A Grubu Streptokok Farinjiti İçin Farklı Antibiyotikler

Cochrane derleme özeti Güncelleme

Genellikle boğaz yangısı ile birlikte görülen bir boğaz enfeksiyonu olan farinjit veya tonsillit, sık görülen bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. Çoğu boğaz yangısına virüsler neden olur, ancak bazen bakteriler de işe karışır. Birçok insan hasta olmadıkları halde boğazlarında bakteri taşır. Ancak bazen bakteriyel bir enfeksiyon da meydana gelebilir.

Spesifik bir bakteri tipi olan A grubu beta-hemolitik streptokoklarla (GABHS) görülen enfeksiyon, akut romatizmal ateş veya böbrek hastalığı (post-streptokok glomerülonefrit) gibi ciddi komplikasyonlarla ilişkilidir. Bu komplikasyonları önlemek için boğaz yangısı ile doktora gelen hastalara sıklıkla antibiyotik yazılır. Önceki bir Cochrane derlemesinde akut boğaz yangısını tedavi etmede antibiyotiklerin, A grubu beta-hemolitik streptokoklar olsa bile sadece alçak gönüllü bir faydası olduğu bulundu. Bakteriyel olanlar dahil çoğu boğaz enfeksiyonu kendi kendini sınırlar ve çalışılan popülasyonların çoğunda (yüksek gelirli ülkelerde) komplikasyon riski ileri derecede düşüktür. Ancak bazen antibiyotikler endike olabilir.

Boğaz yangısı olan ve GABHS kültürü pozitif hastalarda semptomların giderilmesinde farklı sınıftan antibiyotiklerin etkilerini araştıran toplam 5352 hasta üzerinde yürütülmüş 17 araştırma bulduk. Derlememizde bu antibiyotiklerin etkileri çok benzer bulundu. Çalışılan tüm antibiyotikler istenmeyen yan etkilere (bulantı ve kusma, döküntü) de neden oldular ancak bu ilaçlar arasında anlamlı bir fark gösterebilecek kuvvetli kanıt yoktu.

Çalışmalarda uzun vadeli komplikasyonlar bildirilmedi, bu nedenle bu ciddi fakat nadir komplikasyonları önlemede herhangi bir sınıf antibiyotiğin daha iyi olup olmadığı belirsizdir.

Belirlenen çalışmaların tümü streptokok komplikasyonları riski düşük olan yüksek gelirli ülkelerdeki popülasyonlarda yürütüldüğü için, bu riskin hala yüksek olduğu popülasyonlarda (düşük gelirli ülkeler ve Aborijin toplumları) yapılacak çalışmalara ihtiyaç var. Penisilin çok uzun zaman kullanıldı ama GABHS’de pensiline direnç hiç bildirilmedi. Bunun yanı sıra penisilin ucuz bir antibiyotiktir. Bu yüzden derlememiz GABHS nedenli akut boğaz enfeksiyonlarında penisilinin birinci seçenek antibiyotik olarak kullanımını destekliyor.

Kaynak

van Driel ML, De Sutter AIM, Keber N, Habraken H, Christiaens T. Different antibiotic treatments for group A streptococcal pharyngitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD004406. DOI: 10.1002/14651858.CD004406.pub3

Orijinal özet için: A grubu Beta İle Farinjit

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2010 versiyonu

Cochrane derleme özeti

Antibiyotikler arasında anlam ifade eden bir farka dair kuvvetli kanıt bulunamadı. Bu sonuçlara dayanarak ve düşük maliyet ve direnç yokluğunu göz önünde bulundurarak, penisilin hala birinci seçenek olarak tavsiye edilebilir.

Farinjit veya tonsillit, kendini sıklıkla boğazda ağrı ve yanma ile gösteren ve sık rastlanan bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. Çoğu boğaz yangısına virüsler neden olur, ancak bazen işe bakteriler de karışır. Birçok insan, hasta olmadığı halde bakterileri boğazında taşır. Ancak bazen de bakteriyel boğaz enfeksiyonu meydana gelebilir.

Spesifik bir tip bakteri olan A grubu beta-hemolitik streptokoklarla (AGBHS) meydana gelen enfeksiyonlar, akut romatizmal ateş veya böbrek hastalığı (post streptokokkal glomerulonefrit) gibi ciddi komplikasyonlarla ilişki gösterir. Bu komplikasyonları önlemek için, hekime boğaz yangısı ile başvuran hastalara sıklıkla antibiyotik yazılır. Eski bir Cochrane derlemesinde, eğer A grubu beta-hemolitik streptokoklar mevcut olsa dahi, akut boğaz yangısında antibiyotiklerin sadece cüzi bir yarar sağladığı bulundu. Çoğu boğaz enfeksiyonu, bakteriyel olsa dahi, kendi kendini sınırlayıcıdır, düşük gelirli ülkelerde çalışılan çoğu popülasyonlarda komplikasyon riski ileri derecede düşüktür. Ancak bazı durumlarda antibiyotik kullanımı endikedir.

Derlememiz için, farklı sınıflardan antibiyotiklerin boğaz yangılı ve AGBHS kültürleri (+) hastalarda semptomların giderilmesine etkisini araştıran, total 5352 hasta üzerinde yürütülmüş 17 araştırma bulduk. Derleme sonunda bu antibiyotiklerin etkilerinin çok benzer olduğu görüldü. Çalışılan tüm antibiyotikler, istenmeyen bulantı, kusma ve döküntü gibi yan etkilere de neden oldu, ancak antibiyotikler arasında anlam ifade eden bir farka dair kuvvetli kanıt bulunamadı.

Belirlenen tüm çalışmalar streptokok komplikasyonlarının düşük olduğu, yüksek gelirli ülkelerin popülasyonlarında yürütüldüğü için, riskin hala yüksek olduğu (düşük gelirli ülkeler ve Aborijin toplumları) ülke popülasyonlarına ait araştırmalara ihtiyaç bulunuyor. Penisilin çok uzun süre kullanıldı, ancak AGBHS’lerde penisiline direnç hiç bildirilmedi. Penisilinucuz da bir antibiyotiktir. Bu nedenle derlememiz GABHS nedenli akut boğaz enfeksiyonlarında penisilinin birinci seçenek olarak kullanımını destekliyor.

Arka plan

AGBHS boğaz kültürü pozitif hastalarda etkinlik artış göstermekle beraber antibiyotikler, boğaz yangılarının tedavisinde mütevazi bir yarar sağlıyor. Antibiyotik endike olduğunda da en iyi tercihin hangisi olduğu belirsizdir.

Amaç

GABHS tonsillofarinjitinde klinik sonuçlar, relaps, komplikasyonlar ve advers olaylara değişik antibiyotiklerin görece etkilerini değerlendirdik.

Araştırma stratejisi

Cochrane kütüphanesi, CENTRAL (2010, Sayı 3) Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları Uzmanlık Kayıtları, MEDLINE (1966-2010) ve EMBASE (1974 – 2010) tarandı.

Seçim kriterleri

Klinik şifa, klinik relaps, komplikasyonlar ve advers etkilerden en az birini değerlendiren, farklı antibiyotikleri kıyaslayan randomize çift kör araştırmalar seçildi.

Bilgi toplama ve analiz

İki yazar çalışmaların kriterlere uygunluğunu birbirinden bağımsız olarak taradı ve bilgileri çıkardı.

Ana sonuçlar

5352 hasta üzerinde yürütülmüş 17 araştırma seçildi; 16 çalışmadan altısında penisilin sefalosporinlerle, altısında makrolitlerle, üçünde karbasefemle birinde de sulfonamidlerle kıyaslandı. Bir çalışmada klindamisin, ampisillinle kıyaslandı. Çalışmalarda randomizasyon bildirimi, yerleşim gizlemesi ve körlemeler zayıf bulundu.

Penisilin ve sefalosporinler arasında semptomların giderilmesi açısından fark görülmedi (ITT analizi; N=5; n=2018, semptom kaybı için OR 0.79, %95 GA 0.55-1.12).

Sefalosporinlerle relaps daha az görüldü (N=4; n=1386; OR 0.55, %95 GA 0.31-0.99; genel NNTB –fayda sağlamak için tedavi edilmesi gereken hasta sayısı 50), ancak bu etki sadece erişkinlerde görüldü (OR 0.42, %95 GA 0.20-0.88; NNTB 33).

Makrolidlerle penisilin arasında fark görülmedi.

Karbasefemle tedaviden sonra semptom rezolüsyonu daha iyi bulundu (N = 3; n = 795; OR 0.70, 95% CI 0.49 to 0.99; NNTB 14), ancak sadece çocuklarda bu sonuç alındı (N = 2; n = 233; OR 0.57, 95% CI 0.33 to 0.99; NNTB 8.3).

Çocuklarda makrolidlerle daha çok yan etki görüldü (N=1, n=489; OR 2.33; %95 GA 1.06-5.15)

Kaynak

van Driel ML, De Sutter AIM, Keber N, Habraken H, Christiaens T. Different antibiotic treatments for group A streptococcal pharyngitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 10. Art. No.: CD004406. DOI: 10.1002/14651858.CD004406.pub2.

Orijinal tıbbi özet ve tam metin için: Beta Hemolitik Streptokok Ve Antibiyotik

Son Paylaşımlar