Kan Yapıcı Kök Hücre Naklinden Sonra Karaciğerdeki Küçük Venlerin Tıkanmasının Önlenmesi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kan yapıcı kök hücre nakli (KYKHN) yapılan hastalarda karaciğerdeki küçük venlerin blokajının (veno oklüzif hastalık-VOH) önlenmesinde kullanılan ilaçların etkileri hakkındaki kanıtları derledik.

Arka plan

KYKHN yapılan hastalarda ölüme kadar götürebilen bir komplikasyon olan VOH gelişebilir. VOH’u önlemek için farklı etki mekanizmaları olan çeşitli ilaçlar denendi. Bu koruyucu önlemler arasında heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH), danaparoid, ursodeoksikolik asit, prostaglandin E1 (PGE1), glutamin, antrombin III, defibrotid ve taze dondurulmuş plazma (TDP) bulunuyor. Birçok nakil merkezinde bu koruyucu önlemler, özellikle yüksek riskli hastalara rutin olarak verilir.

Çalışma özellikleri

14 randomize kontrollü araştırmayı derledik. 612 katılımcılı 4 araştırmada tek başına ya da ek tedaviyle birlikte ursodeoksikolik asit plaseboya, tedavi yapılmamasına ya da aynı ek tedaviye karşı kıyaslandı. 259 katılımcılı 2 araştırmada heparin tedavi yapılmamasına karşı kıyaslandı. 106 katılımcılı 2 araştırmada DMAH plaseboyla ve da tedavi yapılmayan grupla kıyaslandı. 360 katılımcılı 1 araştırmada defibrotid tedavi yapılmamasıyla kıyaslandı. 34 katılımcılı 1 araştırmada glutamin plaseboyla kıyaslandı. 383 katılımcılı 2 araştırmada ek tedaviyle birlikte ya da sade TDP, tedavi verilmemesine ya da aynı ek tedaviye karşı kıyaslandı. 30 katılımcılı 1 araştırmada heparinle antitrombin III sade heparine karşı kıyaslandı. Bir araştırmada heparin (47 katılımcı), DMAH ile (46 katılımcı) ve PGE1 (47 katılımcı) ile kıyaslandı. Danaparoid araştırılmadı. Derlenen araştırmalar her iki cinsten, geniş bir yaş dağılımı ve çok çeşitli hastalıkları olan ve KYKHN olan katılımcılar alındı. Kanıtlar 2015 Ocağına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Ursodeoksikolk asit VOH oluşumunu, tüm nedenlerden ölümleri ve VOH’a bağlı ölümleri azaltabiliyor, ancak toplam sürvide fark olduğuna dair kanıt bulunmadı.

Heparin, DMAH, defibrotid, glutamin, TDP, antitrombin III ile kontrol grupları arasında ve heparinle DMAH arasında, heparinle PGE1 arasında ve DMAH ile PGE1 arasında VOH oluşumunda fark kanıtı bulunmadı.

Heparin ve defibrotidle tedavi ve kontrol grupları arasında sürvide fark kanıtı bulunmadı.

DMAH, glutamin, TDP, antitrombin III araştırmaları ve heparin ve DMAH, heparin ve PGE1 ve DMAH ve PGE1 kıyaslamaları sürvi hakkında veri sağlamadı.

Herhangi bir araştırma yaşam kalitesi hakkında veri sağlamadı.

Ters etkiler 11 araştırmada raporlandı. Bir araştırma dışında tedavi grupları arasında ters olaylarda fark kanıtı bulunmadı. Fark bulunan tek araştırmada defibrotid tedavisi tedavi yapılmamasına kıyasla daha fazla yan etkiyle sonuçlandı.

Kanıt kalitesi

Çalışma tasarımlarındaki yüksek kayırma hatası riski, çalışmalar arasında sonuçların tutarsız ve şüpheli olması nedeniyle tüm sonuç ölçütleri için kanıt kalitesi düşükle çok düşük arasındaydı.

Karar

KYKHN yapılan hastalarda ursodeoksikolik asidin karaciğerde VOH oluşumu insidensini, toplam mortaliteyi ve VOH nedenli mortaliteyi düşürebileceğine dair düşük ya da çok düşük kalitede kanıt var. Ancak en etkili tedavi belirsiz. Heparin, DMAH, defibrotid, glutamin, TDP, antitrombin III ve PGE1 kullanımını desteklemek için kanıtlar yetersiz. Yüksek kalitede daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Cheuk DKL, Chiang AKS, Ha S, Chan GCF. Interventions for prophylaxis of hepatic veno-occlusive disease in people undergoing haematopoietic stem cell transplantation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD009311. DOI: 10.1002/14651858.CD009311.pub2

Orijinal özet için: Veno Oklüzif Hastalık

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv