Aşılara Karşı Kontrendikasyon Olarak Yanlış Algılanan Durumlar

CDC Websitesinden çeviri

Bu yanlış algılamalar, aşılama fırsatının kaçırılmasına neden olabiliyor. Yanlışlıkla kontrendikasyon olarak değerlendirilen durumlar arasında en sık diyare, ateşli ve ateşsiz minör üst solunum yolu enfeksiyonları (otitis media dahil), önceki doza karşı görülen hafif ve orta derecede reaksiyonlar, antibiyotik tedavisi alıyor olmak ve hastalıkların nekahet fazında olmak bulunuyor.

Aşağıdaki durumlarda aşı yapılabilir:

DTaP, pediatrik DT, adult Td, adolesan-adult Tdap, IPA, MMR, Hib, hepatit A, hepatit B, varisella, rotavirüs, KPA, TIV (trivalan inaktive influenza aşısı), LAIV (canlı zayıflatılmış influenza aşısı), PPA, MCV4 (kuadrivalan konjüge meningokok aşısı), MPSV4 (kuadrivalan polisakkarit meningokok aşısı), HPV ve herpes zoster dahil olmak üzere:

Tüm aşılar için genel

 • Ateşsiz ya da ateşli hafif akut hastalık

 • Hastalıkların nekahet fazları

 • Antimikrobiyal tedavi görmek

 • Önceki aşıya karşı hafif ya da orta derecede reaksiyon,

 • Sağlıklı görünen bir kişinin muayene olmamış olması,

 • Erken doğum (Belli koşullarda Hepatit B istisna)

 • Yakında enfeksiyon hastası ile temas

 • Penisilin ya da başka aşı dışı allerjiler ya da allerjen ekstresi ile immünoterapi

DTaP

 • Daha önce yapılan DTP/DTaP dozundan sonra <40.5°C ateş, huysuzluk veya hafif uyuklama hali

 • Ailede nöbet hikayesi

 • Ailede ani bebek ölümü hikayesi

 • Ailede DTP veya DtaP uygulamasından sonra advers etki hikayesi

 • Serebral palsi, iyi kontrol edilen nöbetler, veya gelişme geriliği gibi stabil nörolojik durumlar

Tdap

 • Öneki DTP veya DtaP uygulamasından sonra, 48 saat 40.5 derece veya üzerinde ateş, uyuklama, sersemlik olması

 • Önceki DTP/DTaP dozundan sonraki 48 saat içinde kollaps ya da çok-benzeri durum yani -yani hipotonik hiporesponsif sendrom-

 • Önceki DTP/DTaP dozundan sonraki üç gün içinde nöbet

 • Önceki DTP/DTaP dozundan sonraki 48 saat içinde 3 saatten fazla süren ısrarcı, durdurulamayan ağlama

 • DTP/DTaP/Td aşısı sonrasında aşırı ekstremite şişmesi öyküsü, yani arthus tipi reaksiyon olmaması

 • Stabil nörolojik hastalık

 • Brakiyal nörit öyküsü

 • Anafilaktik olmayan leteks allerjisi

 • Emzirme

 • İmmünsupresyon

IPV

Daha önce 1 ya da daha fazla doz OPA yapılmış olması

MMR

 • Tüberkülün cilt testi (+) olması

 • Aynı anda tüberkülün testi yapılması

 • Emzirme

 • Bebeğin annesinin ya da ev halkından birinin gebe olması

 • Kişinin dişi ya da doğurgan yalta olması

 • Evde immün yetmezlikli kişi olması

 • Asemptomatik ha da hafif semptomatik HIV enfeksiyonu

 • Yumurta allerjisi

Hepatit B

 • Gebelik

 • Otoimmün hastalık (örneğin: sistemik lupus eritematozis veya romatoid artrit)

Su çiçeği

 • Annenin ya da yakın temaslısı ya da ev halkından birinin gebe olması

 • Evde ya da ailede immün yetmezlikli kimse olması

 • Asemptomatik ha da hafif semptomatik HIV enfeksiyonu

 • Hümoral immün yetmezlik (örneğin agammaglobulinemi)

TIV (Trivalan inaktive influenza aşısı)

 • Lateks, tiyomersal veya yumurtaya karşı şiddetli olmayan ( örneğin kontakt) allerji

 • Eş zamanlı kumadin veya aminofilin kullanımı

LAIV (Canlı attenüe influenza aşısı)

 • Kronik hastalığı olan veya immün kompetansı değişmiş hastalarla temasta olan sağlıkçılar (korumalı ortamda bakım gerektiren immün sistemi şiddetle bozulmuş.hastalara bakanlar istisna)

 • Emzirme

 • Kronik hastalığı olan veya immün kompetansı değişmiş hastalarla temasta olan kişiler (korumalı ortamda bakım gerektiren immün sistemi şiddetle bozulmuş.hastalarla temaslılar istisna)

PPA

 • İnvazif pnömokok hastalığı ya da pnömoni öyküsü

HPV

 • Immün supresyon

 • Önceden çıkmış şüpheli ya da anormal Papanikolau testi

 • Bilinen HPV enfeksiyonu

 • Emzirme

 • Genital siğil

Rotavirus

 • Prematürite

 • Evde immünsuprese kişi plması

 • Evde gebe bulunması

Son Paylaşımlar