Statin Tedavisi Ve Hafızada Akut Bozulma Riski


Foto: brett jordan / Flickr

JAMA’dan özet çevirisi

Önemi

Statinlerle hafıza bozulması arasındaki ilişkiye ait bildiriler tutarsız.

Amaç

Statin kullanıcılarının, kullanmayanlara ve statin dışı lipid düşürücü ilaç (LDİ) kullananlara kıyasla hafızada akut bir azalma gösterip göstermediğini değerlendirmek.

Dizayn, kurum ve katılımcılar

13 Ocak 1987 – 16 aralık 2013 arasında The Health Improvement Network bilgi tabanı kullanılarak yapılan bir retrospektif kohort çalışmasında 482 543 statin kullanıcısı iki kontrol grubu ile kıyaslandı: 482 000 eşlenik statin kullanmayan kişi ve tümü statin dışı LD kullanan 26 484 hasta. Akut hafıza kaybı gösteren 68 028 hasta ile yürütülen bir vaka çaprazlama çalışması ile olayın hemen öncesindeki dönemde statin maruziyeti, daha önceki üç periyoda karşı kıyaslandı. Analizler 2013 Temmuzundan 2015 Ocağına kadar yürütüldü.

Sonuçlar

Herhangi bir lipid düşürücü kullanmayan eşlenik kişilerle kıyaslandığında (ihtimal oranı kullanılarak [95% GA]), statinlere ilk maruziyetle, hemen izleyen 30 gün içinde meydana gelen hafıza kaybı arasında güçlü bir ilişki bulundu (tamamen ayarlanmış, 4.40; 3.01-6.41). Bu ilişki statinler statin dışı LDİ’lerle kyaslandığında kayboldu (tamamen ayarlanmış, 1.03; 0.63-1.66) ancak statin dışı LDİ’leri kullananlar kullanmayan kontrole karşı kıyaslandığında yine görüldü (ayarlanmış, 3.60; 1.34-9.70). Vaka çaprazlama ile yeniden yapılan analiz küçük ilişki gösterdi.

Kararlar ve ilişkinlik

Hem statin hem statin dışı LDİ‘ler, kullanıcılarda kullanmayanlara kıyasla maruziyeti izleyen 30 gün içinde akut hafıza kaybı ile kuvvetli ilişki gösteriyor ancak birbirleriyle karşılaştırıldığında göstermiyor. Bu nedenle ya tüm LDİ’ler ilaç sınıfından bağımsız olarak hafıza kaybına neden oluyor ya da birliktelik nedensel olmaktan çok belirlemede kayırma hatasının sonucudur.

Orijinal özet için: Statin Tedavisi Ve Hafızada Bozulma

Son Paylaşımlar
Arşiv