Böbrek Nakli Yapılan Hastalarda Primer İmmünsupresyon İçin Azatiyopirine Karşı Mikofenolik Asit


Böbrek transplantı. BruceBlaus

Cochrane derleme özeti

Böbrek naklinden sonra hastalara nakledilen böbreğin reddini önlemek için immünosupresif ilaç kombinasyonları verilir. Bu rejimlerde genellikle bir kalsinörün inhibitörü (takrolimus veya siklosporin A), kortikosteroidler ve bir antiproliferatif ajan (mikofenolik asit (MPA), örneğin mikofenolat mofetil (MMF) veya azatiyopirin AZA)) bulunur. MPA’nın immün baskılama gücünün AZA’dan daha güçlü olduğu düşünülür ancak nakledilen böbreğin yaşam beklentisi ve uzun süre kullanımının güvenliği yeterince anlaşılmamıştır.

Bu sistematik derlemede böbrek naklinden hemen sonra verilen immün baskılayıcı rejimin bir parçası olarak MPA’nın AZA’ya karşı randomize kontrollü araştırmalardaki etki ve emniyetini kıyasladık.

21 Eylül 2015 tarihine kadar yapılan araştırmalarda MPA veya AZA ile 3301 araştırmacı üzerine yürütülen 23 araştırma belirlendi (tüm çalışmalarda MMF kullanıldı). Çalışmaların metodolojik kalitesi sınırlıydı, örneğin sadece iki araştırmada çalışılan ilaç körlenerek verildi.

MMF greft kaybı riskini azaltmada (yaklaşık %20) ve akut red riskini azaltmada (yaklaşık %30) AZA’dan daha etkiliydi. Mortalitede farklılık gözlenmedi. Dahası her iki tedavide de greft işlevi benzer görünümdeydi. İmmün sistemi baskılamak için ilaç verilmesi enfeksiyon ve habis tümör gelişimi gibi ciddi yan etkilerle sonuçlanabilir. Bu yan etkilerin bir kısmı tedaviden birkaç yıl sonra görüldüğü için, çalışmaların izlem sürelerinin nispeten kısa olması ters olaylarla ilgili verileri sınırladı. Dahası, çalışmalar bu zararlara odaklanmamıştı ve uyumlu tanısal kriterler kullanılmadı.

Sitomegalovirüs enfeksiyonı insidensi MMF ve AZA arasında fark göstermedi ancak MMF ile tedavi edilen hastalarda daha şiddetli, dokulara yayılan sitomegalovirüs hastalığı riski 1.7 kat fazlaydı.

Habis tümörlerle ilgili bilgi sadece 5 çalışmada yayınlandı; bu yüzden sağlam karar çıkaramıyoruz. Gastro intestinal yan etkiler (örneğin bulantı, diyare) MMF tedavisiyle daha sıktı buna karşılık kemik iliği baskılanması (örneğin trombositopeni) ve karaciğer enzimlerinde yükselme AZA ile tedavi edilen hastalarda daha sık görüldü.

Genel olarak, etkinlikle ilgili sonuç ölçütlerine dair kanıtlar yüksek kaliteli olup oldukça sağlam kabul edilebilir ancak güvenlik hususlarında kesinlik daha az. Bu yüzden hekimler MMF ve AZA’nın fayda ve zararlarını hastanın kişisel riskleri ve tercihlerine göre dengelemelidir. Hekimin immün baskılayıcı tedavinin bir parçası olarak bu ilaçlar arasındaki seçim kararını ferdileştirmesi gerekir.

Kaynak

Wagner M, Earley AK, Webster AC, Schmid CH, Balk EM, Uhlig K. Mycophenolic acid versus azathioprine as primary immunosuppression for kidney transplant recipients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD007746. DOI: 10.1002/14651858.CD007746.pub2

Orijinal özet için: Böbrek Naklinde MMF-AZA

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv