Çocuklarda Akut Öksürüğe Karşı Bal


Foto: Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Çocuklarda bal, bakteri veya virüs nedenli öksürük belirtilerini azaltabilir mi?

Arka plan

Çocukta öksürük ebeveyni kaygılandırır ve ayaktan hekim vizitlerinin büyük nedenleri arasında yer alır.

Güncellik

Tıbbi veri tabanları 8 Şubat 2018 ve tıbbi araştırma tescilleri 12 Şubat 2018 tarihine kadar tarandı.

Çalışma özellikleri

İran, Israil, USA, Brezilya ve Kenya’da, 12 ay 18 yaş arası toplam 899 çocukla yapılan 6 küçük araştırmayı derledik. Bu çalışmamız, sonuncusu 2016 yılında 331 çocukla yapılan eski versiyonu güncelliyor.

Fon kaynakları

2 araştırma ilaç üreticilerinden, 1 araştırma üniversite araştırma merkezinden, 1 araştırma İsrail Bal Kurulu ve hükümet dışı kurumlardan ve biri de ABD ulusal Bal Kurulundan destek aldı. Bir araştırma fon kaynağı bildirmedi.

Anahtar sonuçlar

Balı, tezgah üstü öksürük ilaçlarına, balla karışık bromelin (ananas enzimi), plasebo ve tedavi yapılmamasına karşı kıyasladık.

Üç gün süreyle verildiğinde bal, öksürük ve ilişkili belirtileri muhtemelen plasebo ve salbutamolden daha fazla azaltıyor. Öksürük gidermede ve öksürüğün çocuğun gece uykusuna etkisini azaltmada muhtemelen tedavi yapılmamasından daha etkili.

Bal ile dekstrometorfan veya balla karışık bromelin arasında, tüm öksürük belirtilerine etkide muhtemelen az fark var ya da hiç yok. Bal çocuklarda öksürük azaltıcı ve kesici olarak difenhidraminden daha iyi olabilir.

Bal verilenlerden 7 çocuk ve dekstrometorfan verilenlerden 2 çocuğun ebeveyni, uykuya dalmada zorluk, huzursuzluk ve aşırı heyecan gibi yan etkiler bildirdi. Difenhidramin grubunda üç çocuğun ebeveyni çocuklarda sık uyuklama bildirdi. Salbutamol alan 9, bal verilen 7 ve plasebo verilen 6 çocuğun ebeveyni ishal bildirdi. Salbutamol alan 4 ve bal verilen 1 çocuğun ebeveyni döküntü bildirdi.

Çocukta öksürüğü iyileştirmek için bal kullanımından yana ya da karşısında kanıt olmadığını bulduk. Felç (botulizm) yapabilen bakterilere karşı bağışıklığın zayıf olması ihtimali nedeniyle bal, 12 aya kadar olan çocuklarda tavsiye edilmez. Çocukların çoğuna bal sadece bir gece için verilmesi bu derlemede bir kısıtlama oluşturuyor.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi genel olarak düşükle orta arasında. Bazı araştırmalarda katılımcılar körlenmedi.

Yazarların kararı

Bal muhtemelen öksürük belirtilerini tedavi yapılmamasına, difenhidramine ve plaseboya göre daha fazla iyileştiriyor ancak desktrometorfana kıyasla fark az veya hiç yok. Öksürük süresini muhtemelen plasebo ve salbutamolden daha fazla kısaltıyor. Bal kullanımı lehinde ya da aleyhinde kuvvetli kanıt yok. Çoğu çocuğa 1 günlük tedavi verilmiş olması bu derlemeyi kısıtlıyor. Ters olaylar bal ve kontrol kolları arasında farklı bulunmadı.

Bilimsel Özet

Arka plan

Çocukta öksürük ebeveyni kaygılandırır ve ayaktan hekim vizitlerinin büyük nedenleri arasındadır. Öksürük yaşam kalitesini etkileyebilir, kaygıya neden olur ve çocuk ve ebeveynin uykusunu bozar. Öksürüğü geçirmek için bal da kullanıldı. Bu derleme 2010, 2012 ve 2014 yılında yayınlanan eski versiyonları güncelliyor.

Amaç

Çocuklardaki akut öksürüğe karşı balın etkinliğini ayaktan tedavi kurumlarında değerlendirmeyi amaçladık.

Araştırma stratejisi

CENTRAL (2018, Sayı 2), MEDLINE (2014 - 8 Şubat 2018), Embase (2014 - 8 Şubat 2018), CINAHL (2014 - 8 Şubat 2018), EBSCO (2014 - 8 Şubat 2018), Web of Science (2014 - 8 Şubat 2018) ve LILACS (2014 - 8 Şubat 2018) tarandı. Ayrıca ClinicalTrials.gov ve the World Health Organization International Clinical Trial Registry Platform (WHO ICTRP) 12 Şubat 2018 tarihinde tarandı. 2014 güncellemesinde AMED ve CAB abstraktları da eklendiyse de kurumsal giriş imkanı olmaması nedeniyle bu güncellemede taranamadı.

Seçim kriterleri

Ayaktan tedavi kurumlarında 12 ay 18 yaş arası çocuklarda akut öksürüğe karşı, sade ya da antibiyotiklerle kombine kullanılan balı; tedavi yapılmamasına, plaseboya, bal esaslı öksürük şurubuna veya diğer tezgah üstü ilaçlara karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalar seçildi.

Veri toplama ve analiz

Cochrane'in istediği standart metodolojik prosedürleri kullandık.

Ana sonuçlar

Toplam 899 çocukla yapılan 6 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Bu güncellemeye 331 çocukla yapılan 3 araştırma eklendi.

İki çalışmada performans ve deteksiyonda kayırma hatası riskini yüksek, 3 araştırmada eksilmeye bağlı kayırma hatası riskini ve 3 çalışmada da diğer kayırma hatası risklerini belirsiz olarak değerlendirdik.

Araştırmalarda bal; dekstrometorfan, difenhidramin, salbutamol, bromelin, tedavi yapılmaması ve plaseboya karşı kıyaslandı. 5 araştırmada öksürük azalmasını ölçmek için 7 puanlık Likert skalası, birinde 5 puanlık belirsiz bir skala kullanıldı. Tüm araştırmada düşük puanlar öksürüğün daha iyi kesildiğini gösteriyor.7 puanlık Likert skalasında öksürük sıklığı tedavi yapılmaması ya da plaseboya kıyasla muhtemelen azalıyor. Tedavi yapılmamasına kıyasla ortalama fark (OF) -1.05, %95 güven aralığı (GA) -1.48 ile -0.62 arası; I² = 0% (2 çalışma; 154 çocuk; orta kalitede kanıt) ve plaseboya kıyasla OF -1.62, %95 GA -3.02 ile -0.22 arası; I² = 0% (2 çalışma; 402 çocuk; orta kalitede kanıt) olarak bulundu.

Öksürük frekansını azaltmada bal dekstrometorfana kıyasla benzer etki gösterebiliyor (OF -0.07, %95 GA -1.07 ile 0.94 arası; I² = 87%; 2 çalışma; 149 çocuk; düşük kalitede kanıt).

Aynı sonuç ölçütünde bal difenhidraminden daha iyi (OF -0.57, %95 GA -0.90 ile -0.24 arası; 1 çalışma; 80 çocuk; düşük kalitede kanıt).

Bal vermek öksürüğü gidermede üç güne kadar muhtemelen plasebyao ve salbutamole kıyasla daha etkili. Üç gün ötesinde, öksürük şiddetini azaltmada, rahatsızlık verici öksürükte ve öksürüğün çocuk ve ebeveynin uykusuna gösterdiği etkide bu avantaj kayboluyor (orta kalitede kanıt).

5 puanlık skalada, öksürük sıklığı ve şiddetini azaltmada balın ve balla karışık bromelinin etkileri arasında az fark var ya da hiç yok.

Ters olay olarak, balla tedavi edilen 7 çocukta (%9.3) ve dektrometorfanla tedavi edilen 2 çocukta (%2.7) (risk oranı (RO) 2.94, %95 GA 0.74 - 11.71; I² = 0%; 2 çalışma; 149 çocuk; düşük kalitede kanıt) sinirlilik, uykusuzluk ve hiperaktivite görüldü.

Difenhidramin grubunda 3 çocukta (%7.5) uyuklama görüldü (RO 0.14, %95 GA 0.01 - 2.68; 1 çalışma; 80 çocuk; düşük kalitede kant).

Bal plaseboya kıyaslandığında, bal grubunda 34 (%12) ve plasebo grubunda 13 çocuk (%11) mide barsak belirtilerinden yakındı (RO 1.91, 95% CI 1.12 to 3.24; I² = %0; 2 çalışma; 402 çocuk; orta kalitede kanıt).

Salbutamol grubundan 4 ve bal grubundan 1 çocukta döküntü görüldü (RO 0.19, %95 GA 0.02 - 1.63; 1 çalışma; 100 çocuk; orta kalitede kanıt).

Kaynak

Oduwole O, Udoh EE, Oyo-Ita A, Meremikwu MM. Honey for acute cough in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD007094. DOI: 10.1002/14651858.CD007094.pub5

Orijinal özet için: Öksürük Tedavisinde Bal

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2014 Versiyonu Oduwole O ve ark. / Güncellik: Aralık 2014

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Balın çocuklarda bakteri ve virüslerin neden olduğu öksürüğü azaltıp azaltmayacağı anlamak istedik.

Arka plan

Öksürük anne-babalar için bir endişe kaynağı olup çoğu kliniklere yapılan hem çocuk hem de erişkin başvurularının majör bir nedenidir. Ebeveyn ve çocukta yaşam kalitesini etkileyebilir, sıkıntıya neden olur ve uykuyu etkileyebilir. Çoğu zaman hekim ve hasta acil bir çare arayışına girer. Cochrane derlemelerinde tezgah üstü öksürük ilaçlarının etkileri değerlendirildi ancak hiç birinde balın etkisi araştırılmadı.

Bal farklı tipte karbonhidratlar, amino asitler, flavonoidler, vitaminler ve eser elementlerin tatlı bir karışımıdır. Bakteri, virüs ve mantarların üremesini önlediği ve iltihabı gerilettiğine inanılır.

Çalışma özellikleri

1 - 18 yaş arası 568 çocuğun katıldığı 3 küçük randomize kontrollü araştırma bulduk. Kanıtlar 2014 Kasımına kadar günceldir.

Ana sonuçlar

Bu küçük araştırmalar öksürük gidermede balın, tedavi verilmemesi ve plaseboya kıyasla daha iyi olabildiğini gösterdi.

Kanıtlar ayrıca balın, öksürüğün neden olduğu endişeyi azaltmada da plasebodan daha etkili olduğunu gösterdi. Ancak tedavi verilmemesinden daha etkili bulunmadı.

Bal tedavi verilmemesine kıyasla çocuklar ve ebeveynin geceleri orta derecede daha iyi uyumasını sağladı.

Tüm öksürük belirtileri üzerine bal ve dekstrometorfanın etkileri farklı değildi.

Bal öksürüğün çocuklardaki etkisini azaltma ve iyileştirmede difenhidraminden daha iyi olabilir. Ayrıca difenhidramine göre çocuklar ve ebeveynin geceleri daha iyi uyumasını sağlayabilir.

Difenhidramin ve dekstrometorfan öksürük şuruplarında sık rastlanan maddelerdir. Bal verilen 7 çocuk ve dekstrometorfan verilen 2 çocuğun ebeveyni, kolayca uyumama, huzursuzluk ve fazla heyecanlı olmak gibi çok ciddi olmayan yan etkiler bildirdiler.

Difenhidramin grubundaki üç çocuğun ebeveyni çocuklarının çoğu zaman uykulu olduğunu bildirdi.

Kanıt kalitesi

Diğer ilaçlarda olduğu gibi balın faydaları da zararlarla birlikte düşünülmelidir. Bu güncellemenin kısıtlılığı sadece üç çalışmanın derlenmiş olmasıdır. İkisi küçük çalışmalar olup sonuçlardan bazılarının pek doğru olmama ihtimali yüksek.

Balda bulunabilen ve botulizme neden olan Clostiridium botulinum bakterisine karşı bağışıklık zayıf olduğundan, bir yaşın altındaki çocuklarda bal kullanımının tavsiye edilmediğini belirtmek de önemli.

Kaynak

Oduwole O, Meremikwu MM, Oyo-Ita A, Udoh EE. Honey for acute cough in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD007094. DOI: 10.1002/14651858.CD007094.pub4

Orijinal özet için: Çocuklarda Öksürük Tedavisi Bal

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar