Lomber Stenozlu Hastalarda Cerrahi Tekniklerin Kıyaslanması

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Lomber (belde) spinal stenozun cerrahi tedavisinde laminektomi altın standarttır. Bu cerrahi prosedür bacak ve kalçalardaki ağrı, his kaybı ve zayıflığı hafifletmeyi gidermeyi hedefler.

Laminektomide daralma seviyesindeki vertebra (omurga) yayı tamamen çıkarılır. Bu yay omurun, omurilik kanalı içindeki sinir yapılarını çevreleyen arka parçasıdır. Yay çıkarıldığında sinirler engele maruz kalmadan işlevini sürdürür.

Ancak yakınlarda vertebradan daha sınırlı bir kemik parçasını çıkarılarak yapılan ve ameliyat için belin açılması esnasında bel kaslarında ve bağlarındaki hasarı küçülten yeni ameliyat teknikleri geliştirildi. Daha az kemik çıkarımın ve sırt kasları ve bağlarının korunması omurgayı stabil tutar ve ağrıyı azaltır. Bu yaklaşım ameliyatla ilişkili komplikasyonları da azaltabilir.

Bu yeni ameliyatlardan üçünü (ünilateral laminotomi, bilateral laminotomi ve yarım-spinal proses laminotomisi) günümüzde yaygın olarak kullanılan altın standart laminektomiye karşı kıyasladık Seçilen çalışmalardaki tüm hastalar belirtiler göstermekteydi (spinal stenoz belirti göstermese de MRG ile görülebilir). Bu üç teknikte omurgadan çıkarılan kemik miktarı sınırlıdır ve bel kaslarına ve bağlarında hasar minimal olur ancak bu tamamen farklı cerrahi yaklaşımlarla sağlanır.

Bu derlemede aşağıdaki sonuç ölçütleri özellikle araştırıldı: Kişinin kendine bakabilme ve günlük yaşam aktivitelerini yapabilme yetisi, ameliyat öncesinde bildirilen yakınmaların geriye dönüp dönmediği ve bacak ağrısının iyileşip iyileşmediği.

Çalışma özellikleri

Derlemeye 2014 Haziranına kadar yayınlanan araştırma çalışmaları dahil edildi. Toplam 733 katılımcıda tedavileri birbirine karşı kıyaslayan 10 randomize kontrollü araştırmanın sonuçları analize alındı ve aşağıdaki sonuçlar çıktı:

3 çalışmada (173 katılımcı) konvansiyonel laminektomi tek yanlı laminotomiyle kıyaslandı. 4 çalışmada (382 katılımcı) konvansiyonel laminektomi tek yanlı ve iki yanlı laminotomiyle kıyaslandı. 4 çalışmada (218 hasta) konvansiyonel laminektomi yarım spinal çıkıntı laminotomisine karşı kıyaslandı.

Fon kaynakları

Cochrane derlemecileri dışarıdan fon almadı.

Anahtar sonuçlar

Bu derlemede bel stenozunda üç yeni tekniğin her biri konvansiyonel laminektomiden farklı olmayan sonuçlar verdiği bulundu. Sadece belirtilerin algılanan toparlanması konvansiyonel laminektomiye kıyasla bilateral laminotomi lehineydi. Ancak tek yanlı laminotomi ve yarım spinal çıkıntı laminotomisi arasındaki fark anlamlı bulunmadı.

Kanıt kalitesi

GRADE tavsiyelerine göre kanıt kalitesi düşükle çok düşük arasındaydı. Bu derlenen çalışma sayısının sınırlı ve çalışma tasarımlarının zayıflığına bağlıydı. Derlenen çalışmalar, cerrahi sonuç ölçütleri hakkında güvenilir bilgi üretecek tasarımda değildi. Lomber spinal stenozda dekompresyon teknikleri hakkında yüksek kaliteli kanıta dayalı tavsiyeler yapılmadan önce daha titiz çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Overdevest GM, Jacobs W, Vleggeert-Lankamp C, Thomé C, Gunzburg R, Peul W. Effectiveness of posterior decompression techniques compared with conventional laminectomy for lumbar stenosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD010036. DOI: 10.1002/14651858.CD010036.pub2

Orijinal özet için: Lomber Spinal Stenoz Ameliyat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv