Tip 2 Diyabette Omega-3 Çoklu Doymamış Yağ Asitleri

Cochrane derleme özeti

Tip 2 diyabetli hastaların kalp krizi ve felç gibi kalp damar hastalıkları riskinin yüksek olduğu biliniyor. Tip 2 diyabet, dünyadaki gelişmiş ülkelerde dördüncü sırada gelen ölüm nedeni olup mortalite 2 kat, koroner kalp hastalığı ve felç riski 2 – 4 kat yüksektir. Tip 2 diyabetle birlikte görülen tipik dislipidemi, trigliseridde artma, HDL’de düşme ve anormal LDL kombinasyonu şeklindedir. Düşük HDL ve yüksek LDL ile birlikte kardivovasküler hastalık riski artarken trigliserid artışının kardiyovasküler hastalık riski artışıyla ilişkisi daha belirsizdir.

Diyabetik dislipidemi tedavisinde birkaç ilaç kullanılmış olup standart diyet yaklaşımları doymuş yağları kısıtlama ve basit karbonhidrat ve alkol alımını kısıtlama şeklindedir. 1980’lerin sonlarında birkaç araştırmacı, diyabetik dislipidemiyi tedavi aracı olarak, diyetle balık yağı takviyesi kullanımı hakkında bildirim yaptı. Diyette bulunan ve farklı kaynaklardan gelen yağların yağ asidi kompozisyonu önemli farklar gösterir. Hayvansal yağlar doymuş yağ asitlerinden zenginken sebze ve deniz yağları çoklu doymamış yağ asitlerinden (ÇDYA) zengindir. Çoğu balık yağında omega-3 türünden yağ asitleri bulunur.

En uzunu 8 ay süren, toplam 1075 katılımcıda omega-3 ÇDYA’ları sebze yağları ya da plaseboyla kıyaslayan 23 randomize kontrollü araştırma (RKA) belirledik. Araştırmaların hiç birinde kalp damar hastalıkları veya ölüm gibi sonuç ölçütlerine bakılmadı.

Derleme, omega 3 takviyesiyle kanda bazı tip yağlar azalırken, kalp hastalığını teşvik edebilecek LDL kolesterol dâhil diğerlerinin yükseldiğini gösterdi. Tedavi kan şeker düzeylerini etkilemedi. Müdahalenin başka ters etkisi görülmedi.

Tip 2 diyabette omega-3 ÇDYA’ların rolünü kesin olarak belirlemek için yeterli işlem süreli ve klinik sonuçları inceleyen araştırmalar gerekiyor ancak sonuçlarımız kan yağlarına önemli bir zararlı etki göstermediği gibi kan şeker kontrolüne bir ters etki olmadığını onaylıyor.

Yazarların kararı

Tip 2 diyabette omega-3 ÇDYA takviyesi, trigliseridleri ve VLDL kolesterolü düşürür, ancak LDL kolesterolü yükseltebilir (alt gruplarda sonuçlar anlamlı olmasa da). Glisemik kontrol ve açlık insülin düzeyine istetistiksel anlamlı bir etkisi yok. Vasküler olaylar ve mortaliteyi araştıran çalışmalar yapılması gerekiyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Tip 2 diyabetiklerde kardiyovasküler hastalık riski yükselmiştir. Diyetle alınan omega-3 ÇDYA’ların trigliserid düzeyini düşürdüğü bilinir ancak kolesterol düzeyi, glisemi kontrolü ve vasküler sonuçlara etkisi iyi bilinmiyor.

Amaç

Tip 2 diyabetiklere omega-3 ÇDYA takviyesi yapmanın kardiyovasküler sonuçlar, kolesterol düzeyleri ve glisemik kontrole etkilerini belirlemeyi amaçladık.

Araştırma stratejisi

The Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE’i kapsamlı olarak taradık. Bulunan makalelerin referans listelerini de taradık ve başka yayınlar için uzmanlarla temas kurduk.

Seçim kriterleri

Tip 2 diyabetiklerde diyetle ya da takviye şeklinde omega-3 ÇDYA alımını inceleyen tüm RKA’ları seçtik. Eksik bilgiler için büyük araştırmaların yazarlarıyla temas kuruldu.

Veri toplama ve analiz

İki yazar birbirinden bağımsız olarak çalışmaları seçti, kaliteye değer biçti ve verileri çıkardı. Sabit etki meta analizi yapıldı.

Ana sonuçlar

Ortalama izlem süresi 8.9 hafta olan 23 RKA derlendi. Araştırmalarda günlük ortalama 3.5 g omega-3 ÇDYA kullanıldı.

Sonuç ölçütü olarak vasküler olaylar ya da mortaliteye bakılan çalışma bulunmadı.

Omega-3 ÇDYA kullananlarda trigliserid düzeyleri 0.45 mmol/L anlamlı düşme (%95 güven aralığı (GA) -0.58 ile -0.32, P < 0.00001) ve VLDL kolesterol -0.07 mmol/L düşme gösterdi (%95 GA -0.13 ile 0.00, P = 0.04).

LDL kolesterol 0.11 mmol/L yükseldi (%95 GA 0.00 - 0.22, P = 0.05).

Total ve HDL kolesterol, HbA1c, açlık şekeri, açlık insülini ve vücut ağırlığında anlamlı değişim görülmedi.

VLDL artışı sadece uzun süreli araştırmalarda ve hipertrigliseridemi olan hastalarda anlamlı kaldı.

LDL artışı alt grup analizlerinde anlamlı bulunmadı.

Müdahalenin ters etkisi olmadığı bildirildi.

Kaynak

Hartweg J, Perera R, Montori V M, Dinneen S F, Neil AHAWN, Farmer A J. Omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD003205. DOI: 10.1002/14651858.CD003205.pub2

Orijinal özet için: Tip 2 Diyabette Omega-3

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin


Son Paylaşımlar
Arşiv