve seçici sürveyans arasında anlamlı fark göstermedi.

Sürveyansa ayrılan hastaların %31 – 75 arası bir kısmına tedricen anevrizma tamiri gerekti. Derlenen çalışmalarda genel olarak kayırma hatası riski düşük ve kanıt kalitesi yüksekti. Günümüze kadar yapılan 4 araştırmanın sonuçları küçük AAA’larda hemen ameliyattan yana toplam bir avantaj göstermiyor. İki araştırmanın birlikte analizi bu sonucun, hasta yaşından ve 4 – 5.5 cm aralığındaki anevrizma büyüklüğünden bağımsız olarak doğru olduğunu gösteriyor. Dahası endovasküler tamirin etkisine yönelik daha yeni çalışmalar da sürveyansa üstün bir fayda göstermiyor. Yaşam kalitesi sonuçları araştırmalar arasında çelişkili bulundu.

Bu suretle, güncel kanıtlar küçük anevrizmalarda ne açık ne de endovasküler yolla hemen tamir yapılmasını desteklemiyor.

Kaynak

Filardo G, Powell JT, Martinez M, Ballard DJ. Surgery for small asymptomatic abdominal aortic aneurysms. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD001835. DOI: 10.1002/14651858.CD001835.pub4

Orijinal özet için: Küçük Anevrizmada Tamir

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv