İleri Veya Metastatik Kolon Kanserinde Floropirimidinle Kombine Veya Sade İrinotekan Kemoterapisi

Wulaningsih W ve ark. / Güncellik: Ocak 2016

Cochrane derleme özeti

Arka plan

İnoperabl kolorektal kanserli (KRK) hastalara, primer tedavi olarak kemoterapi yapılması muhtemeldir. İrinotekan (İRİ) ve floropirimidinler, bu durumdaki hastalarda tek başına ya da çoklu kemoterapi rejimlerinin parçası olarak, yaygın kullanılan iki ilaçtır.

Amaç

Güncel olarak İRİ ve floropirimidini, sade İRİ’ye karşı kıyaslayan kanıt eksikliği var. Bu derleme inoperabl ilerlemiş veya metastatik KRK olan hastalarda iki tedaviyi kıyaslamayı amaçlıyor.

Araştırma özellikleri

Tıbbi literatürü 13 Ocak 2016 tarihinde taradık. Toplam 1726 hastayla yapılan 5 randomize kontrollü araştırma bulundu. Bir tene de sürmekte olan araştırma belirledik.

Bu derlemede İRİ ve floropirimidenle bereber İRİ; genel sürvi, ilerlemesiz sürvi, toksisite, cevap oranları ve yaşam kalitesi açısından kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

İRİ’yi floropirimidinle kombine kullanmanın tek başına kullanımına göre bir üstünlüğünü gösteren kanıt bulunmuyor. Ancak genel sürviyle ilgili sonuçlarımız, mevcut araştırma sayısıyla sınırlı. İRİ’ye floropirimidin eklemekle daha uzun ilerlemesiz dönemler görüldü.

Güncel kanıtlar temel alındığında, İRİ’nin gerek sade gerekse kombine rejimleri, ileri ya da metastatik kolorektal kanserli hastaların tedavisinde eşdeğer etkili görünüyor. Tedavi kolundaki hastalarda evre 3 veya 4 diyare ve evre 1 veya 2 alopesi gelişme ihtimali daha az; ve evre 3 veya 4 nötropeni olma ihtimali daha fazla bulundu.

Kanıt kalitesi

Bu çalışmalarda, tedaviye floropirimidin eklemekle ilerlemesiz sürvinin uzadığını gösteren kanıtlar orta kalitede. Ancak bulguların daha büyük ve yüksek kaliteli randomize kontrollü araştırmalarla konfirmasyonu gerekiyor.

Kaynak

Wulaningsih W, Wardhana A, Watkins J, Yoshuantari N, Repana D, Van Hemelrijck M. Irinotecan chemotherapy combined with fluoropyrimidines versus irinotecan alone for overall survival and progression-free survival in patients with advanced and/or metastatic colorectal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD008593. DOI: 10.1002/14651858.CD008593.pub3

Orijinal özet için: İleri Evre Kolon Kanseri İrinotekan

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv