Bazı Kan Kanserlerinde Otolog Nakil İçin Kök Hücre Mobilizasyonu Sağlamada G-CSF Tedavisine Pleriksa

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Habis lenfoma ve multipl myelom hastalarında kök hücre mobilizasyonu sağlamada G-CSF tedavisine pleriksafor eklenmesinin sade G-CSF tedavisine kıyasla etkinlik ve güvenliğine dair mevcut literatürü derledik.

Arka plan

Habis lenfomalar, Hodgkin lenfoması ve Hodgkin dışı lenfomalar olarak ayrılır, lenf bezleri ve lenfatik sistemi tutar. Multipl myelom, kemik iliğinin kanseridir. Hodgkin dışı lenfomalar ve multipl mlyelom için etkili bir tedavi seçeneği, yüksek doz kemoterapinin ardından yapılan otolog kök hücre naklidir. Otolog nakilde kök hücreler kemoterapi öncesinde hastanın kendisinden sağlanır. Bunların kemik iliğinden kana mobilize edilmesi gerekir. Kök hücre mobilizasyonu için sık kullanılan ilaçlardan birisi G-CSF’dir. Yani araştırmalar G-CSF’ye, orijinalinde HIV enfeksiyonu tedavisi için geliştirilmiş yeni bir ilaç olan pleriksafor eklenmesinin daha fazla kök hücre hasadı sağlayacağını ve böylece başarılı bir nakil yapılması ihtimalini artırabileceğini gösterdi.

Çalışma özellikleri

Çeşitli tıbbi veri tabanlarını taradık ve derleme kriterlerine uyan 4 randomize kontrollü araştırma belirledik. Araştırmalardan ikisi katılımcı bulunamaması nedeniyle erkenden sona erdirildi ve sonuç yayınlanmadı, bu nedenle analize alamadık.

Derlenen 2 araştırmaya Hodgkin dışı lenfoması ve multipl myelomu (MM) olan 600 katılımcı alındı. Her iki çalışmada da deney grubuna cilt altı yolla G-CSF+pleriksafor, kontrol grubuna G-CSF+plasebo verildi. Her iki çalışmanın da sponsoru pleriksafor üreticisi olan Genzyme firmasıydı.

Anahtar sonuçlar

Sonuç ölçütü olarak 12 ayda mortalite, başarılı kök hücre toplama ve ters olaylarla ilgili 2 araştırmadan sağlanan verilerin meta analizini yapmamız mümkün oldu.

12 ayda mortalite ve kök hücre mobilizasyonu dönemi esnasındaki ters olaylarda pleriksafor ve plasebo grupları arasında bir fark kanıtı olmadığını bulduk.

Meta analiz, başarılı kök hücre toplamada pleriksafora randomize edilen hastalardan yana bir avantaj gösterdi. Dahası, her iki araştırmada da pleriksafor grubunda belli bir sayıda kök hücre toplamak için geçen zaman, plasebo grubuna göre anlamlı derecede daha kısaydı.

MM hastalarıyla yapılan araştırmada, pleriksafor kolundaki hastaların %95.9’u ve plasebo kolundakilerin % 88.3’üne nakil yapıldı. Hodgkin dışı lenfomalarla ilgili çalışmada, pleriksafor kolundaki hastaların %90’ına ve plasebo kolundakilerin sadece % 55.4’üne nakil yapılabildi. Hodgkin dışı lenfomalı hastalar, tedaviye pleriksafor eklenmesinden, başarılı nakil anlamında fayda sağlar görünüyor ancak nakil yapılan hastalarda nötrofil ve platelet engrafmanı için gereken zamanda bir farka dair kanıt bulunmadı.

Araştırmalarda yaşam kalitesi ve ilerlemesiz sürvi raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Ters olaylar ve başarılı kök hücre toplanmasıyla ilgili kanıtların kalitesi yüksek, 12 ayda ölümle ilgili kanıtlar orta kalitede. Ana kısıtlama güven aralıklarının geniş olması.

Kaynak

Hartmann T, Hübel K, Monsef I, Engert A, Skoetz N. Additional plerixafor to granulocyte colony-stimulating factors for haematopoietic stem cell mobilisation for autologous transplantation in people with malignant lymphoma or multiple myeloma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD010615. DOI: 10.1002/14651858.CD010615.pub2

Orijinal özet için: Kök Hücre Toplanmasında Pleriksafor

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar