Erken Doğan Veya Düşük Doğum Tartılı Bebeklerde Duktus Arteriosus Açıklığı Tedavisinde Parasetamol


Foto: Hellerhoff / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Erken doğan veya düşük doğum tartılı bebeklerde açık kalan duktus arteriosus’un (PDA) kapanması için, anti enflamatuar özellikleri zayıf olan parasetamolün; plaseboya, müdahale yapılmamasına ya da indometazin ve ibuprofen gibi diğer non steroid antienflamatuar ilaçlara kıyasla etkinlik ve güvenliği nedir?

Arka plan

Erken doğan ya da küçük bebeklerde olağan görülen bir komplikasyon, duktus arteriosus’un açık kalmasıdır (patent duktus arteriosus – PDA). Doğum öncesinde işlevi olmayan akciğerlerde kan dolaşımı gerekmez. Duktus arteriosus, akciğerlere kan götüren akciğer atardamarını aorta bağlayan geçici bir fetal damardır. Yani duktus arteriosus fetal dolaşımda aorttan akciğerlere giden bir kısa devre oluşturur. Bu kısa devre damar, uterus içi yaşamı sürdürmek için gereklidir, ancak doğumdan sonra kapanması gerekir. Bebeğin gelişmemiş aşamada doğması halinde açık kalabilir. PDA yaşamı tehdit eden bir komplikasyondur. Olağan tedavisinde, indometazin veya ibuprofen gibi prostaglandin üretimini baskılayan ve PDA’nın kapanmasını teşvik eden ilaçlar kullanılır.

Yakınlarda, ağrı ve ateş tedavisinde olağan kullanılan ve ibuprofene göre potansiyel olarak yan etkileri daha az bir ilaç olan parasetamol bir alternatif olarak önerildi. Bir seri vaka raporu ve serisi parasetamolün bir alternatif tedavi olabileceğini gösterdi. Parasetamolün PDA’yı kapatmada nasıl iş gördüğü tam olarak bilinmiyor, ancak muhtemelen prostaglandin sentezi inihibisyonuyla alakası var.

Prostaglandinler belli bir organda değil, özellikle hasara uğramış dokularda olmak üzere tüm vücutta üretilebilen kimyasal bileşiklerdir ve prostaglandin sentezi iyileşme süreçlerinde anahtar bir rol oynar. Duktus arteriosus’un açık kalmasında önemli bir rolleri olduğu bilindiğinden üretimlerini azaltmak kapanmayı teşvik eder

Çalışma özellikleri

Toplam 916 erken doğan bebekle yapılan 8 araştırma belirledik. Çalışmalarda prasetamolün, yaşamın erken yıllarında PDA tedavisindeki etkinlik ve güvenliği ibuprofen, indometazin ve plaseboyla kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Derlenen araştırmaların sonuçları kombine edildiğinde, parasetamol kullanımıyla PDA kapatmadaki başarı oranı plasebodan yüksek ve ibuprofen ve indometazine benzer bulundu. Parasetamolle böbrek ve akciğer fonksiyonlarına ters etkiler daha az görünüyor. Küçük bir çalışmada çocuklar 18 – 24 ay süreyle izlendi ve nöro-gelişimsel bozulmada fark bulunmadı. Kanıtlar 2017 Kasımına kadar güncel.

Karar

Parasetamol,muhtemelen daha az yan etkiyle PDA kapatmak için, indometazin ve ibuprofene umut verici bir alternatif olarak görünüyor.

Parasetamolün erken doğan bebeklerde PDA kapatmada standart tedavi olarak önerilebilmesi için bu müdahaleyi test eden ve daha uzun izlem süreli başka araştırmalar yapılması gerekiyor. Tedricen daha fazla bilgi sağlayabilecek birkaç araştırma sürüyor. Prenatal parasetamol kullanımıyla çocuklukta otizm veya otizm spektrum hastalıkları ve kızlarda dil gelişimi arasındaki muhtemel ilişki bildirileri nedeniyle, yeni doğan popülasyonunda parasetamol ile yapılacak araştırmalarda postnatal yaşlarda en az 18 – 24 ay izlem yapılması gerekir.

Kanıt kalitesi

Araştırmaların tümünde sağlıkçılar körlenmediğinden kanıt kalitesinin orta olduğu yargısına vardık.

Yazarların kararı

GRADE’e göre orta kalitede kanıtlar PDA kapatmada parasetamolün ibuprofen kadar etkili, düşük kalitede kanıtlar plasebo ya da müdahale yapılmamasından daha etkili ve yine düşük kalitede kanıtlar parasetamolün indometazin kadar etkili olduğunu gösteriyor. Parasetamole maruz kalan çocuklarda nöro-gelişimle ilgili sonuç ölçütlerinde fark bulunmadı, ancak kanıt kalitesi düşük ve sadece bir çalışmadan geliyor.

Parasetamole prenatal ve postnatal maruziyeti izleyen nöro-gelişimsel sonuçlarla ilgili kaygılar göz önüne alındığında, yeni doğan popülasyonunda bu ilaçla yapılacak herhangi bir çalışmada 18 – 24 ay izlem yapılması gerekiyor. Sürmekte olan en az 19 araştırma kaydı bulundu. Yeni doğanlarda parasetamolün rutin kullanımı için bir tavsiyede bulunmadan önce bu araştırmaların yapılması gerekiyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Erken doğan bebeklerde duktus arteriosus’un kapanmadığı sıklıkla görülür ve bebeklerde bu açık damarın tıbbi ya da cerrahi yolla kapatılması gerekir. Tedavi ameliyatla ya da iki prostaglandin inhibitörü olan indometazin ve ibuprofenden biriyle tıbbi olarak yapılır. Vaka bildirimleri parasetamolün bunlara bir alternatif olabileceğini gösteriyor. Prasetamole prenatal ya da postnatal maruziyetle ileride otizm ya da otizm spektrum bozuklukları gelişimi arasında bir ilişki olduğu bildirildi.

Amaç

Erken doğan ya da düşük doğum tartılı bebeklerde ekokardiyografik olarak teşhis edilen PDA tedavisinde, İV ya da oral yolla verilen parasetamolün; plaseboya, müdahele yapılmamasına, İV indometazin ve İV ya da oral ibuprofene veya diğer siklo-oksijenaz inhibitörlerine kıyasla etkinlik ve güvenliğini belirlemeyi amaçladık.

Araştırma stratejisi

Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL 2017, Sayı 10), MEDLINE via PubMed (1966 - 6 Kasım 2017), Embase (1980 - 6 Kasım 2017) ve CINAHL (1982 - 6 Kasım 2017) Cochrane Neonatal’in standart arama stratejisiyle tarandı. Klinik araştırma veri tabanları, konferans kitapları, derlenen araştırmaların referans listelerinde randomize kontrollü araştırmalar (RKA) ve yarı randomize araştırmalar arandı.

Seçim kriterleri

Erken doğan (postmenstrual ≤ 34 haftalık) bebeklerde parasetamolü, müdahale yapılmamasına, plaseboya ve PDA kapatmada kullanılan diğer ilaçlara karşı kıyaslayan RKA’ları, doz, kullanım süresi ve verilme yoluna bakılmadan derledik. Tarama sonuçlarını her ikimiz de gözden geçirdik ve potansiyel olarak seçime uygun araştırmaları tartışmaya belirledik. Parasetamolün hem önleyici hem de tedavi edici kullanımıyla ilgili araştırmaları seçtik.

Veri toplama ve analiz

Veri toplama ve analizler Cochrane Neonatal Review Group metotlarına uygun olarak yapıldı. Kanıt kalitesini aşağıdaki sonuç ölçütleri için GRADE ile değerlendirdik: İlk tedavi küründen sonra kapanmada başarısızlık, nöro-gelişimsel bozulma, ilk hastanede kalışta tüm nedenlerden ölümler, mide barsak kanaması veya dışkıda gizli kan bulunması ve tedavi sonrasında serum kreatinin düzeyleri (µmol/L).

Ana sonuçlar

Toplam 916 çocuğa ait sonuçları raporlayan 8 araştırma derlendi. 1 araştırmada parasetamol, ibuprofen ve indomzetazinle kıyaslandı. 5 araştırmada ibuprofene karşı kıyaslama yapıldı.

Parasetamol ile ibuprofen arasında ilk tedavi küründen sonra duktal kapanmada başarısızlıkta anlamlı fark bulunmadı (tipik risk oranı (RO) 0.95, %95 güven aralığı (GA) 0.75 - 1.21; tipik risk farkı (RF) −0.02, %95 GA −0.09 - 0.09); RO ve RF için I² = 0%; orta kalitede kanıt; 4 araştırma).

4 çalışmada (n=537) gastro-intestinal kanamalar raporlandı ve parasetamol grubunda ibuprofene kıyasla daha düşük bulundu (tipik RO 0.28, %95 GA 0.12 - 0.69; tipik RF −0.06, %95 GA −0.09 ile −0.02); RO ve RF için I² = 0%; NNTB 17 (%95 GA 11 - 50); orta kalitede kanıt).

4 araştırmada parasetamol grubunda serum kreatinin düzeyi ibuprofene kıyasla daha düşük (orta kalitede kanıt) ve 2 araştırmada (n = 290) tedavi sonrasında serum bilirubini de aynı bulundu.

Platelet sayısı ve günlük idrar çıkışı parasetamol grubunda ibuprofene göre daha yüksekti.

1 araştırmada (n=61) 18 – 24 ay süreyle izlem yapıldı. Nörolojik sonuç ölçütlerinde anlamlı fark bulunmadı (düşük kalitede kanıt).

İki araştırmada 80 bebekte profilaktik kullanım, plaseboya ve müdahale yapılmamasına karşı araştırıldı. Parasetamol kullanımı, duktal kapanmada başarısızlık oranında plasebo ve tedavi yapılmamasına kıyasla tedavi sonrası 4 ve 5. günlerde azalmayla sonuçlandı. Tipik risk oranı için anlamlılık sınırda RO 0.49 (%95 GA 0.24 - 1.00; P = 0.05); tipik risk farkı ise anlamlı bulundu (RF −0.21 %95 GA −0.41 ile −0.02; RF ve RO için I² = 0 %; NNTB 5, %95 GA 2 - 50; düşük kalitede kanıt).

2 çalışmada (n = 277) parasetamol indometazinle kıyaslandı. PDA kapanmasında başarısızlık farklı bulunmadı (tipik RO 0.96, %95 GA 0.55 - 1.65; I² = 11%; tipik RF −0.01, %95 GA −0.09 - 0.08; I² = 17%; düşük kalitede kanıt).

Parasetamol grubunda, indometazine kıyasla serum kreatinin düzeyleri anlamlı derecede düşük ve platelet sayıları ve günlük idrar çıkışı anlamlı derecede daha yüksekti.

Kaynak

Ohlsson A, Shah PS. Paracetamol (acetaminophen) for patent ductus arteriosus in preterm or low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD010061. DOI: 10.1002/14651858.CD010061.pub3

Orijinal özet için: Patent Duktus Arteriosus Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2014 Versiyonu Ohlsson A ve Shah PS / Güncellik: Ağustos 2014

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Çok erken ya da çok küçük doğan bebeklerde olağan bir komplikasyon duktus arteriosus açıklığıdır (patent duktus arteriosus – PDA). PDA akciğerler ve kalp arsında açık bir kanaldır. Doğum sonrasında kapanması gerekir, ancak bebeğin gelişimin erken aşamasında olması nedeniyle açık kalır. PDA hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir. Olağan tedavide indometazin ya da ibuprofen verilir. Son zamanlarda, çocuk ve bebeklerin ateş ve ağrı tedavisinde olağan kullanılan ilaçlardan parasetamol (asetaminofen), ibuprofene potansiyel etkileri daha az bir alternatif olarak önerildi. Birkaç vaka bildirimi ve vaka serisi parasetamaolün PDA kapatmak için çekici bir alternatif olabileceğini gösterdi.

Çalışma özellikleri

Erken yaşamda PDA tedavisi için parasetamolü ibuprofene karşı kıyaslayan, toplam 250 erken doğan bebekle yapılmış 2 araştırma belirledik. Çalışmalar Türkiye ve Çin’de yürütüldü.

Anahtar bulgular

İki çalışmanın sonuçları kombine edildiğinde PDA kapatmada parasetamolün başarı oranı ibuprofene benzerdi. Her iki grupta ters olaylar da benzerdi. Ancak genel olarak eğilimler parasetamol alan bebeklerden yanaydı, bunu yanı sıra ters olaylar da parasetamol grubunda daha düşüktü. Parasetamolle tedavi edilen bebeklerde ekstra oksijene gerek duyma süresi az ve hiperbilirubinemi riski ibuprofene göre düşüktü.

Kanıt kalitesi

Sağlıkçılar çocukların hangi ilacı aldığına karşı körlenmemekle beraber çalışmaların kalitesi iyiydi.

Kararlar

Parasetamol indometazin ve ibuprofene karşı umut veren yeni bir alternatif olarak görünüyor, muhtemelen ters etkiler de daha az.

Erken doğan bebeklerde standart tedavi olarak tavsiye edilebilmesi için bu müdahaleyi test eden ve daha uzun süre izlem yapılan başka çalışmalar yapılması gerekiyor. Tedricen ek bilgiler sağlaması beklenen birkaç çalışma sürüyor.

Kaynak

Ohlsson A, Shah PS. Paracetamol (acetaminophen) for patent ductus arteriosus in preterm or low-birth-weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD010061. DOI: 10.1002/14651858.CD010061.pub2

Orijinal özet için: PDA Tedavisinde Parasetamol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar