Fokal Refrakter Epilepside Stiripentol

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Arka plan

Epilepsi en olağan rastlanan kronik nörolojik hastalıklardan biridir; tüm dünya nüfusunun %1 kadarını etkiler. Bu hastaların %30 kadarı, tek başına ya da kombine olarak anti-epileptik ilaçlarla (AEİ) yapılan uygun tedaviye rağmen nöbet geçirmeyi sürdürür. Stiripentol Fransa’da geliştirilen ve 2007 yılında Dravet sendromu tedavisine, valproat ve klobazamla beraber yardımcı tedavi olarak umut verici etkiler gösteren kullanımı için EMA onayı alan yeni bir AEİ’dir. Bu derlemede, ilaca dirençli AEİ kullanan fokal epilepsili hastalarda ek tedavi olarak stiripentol kullanımına dair kanıtlar değerlendirildi.

Sonuçlar

Derleme kriterlerimize uyan, fokal epilepsili 32 çocukla yapılmış sadece bir araştırma bulduk. Bu araştırmada, “cevap verenlerle zenginleştirilmiş” bir tasarım kullanıldı ve ek tedavi olarak verilen stiripentol ile plaseboya göre %50 ve daha fazla nöbet azalması veya nöbetlerden kurtulma sağlandığına dair net kanıt olmadığı bulundu.

Ek stiripentol tedavisi bütün olarak ters etki riskinde plaseboya göre artış getirdi (risk oranı (RO) 2.65, %95 güven aralığı (GA) 1.08 - 6.47). Araştırmanın randomize, plasebo kontrollü ek tedavi kısmına sadece stiripentole cevap verenlerin (yani bazale kıyasla nöbet sıklığında en az %50 azalma olanların) alınması, sonuçlarının daha geniş popülasyonlara genellenmesini kısıtlıyor. Ayrıca örneğin çok küçük olması ve tedaviden eksilme oranının yüksekliği de bu genellemeyi engelliyor. Son olarak, çalışmanın tasarımı, yürütümü ve tedavi terkleri nöbet sıklığıyla ilgili sonuç ölçütlerini etkilemiş olabilir.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmada kayırma hatası riskinin düşük ya da belirsiz olduğu yargısına vardık. GRADE metodolojisiyle kanıt kalitesine düşük değer biçtik.

Halen fokal refrakter epilepside ek tedavi olarak stiripentol kullanımını destekleyen kanıt bulunmuyor. Büyük, randomize ve iyi yürütümlü daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kanıtlar 2017 Ağustosuna kadar güncel

Kaynak

Brigo F, Igwe SC, Bragazzi N. Stiripentol add-on therapy for focal refractory epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD009887. DOI: 10.1002/14651858.CD009887.pub4

Orijinal özet için: İlaca Dirençli Epilepsi Tedavisinde Stiripentol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2015 versiyonu Brigo F ve ark. / Güncellik: Ağustos 2015

Cochrane derleme özeti

Epilepsi en sık görülen kronik nörolojik hastalıklardan biri olup dünya nüfusunun %1’ini etkiliyor. Bu hastaların %30 kadarı uygun tekli ya da kombine antiepileptik ilaç (AEİ) tedavisine rağmen nöbet geçirmeye devam eder. Bu hastalar refrakter epilepsili olarak kabul edilir. Stiripentol Fransa’da geliştirilen ve 2007 yılında Avrupa İlaç Ajansından (EMA) Dravet sendromunda valproat ve klobazama yardımcı tedavi olarak umut verici etkilerle onay alan yeni bir AEİ’dir. Bu derlemede fokal refrakter epilepside AEİ alan hastalara ek tedavi olarak stiripentol kullanımına dair kanıtlar değerlendirildi.

Derlemeye kriterlerimize uygun, fokal epilepsili 32 çocukla yürütülen bir araştırmayı aldık. Bu çalışmada “cevap verenlerle zenginleştirme” tasarımı kullanıldı ve stiripentol ekleme tedavisiyle plaseboya kıyasla ne nöbetlerde azalma (≥%50) ne de nöbetlerden kurtulma için net kanıt bulunmadı. Stiripentol eklenmesiyle plseboya göre ters olay riski genel olarak daha büyüktü (risk oranı 2.65, %95 güven aralığı 1.08 – 6.47 arası).

Çalışma sonuçlarının daha büyük bir popülasyona genellenmesi, çalışmanın ek plasebo kontrollü çift kör parçasına sadece stripentole cevap verenlerin (yani bazale kıyasla nöbet sıklığında en az %50 azalma gösterenler) alınması nedeniyle kısıtlanıyor. Ayrıca örneğin çok küçük olması ve buna denk düşen tedavi terk oranları da genellemenin önüne geçiyor. Son olarak, kullanılan tasarım nedeniyle, devam eden ve bırakanların etkileri muhtemelen nöbet sıklığıyla ilgili sonuç ölçütlerini etkilemiş olabilir.

Halen stiripentolün fokal refrakter epilepside ek tedavi olarak kullanımını destekleyen kanıt bulunmuyor. Konu hakkından büyük, randomize ve iyi yürütülmüş başka araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Brigo F, Storti M, Igwe SC. Stiripentol for focal refractory epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD009887. DOI: 10.1002/14651858.CD009887.pub3

Orijinal özet için: Stiripentol Fokal Refrakter Epilepsi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar