Multi Vitamin Kullanımı ve Felce Bağlı Ölüm Riski


Foto: sierravalleygirl

Stroke’dan özet çevirisi

Arka plan ve amaç

Multivitamin takviyesi kullanmanın felç riskine bir etkisi olup olmadığı belirli değildir. Çalışmamızda multivitamin kullanımı ile felç ve alt tiplerinden ölüm riski arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Metod

1988 – 1990 yılları arasındaki başlangıç döneminde kardiyovasküler hastalığı ve kanseri olmayan toplam 72180 Japon kadın ve erkek 31 Aralık 2009 tarihine kadar izlendi. Kendi doldurdukları sorgulamalarla multivitamin kullanımı dahil yaşam tarzı bilgileri toplandı Total felçler ve alt tiplerinin vitamin kullanımı ile ilişkili zarar oranlarını (ZO) hesaplamak için Cox orantılı regresyon modelleri kullanıldı.

Sonuçlar

Medyan 19.1 yılık izlem süresi esnasında, 1148 iskemik ve 877 hemorajik felç dahil 2087 felç ölümü belirledik. Potansiyel karıştırıcı faktörlere karşı ayarlama yapıldıktan sonra, multivitamin kullanımı ve total felçten ölüm riskinde azalma, sınırlı derecede anlamlı birliktelik gösterdi (ZO, 0.87; 95% GA 0.76-1.01). Azalma primer olarak iskemik felçte görüldü (ZO, 0.80; 95% GA 0.63-1.01), ancak hemorajik feçte görülmedi (ZO, 0.96; 95% GA, 0.78-1.18).

Bir alt grup analizinde, meyve ve sebze alımı günde <3 defa olan insanlar içinde multivitamin kullanımı ile total felçten ölüm riskinde düşme arasında, anlamlı bir ilişki bulundu (ZO, 0.80; 95% GA, 0.65-0.98). Bu birliktelik düzenli kullananlarda, arada kullananlara kıyasla daha belirgindi. İskemik felç için de benzer sonuçlar alındı.

Kararlar

Multivitamin kullanımı, özellikle sık kullanım, meyve ve sebze alımı düşük Japon halkında total felç ve iskemik felç mortalitesinde azalma ile ilişkili bulundu.

Kaynak

Jia-Yi Dong, MMed; Hiroyasu Iso, MD, PhD; Akihiko Kitamura, MD, PhD; Akiko Tamakoshi, MD, PhD; Japan Collaborative Cohort Study Group. Multivitamin Use and Risk of Stroke Mortality. The Japan Collaborative Cohort Study. Stroke. 2015;46:1167-1172, published online before print March 31 2015.

Orijinal yazı için: Multivitamin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv