Metastatik Meme Kanserine Karşı Taksan İçeren Tedavi Rejimleri


Foto: Kim Brookes

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Metastatik meme kanserli kadınlarda taksan içeren kemoterapi rejimlerinin etkisi hakkında kanıtları gözden geçirdik. Bu derleme ilk olarak 2003 yalında yayınlanan Cochrane derlemesinin güncellemesidir.

Arka plan

Metastatik meme kanserli (yani meme dışına yayılmış kanser) hastaların tedavisi olağan olarak kanseri küçültmek ya da büyümesini önlemek için kemoterapidir. Kemoterapide tek ilaç ya da ilaçların kombinasyonu kullanılabilir. Paklitaksel ve doketaksel, taksanlar olarak bilinen kemoterapi ilaçlarıdır. Taksanlar kanser hücrelerinin bölünme ve çoğalmasını inhibe edebilir ve yan etkileri arasında alerjik reaksiyonların yanı sıra bulantı, kusma ve saç kaybı bulunur ve premedikasyonla azaltılabilir. Taksan içeren kemoterapinin metastatik meme kanserli kadınlarda sürviyi iyileştirip iyileştirmediğini ve hastalığın ilerleme süresini uzatıp uzatmadığını araştırmak istedik.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2013 Şubatına kadar günceldir. 6871 kadın üzerinde yürütülmüş 28 çalışmayı derledik. Kadınlar ya taksan içeren kemoterapi rejimi (sadece taksan veya diğer kemoterapi ilaçlarıyla) veya taksan dışı kemoterapi rejimi gruplarına ayrıldı. Taksan içeren ve içermeyen rejimlerde değişkenlik vardı. Çalışmaların yaklaşık yarısında paklitaksel diğer yarısında doketaksel kullanıldı ve olguların çoğunda taksanlar üç hafta aralarla verildi. 28 çalışmadan 20’sine metastatik kanser tanısından sonra taksanları ilk tedavi olarak alan kadınlar dahil edildi. 21 çalışmaya ise metastatik durumda önceden antrasiklinlerle tedavi görmemiş kadınlar alındı. Medyan süre bildiren çalışmalarda süre 9 ay ile 69 ay arasındaydı.

Ana sonuçlar

Bu derleme taksan içeren kemoterapi rejimlerinin sürviyi iyileştirdiğini ve metastatik meme kanserinin ilerlemesini yavaşlattığını gösterdi. Analizler metastatik kanser tanısından sonra ilk tedavi olarak taksan alan kadınlarda yapılan çalışmalarla sınırlandığında, sürvide sağlanan fayda devam etti. Taksanlar tümörlerin taksansız kemoterapi rejimlere göre daha fazla küçülmesini sağlar göründü. Ancak yan etkilerde farklar vardı. Taksanlarla nörotoksisite (el ve ayaklarda karıncalanma) yaşama riski non-taksan kemoterapiye kıyasla yükseldi. Saç kaybı ihtimali de taksanla taksansız rejime göre daha yüksek göründü. Lökopeni ve tedavi ile ilişkili ölümlerin oranında taksanlı ve taksansız kemoterapi arasında fark bulunmadı. Yaşam kalitesi ölçen çalışmalarda, iki grup arasında yaşam kalitesinde herhangi bir fark (genel veya alt skalada)

Kanıt kalitesi

Genel olarak 28 çalışmadan 18’ininde kayırma hatası riskini düşük olarak değerlendirdik. Ancak bazı çalışmalar ilaç tedavisini gizleme ve kayırma hatası riski taşıma ihtimali en yüksek sonuç kriterleri (örneğin tümör cevap oranı) için sonuç değerlendirme metodları hakkında ayrıntıları bildirmediler. Derlenen çalışmalar çapında görülen değişkenliğin derecesi muhtemelen çalışmalarda kullanılan taksansız tedavi rejimlerinin değişken etkinliğini yansıtıyor ve taksan içeren rejimlerin taksansız rejimlerin hepsinden olmasa da bazılarından daha etkin olduğunu gösteriyor.

Kaynak

Ghersi D, Willson ML, Chan M, Simes J, Donoghue E, Wilcken N. Taxane-containing regimens for metastatic breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD003366. DOI: 10.1002/14651858.CD003366.pub3

Orijinal özet için: Met. Kanserde Taksan

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv