Hipertansiyon JNC 7 Raporu. Özet 4

Hasta değerlendirme, KV risk faktörleri ve Laboratuar testleri.

Değerlendirme

Hipertansif hastanın değerlendirilmesi üç amaçla yapılır:

 • Yaşam tarzını değerlendirmek, prognoz ve tedavi rehberini etkileyebilecek başka kardiyo-vasküler risk faktörlerini ve konkomitan hastalıkları belirlemek

 • HT’nin olabilecek nedenlerini açığa çıkarmak

 • Hedef organ hasarı ve KVH olup olmadığını belirlemek.

Hasta değerlendirmesi, kapsamlı tıbbi özgeçmiş, fizik muayene, rutin laboratuar testleri ve diğer tanısal prosedürlerle yapılır. Fizik muayenede aşağıdakiler özellikle istenir:

 • Uygun şekilde tansiyon ölçümü ve diğer koldan verifikasyonu,

 • Fundoskopi,

 • VKİ hesabı (bel çevresi ölçümü de çok faydalıdır);

 • Karotiste, abdominal ve femoral bölgelerde dinlenerek üfürüm aranması,

 • Tiroid palpasyonu,

 • Kalp ve akciğerlerin kapsamlı muayenesi,

 • Böbrek büyümesi, kitle, mesane distansiyonu ve anormal aort pulsasyonu açısından karın muayenesi,

 • Alt ekstremitlerde palpasyonla nabız kontrolü ve ödem aranması,

 • Nörolojik değerlendirme.

Epidemiyolojik ve klinik araştırmalardan sağlanan bilgiler, istirahat nabız sayısında artış ve nabız değişkenliğinde azalmanın yüksek kardiyo-vasküler riskle birliktelik gösterdiğini gösteriyor. Framingham Kalp Çalışmasında istirahat nabzı ortalama 83 olan hastalarda, düşük nabızlılara göre oldukça yüksek oranda, KV olaydan ölüm riski görüldü. Kalp hızı değişkenliğinde azalma da KV risk artışı ile ilişkili bulundu. Kalp hızını düşürmenin KV sonuçlarına etkisini değerlendiren prospektif çalışma bulunmuyor.

Laboratuar testleri ve diğer tanısal prosedürler

Tedaviye başlamadan önce rutin testler önerilir:

 • 12 derivasyon EKG

 • İdrar tahlili

 • AKŞ

 • Hematokrit

 • Potasyum

 • Kreatinin (veya eşdeğer glomerüler filtrasyon hızı tahmini)

 • Kalsiyum

 • Lipoprotein profili (9-12 saatlik açlıktan sonra HDL, LDL, TGS

Opsiyonel testler: Üriner albümin atımı veya albümin/kreatinin oranı (Yıllık ölçümleri yapılan diyabet ya da böbrek hastaları hariç)

Genel olarak HT nedenlerini araştırmak için daha yoğun testler önerilmez. Kan basıncı kontrolü sağlanamazsa ya da klinik ve rutin laboratuar bulguları kuvvetle bir sekonder neden düşündürürse (yani vasküler üfürümler, kateşolamin fazlalığı belirtileri, provoke olmayan hipokalemi gibi belirtiler varsa) bu yola gidilir. HT nedenlerinden bir sonraki bölümde bahsedildi.

Glomerüler filtrasyon azalması veya albüminüri pronostik anlamlar da taşır. Araştırmalar, GF azalması ile KV morbidite ve mortalite artışı arasında ilişki gösteriyor. Glomerüler filtrasyondaki küçük azalmalar dahi KV riski artırıyor. Serum kreatinini, glomerüler filtrasyonu olduğundan fazla gösterebilir. GF’yi belirlemek için optimal testler tartışmalıdır ancak GF’nin Cockcroft ve Gault denklemlerinin son modifiye şekillerinden hesaplanması fayda sağlar.

Mikroalbüminüri dâhil albüminüri varlığı, GF normal olsa da yine KV risk artışı ile birliktedir. İdrarla albümin atımı, diyabetik ya da böbrek hastalarında ölçülmeli ve yıllık olarak izlenmelidir.

Buna ek olarak, özellikle KVH olan ancak başka risk faktörü anormallikleri bulunmayan hastalarda üç önemli risk faktörü göz önüne alınmalıdır:

 • Yüksek duyarlı CRP, (HS-CRP) bir enflamasyon markeri

 • Homosistein

 • Taşikardi.

Framingham Kalp Çalışması popülasyonunun bir analizi, LDL düzeyi düşük KV riski sınırları içinde kalsa da HS-CRP değeri yüksek hastalarda, LDL yüksek ancak HS-CRP’si düşük hastalara kıyasla daha fazla KV olay görüldüğünü gösterdi. Başka çalışmalar da özellikle kadınlarda CRP yüksekliğinin KV olay oranında artışla ilişkili olduğunu gösteriyor. Homosistein yüksekliği de KV risk artışı ile ilişkilidir, ancak bu markerle ilgili sonuçlar CRP’ninki kadar sağlam değildir.

Kaynak

Chobanian A V, Bakris G L, Black H R, Cushman W C, Green L A, Izzo J L Jr, Jones D W, Materson B J, Oparil S, Wright J T Jr, Roccella E J; Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. National Heart, Lung, and Blood Institute; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee.Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 2003 Dec;42(6):1206-52. Epub 2003 Dec 1.

Orijinal özet için: JNC7

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv