Alzheimer Hastalarında Rivastigmin Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Alzheimer hastalarında rivastigminin plaseboya karşı etkinlik ve güvenliğini kıyaslayan kanıtları derledik.

Arka plan

Alzheimer hastalığı yaşlılarda demansın en sık görülen nedenidir. Hastalık ilerledikçe insanlar hatırlama, iletişim, net düşünme ve olağan günlük aktivitelerini yapabilme yetilerini kaybeder. Davranış ve kişilikleri de değişebilir. Şiddetli hastalıkta hasta kendine bakamaz ve sürekli bakımı gerekir. Halen şifası bulunmuyor ancak belirtileri hafifletmek için bazı ilaç müdahaleleri var.

Belirtilere beyinde kolinerjik nöronlar denen bazı tip sinir hücrelerinin kaybı neden olur. Bir asetilkolinesteraz inhibitörü olan rivastigmin beyinde sinir hücrelerinin iletişimini sağlayan asetilkolin düzeyini artırır. Bu da demans belirtilerini iyileştirebilir. Rivastigmin kapsül ya da sıvı olarak ağızdan veya cilde uygulanan ilaç yaması şeklinde alınabiliyor. Bu derlemede rivastigminin Alzheimer hastalığı belirtilerini iyileştirmedeki etkinlik ve güvenliği değerlendirildi.

Çalışma özellikleri

Derlemememize çift kör randomize kontrollü araştırmalar dâhil edildi ve kanıtlar 2015 Martına kadar araştırıldı. Araştırmalar en az 12 hafta sürdürüldü ve rivastigmin plaseboya karşı kıyaslandı. Bu kriterlere uyan 13 çalışma bulundu. Çalışmaların çoğuna hafif orta arası ve ortalama yaşları 75 civarında olan Alzheimer hastaları alındı.

Anahtar sonuçlar

7 araştırmanın sonuçları rivastigmin kullanan (günde 6-12 mg ağızdan veya 9.5 mg ilaçlı yama) hastalar 6 aylık tedaviden sonra üç sonuç ölçütünde plaseboya kıyasla daha iyi bulundu. Bilişsel işlevde (70 puanlık ADAS Cog skalasında 2 puan) ve günlük yaşam aktivitelerinde (standart ortalama fark, SOF 0.20) görülen farklar oldukça küçüktü.

Rivastigmin alan hastalar plasebo alanlara kıyasla daha fazla genel iyileşme sergiledi (ihtimal oranı 1.47, %95 güven aralığı 1.25 – 1.72 arası).

Ancak davranış değişimleri (3 çalışma) ve bakıcılara etki (1 çalışma) fark göstermedi. Rivastigmin alan hastalarda ters olay yaşama ihtimali de yaklaşık iki kat fazlaydı, ancak bu fark yama kullanılan hastalarda kapsül alanlara göre biraz daha azdı. Yan etki olarak bulantı, kusma, kilo kaybı ve sersemlik hissi görüldü.

Özetle rivastigmin Alzheimer hastalarına fayda sağlayabiliyor. Muhtemelen yama kullanımında, oral kapsüllere kıyasla daha az yan etki görülüyor.

Kanıt kalitesi

Çoğu sonuç ölçütleri için kanıt kalitesi ortaydı. Sonuçlara güvenimizi etkileyen ana faktörler bazı çalışmalarda nispeten çok sayıda hastanın tedaviyi bırakmasıydı (rivastigmin kollarında terkler daha fazla oldu). Çalışmalardan sağlanan veriler sadece 12 aylık izlemle sınırlı olduğundan kanıtların uzun süreli tedavilere uygulanabilirliği konusunda da kaygılıyız. Bu derlemenin ana analizine dahil edilen tüm veriler ilaç üreticisinin (Novartis Pharma) ya fon sağladığı ya da sponsor olduğu çalışmalardan geliyor.

Kaynak

Birks JS, Chong L, Grimley Evans J. Rivastigmine for Alzheimer's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD001191. DOI: 10.1002/14651858.CD001191.pub4

Orijinal özet için: Alzheimer Rivastigmin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar