Erişkinde Renal Vaskülite Karşı Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Renal vaskülit hızlı gelişen bir gromerülonefrittir, sonucunda böbrek işlevleri çok çabuk kaybedilir. Steroidler ve siklofosfamidle immün sistemin standart baskılanması tavsiye edilir.

Bu derlemede renal vaskülit tedavisinde herhangi bir tedavinin fayda ve zararların değerlendirmek hedeflendi. Toplam 2217 katılımcıyla yapılan 31 araştırma belirlendi.

Plazma değişimi şiddetli akut böbrek hasarıyla gelen hastalarda son aşama böbrek hastalığı riskini azaltıyor. Pals siklofosfamid kullanımı iyi remisyon oranları sağlıyor ancak nüks riskinde artış bulundu. Azatiyoprin remisyon sağlandıktan sonra idame tedavisi olarak etkili. Remisyon indüklemede mikofenolat mofetil, siklofosfamide eşdeğer. Mikofenolat mofetil idame tedavisi olarak da denendi ve sonuçta nüks oranında artış olduğu bulundu. Rituksimabla ilgili ilk veriler siklofosfamide eşdeğer etkinlik gösterdi. Metotreksat ve leflunomid, idame tedavisi olarak faydalı ancak rölatif etkinlikleri belirsiz. Co-trimoksazolla tedavi, solunum enfeksiyonları ve nükslerini önleyebiliyor ancak vaskülitin sistemik nükslerine büyük bir etkisi olması muhtemel değil.

Kaynak

Walters G, Willis NS, Craig JC. Interventions for renal vasculitis in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD003232. DOI: 10.1002/14651858.CD003232.pub3

Orijinal özet için: Renal Vaskülit Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar