İlk Tam Remisyondaki Akut Miyeloid Lösemili Hastalarda İdame Tedavisi Olarak İnterlökin-2

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Akut miyeloid lösemi (AML) kan hücrelerinin habis hastalığıdır Çoğu hastaya kanser hücrelerini gidermek için kemoterapi ya da kemik iliği nakli yapılır. Bu tedavilere cevap olarak, hastaların kanında kanser hücresi ve hastalık belirtisinin kalmadığı durum olan “tam remisyon” (TR) sağlanabilir. Hastalık, tedavi başlangıcında iyi kontrol edilse de AML nüks edebilir, tekrar ilerleyebilir ve yaşam beklentisini azaltabilir. Bu hastaların yine de daha fazla tedavi edilmesi gerekir. İnterlökin-2 (İL-2), şifa verici etkiyi sürdürmek ve hastalık gelişimini engellemek için idame tedavisi olarak bir alternatiftir. TR sağlanan hastalarda İL-2 tedavisini, idame tedavisi yapılmamasına karşı kıyaslayan klinik araştırma sonuçları yayınlandı, ancak etki belirsiz kaldı.

Derleme sorusu

Bu derleme ilk TR’u sağlanan ve nüks etmeyen AML hastası çocuk ve erişkinlerde idame tedavisi olarak IL-2’nin etkinlik ve zararlı etkilerini inceleyen klinik araştırmaları değerlendirme ve özetlemeyi hedefliyor.

Çalışma özellikleri

1950 Ocağından 2015 Ağustosuna kadar yayınlanan araştırmalar için veri tabanlarını taradık ve 679 sitasyon belirledik. Toplam 1665 katılımcıyla yapılan 9 araştırmayı derledik. Araştırmalar 1991 ile 2008 yılları arasında yapıldı ve 24 – 528 arası katılımcı alındı, hastalar medyan 2.4 – 8.3 yıl arası izlendi. Katılımcı yaşları 0 – 60 yaş arasındaydı. 6 araştırmaya erişkinler, kalan üçüne hem erişkin hem de çocuklar alındı. Ancak son üç çalışmada çocuklar için veri raporlanmadı bu nedenle çocuklar için alt grup analizi yapamadık. Çin’de yapılan bir çalışmada bu derlemenin ilgi alanına giren sonuç ölçütleri raporlanmadı. Araştırmalara genel olarak ulusal kurum ve organizasyonlardan fon sağlandı. Tedavi grubundaki katılımcılara IL-2 idame tedavisi verilirken kontrol gruplarına başka tedavi verilmedi. IL-2 tedavisini idame kemoterapisiyle, ya da IL-2 ile birlikte verilen idame kemoterapisini sade kemoterapiye karşı kıyaslayan araştırma bulamadık. Kanıtlar 2015 Ağustosuna kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Verileri, tedavi yapılmamasına kıyasla hastalıksız sürvi ve genel sürviye etki açısından analize aldık. IL-2 ve kontrol grupları arasında hastalıksız sürvi ve genel sürvide farka dair kanıt olmadığı bulundu.

Değerlendirilen bir diğer sonuç ölçütü olaysız sürvi olup IL-2 tedavisinin bu süreci uzatmadığı bulundu. Derlenen çalışmalardan hiçbirinde tedaviyle ilişkili mortalite ve yaşam kalitesi analiz edilmedi.

IL-2 tedavisinde ters olayları da inceledik. IL-2 alan hastalarda tedavi almayanlara kıyasla ters olayların daha olağan görüldüğüne dair çok düşük kalitede kanıt bulduk. Raporlanan ters olaylar arasında kan platelet sayısında düşme, nötropeni, güçsüzlük, yorgunluk, ateş ve enfeksiyonlar bulunuyor. Ters olaylarla ilgili ölüm olmadığı bildirildi.

Kanıt kalitesi

Hastalıksız sürvi ve olaysız sürviyle ilgili kanıtların kalitesine düşük değer biçtik. Genel sürvi için kanıtların kalitesine orta ve ters olaylar için düşük değer biçtik.

Sonuç

İlk TR’sindeki AML hastalarında yapılan IL-2 idame tedavisiyle tedavi yapılmaması arasında, hastalıksız sürvi veya genel sürvide bir fark olduğuna dair kanıt bulunmadı. Ancak kanıt kalitesi, orta ya da düşük ve yapılacak daha fazla araştırmanın hesabımıza olan güvenimize önemli bir etki yapması muhtemel ya da çok muhtemel.

Ters etkiler IL-2 tedavisiyle daha sık görünüyor ancak yine kanıt kalitesi çok düşük ve etki hesabımızı olan güvenimiz çok az. Bu durumda, bu konuda daha kesin sonuçlar sağlayabilmek için daha fazla prospektif randomize kontrollü araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Mao C, Fu X, Yuan J, Yang Z, Huang Y, YE Q, Wu X, Hu X, Zhai Z, Tang J. Interleukin-2 as maintenance therapy for children and adults with acute myeloid leukaemia in first complete remission. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD010248. DOI: 10.1002/14651858.CD010248.pub2

Orijinal özet için: AML’de IL-2 İle İdame Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv