Karaciğer Nakli Olan Hastalarda Cerrahi Alan Enfeksiyonunu Önlemek İçin Antibiyotik Profilaksisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede karaciğer nakli yapılan hastalarda cerrahi alan enfeksiyonuna karşı antibiyotikle koruma rejimlerinin fayda ve zararları araştırıldı.

Arka plan

Karaciğer naklinde cerrahi alan enfeksiyonları diğer tip solid organ nakillerine kıyasla daha sıktır. Araştırmalar karaciğer naklinden sonra kullanılan farklı profilaktik antibiyotik rejimleriyle cerrahi alan enfeksiyonu oranlarının %8.8 ile 37.5 arasında değiştiğini gösterdi. Bu yüzden, cerrahi alan enfeksiyonunu geriletmede antimikrobiyal tedavi muhtemelen vazgeçilmez bir araç teşkil ediyor. Ancak literatürde karaciğer naklinde kullanılabilecek en iyi antibiyotik koruma rejimiyle alakalı kanıtlar eksik.

Çalışma özellikleri

Yaş, cinsiyet ve nakil nedenine bakılmadan, karaciğer nakli olan hastalarda cerrahi alan enfeksiyonu için herhangi bir antibiyotik rejimini plaseboya, müdahale yapılmamasına ya da başka bir antibiyotik rejimine karşı kıyaslayan randomize kontrolü araştırmalar (RKA) seçildi. RKA taramasında rastlandığında, yarı randomize ve gözlemsel araştırmalar da müdahalenin zararlarına ait veriler için göz önüne alındı.

Kanıtlar 2015 Eylülüne kadar güncel. Karaciğer nakledilen hastalarda antibiyotikle korumanın etkilerini inceleyen özet şeklinde yayınlanmış sadece 1 randomize kontrollü araştırma bulduk.

Anahtar sonuçlar

Bu araştırma İran’da, Şiraz Transplantasyon Merkezi’nde yapıldı. Araştırmada toplam 180 hasta randomize edildi, randomizasyondan sonra 163 hasta araştırma kriterlerini karşıladı. Araştırmada başka nümerik veri raporlanmadı ve kayırma hatası riski yüksek bulunduğundan kanıt kalitesi zayıf. Bu nedenle araştırma yazarları tarafından bildirilen sonuçlardan emin olamadık.

Araştırmada seftriyakson+metronidazol; ampisillin-sulbaktam+seftizoksime karşı kıyaslandı. Araştırma yazarları ayrıntılı bilgi isteyen 3 e-mailimize cevap vermedi ancak, karaciğer nakledilen hastalarda bakteriyel enfeksiyon profilaksisinde kullanılan iki antibiyotik rejimi asasında fark olmadığı ifade edildi.

Kanıt kalitesi

Bulabildiğimiz, abstrakt şeklinde yayınlanan tek araştırmada kayırma hatası riski yüksek. Yazarlar ters olaylar, greft sürvi süresi, yoğun bakım ünitesinde kalış süresi, hastanede kalış süresi ve yaşam kalitesi gibi sonuç ölçütlerini raporlamadı. Çalışma yazarları ilgilendiğimiz bazı sonuç ölçütlerini raporlamış görünse de raporlamaları müphem ve veri bulunmuyor. Yazarlar yüksek riskli hastaları analizden çıkardı.

Sonuçlar ve gelecekteki araştırmalar

Bu derleme, karaciğer nakli alan hastalarda cerrahi alan enfeksiyonunu önlemede antibiyotiklerin fayda ve zararı hakkında kanıt sağlamadı. Bu hastalarda cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde antibiyotiklerin etkisini belirlemek için SPIRIT ve CONSORT rehberlerine uyan iyi yürütülmüş randomize klinik araştırmalar yapılması gerekiyor

Kaynak

Almeida RAMB, Hasimoto CN, Kim A, Hasimoto EN, El Dib R. Antibiotic prophylaxis for surgical site infection in people undergoing liver transplantation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD010164. DOI: 10.1002/14651858.CD010164.pub2

Orijinal özet için: Karaciğer Naklinde Cerrahi Alan Enfeksiyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar