Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoza Bağlı Kırıkların Önlenmesinde Risedronat

Cochrane derleme özeti

Cochrane derlemesinin bu özeti, risedronatın osteoporoza bağlı kırıkları önlemedeki etkisi hakkında araştırmalardan ne öğrendiğimizi ifade ediyor.

Kırık riski getiren düşük kemik yoğunluğu tanısı konmuş kadınlar veya halen omurga kırığı bulunan kadınlarda risedronat:

 • omurgalarda ve omurga dış kemiklerde kırıkları muhtemelen önleyebilir,

 • kalça kırıklarını önleyebilir,

 • el bileği kırıklarında fark yaratmayabilir.

Kemik yoğunluğu normale yakın olan kadınlarda veya henüz omurga kırığı olmayan kadınlarda risedronat:

 • Omurga, kalça veya el bileği kırıklarında fark yaratmayabilir,

 • Risedronatın omurga dışı kemiklerde kırıkları önlediği hakkında yeterli bilgi bulunmuyor.

Yan etkiler ve komplikasyonlar hakkında kesin bilgi sahibi değiliz. Bu özellikle nadir fakat ciddi yan etkiler için geçerlidir. Muhtemel yan etkiler arasında boğaz, yemek borusu ve midede hasar gibi digestif problemler ve daha nadir olarak çene kemiğinde dolaşım azalması ve bunun sonucu olarak kemik dokusu kaybı yer alır.

Osteoporoz ve risedronat nedir?

Kemik vücudun yaşayan ve üreyen bir parçasıdır. Yaşam süresi boyunca, yeni kemik hücreleri gelişir, eskileri yıkılarak yeni, daha güçlü kemik dokusu için yer açar.

Osteoporozda, eski kemiğin yıkım hızı, yerine gelen yeni kemiğin oluşumunun önüne geçer. Bu sürdükçe, kemikten mineral (kalsiyum gibi) kaybı olur. Bu kemiği zayıflatır, kırılma eğilimini bazen minör travma ile bile kırılacak şekilde artırır. Menopoza giren kadınlarda osteoporoz gelişim ihtimali daha yüksektir.

Risedronat, bifosfonatlar denen ilaç grubuna aittir. Eskimiş kemiği yıkan hücreleri yavaşlatıcı bir tedavi sağlar.

Kemik yoğunluğu azalması tanısı almış ya da omurgada kırığı olan ve risedronat kullanan kadınlarla ilgili en iyi hesaplamalar (Sekonder koruma):

Omurga kırıkları

 • plasebo kullanan 100 kadından 14’ü kırık yaşadı,

 • risedronat kullanan 100 kadından 9’u kırık yaşadı.

Kalça kırıkları

 • plasebo kullanan 100 kadından 3’ü kırık yaşadı,

 • risedronat kullanan 100 kadından 2’si kırık yaşadı.

El bileği kırıkları

 • plasebo kullanan 100 kadından 4’ü kırık yaşadı,

 • risedronat kullanan 100 kadından 3’ü kırık yaşadı.

Omurga dışı kırıklar

 • plasebo kullanan 100 kadından 10’u kırık yaşadı,

 • risedronat kullanan 100 kadından 8’i kırık yaşadı.

Kemik yoğunluğu normale yakın veya henüz omurga kırığı olmayan ve risedronat kullanan kadınlarda ilgili en iyi hesaplamalar (Primer koruma):

 • 100 kadın içindeki omurga kırığı geçirecek olanların sayısında fark yoktur. Bu tamamen şansa bağlı bir sonuç olabilir.

 • çalışmalarda kırıklı hasta olmadığından el bileği ve kalça kırıklarında etkiyi hesaplamak mümkün değildir.

 • risedronatın omurga dışındaki kemiklerde kırıkları önlediğini söylemek için yeterli bilgi bulunmuyor.

Arka plan

Osteoporoz, kemik kitlesinde anormal bir azalma ve kemik kalitesinin bozulmasıdır ve kırık riskinde artışa yol açar. Risedronat, bifosfonat grubuna ait bir ilaçtır; osteoklast aktivitesini etkileyerek kemik rezorbsiyonunu inhibe eder.

Amaç

Bu derleme, postmenopozal kadınlarda osteoporotik kırıkların primer ve sekonder önlenmesinde risedronatın etkisini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

1966’dan 2007 ye kadar; CENTRAL, MEDLINE ve EMBASE arşivleri taranarak konu ile ilgili RK araştırmalar belirlendi.

Seçim kriterleri

Postmenopozal osteoporoz için en az bir yıldır risedronat alan kadınları, plasebo veya birlikte kalsiyum veya vitamin D ya da ikisini birden alan kadınlarla kıyaslayan çalışmalar ve çalışmalarda sonuç beklentisi olarak kırık insidensi seçildi.

Bilgi toplama ve analiz

Çalışma seçimini ve bilgi çıkarımını ikili olarak yaptık. Kırıkla ilgili sonuçların meta analizininde rölatif riski kullandık ve %15’in üzerinde rölatif değişim, klinik olarak önemli kabul edildi. Çalışma kalitesini, gruplara seçilimin gizli tutulması, körleme ve çalışmayı bırakanlarla değerlendirdik.

Ana sonuçlar

Derlemeye 14 049 kadınla ilgili 7 çalışma dâhil edildi. 5 mg doz için rölatif risk oranları (RRO) ve mutlak risk oranları (MRO) aşağıdaki gibi bulundu:

Primer koruma için risk hesaplamaları sadece vertebral ve vertebra dışı kırıklar için bulunabildi ve risedronatın kırıklar üzerine anlamlı bir etkisi görülmedi.

Sekonder koruma için, vertebra kırıklarında %39 oranında anlamlı bir RRO azalması (RR 0.61, %95 CI 0.50 – 0.76) ve %5 MRO azalması bulundu.

Vertebra dışı kırıklarda %20 oranında anlamlı bir RRO azalması (RR 0.80, %95 CI 0.72 – 0.90) ve %2 MRO azalması bulundu.

Kalça kırıklarında %26 oranında anlamlı bir RRO azalması (RR: 0.74, %95 CI 0.59 – 0.94) ve %1 MRO azalması bulundu.

Primer ve sekonder koruma çalışmaları kombine edildiğinde, kırık azalmaları hem vertebral (RR 0.63, 0.51 to 0.77) hem de vertebra dışı kemikler için anlamlı bulundu (RR 0.80, 0.72 to 0.90.

Advers etkilerle ilgili olarak, çalışmalardan herhangi birinde istatistiksel anlamlı fark bildirilmedi. Ancak gözlemsel bilgiler, üst gastro-intestinal sistem yangısı ve daha seyrek olarak çene kemiği osteonekrozu ile ilgili endişeler yaratıyor.

Yazarların kanaati

Günde 5 mg dozla vertebral kırıklar, vertebra dışı kırıklar ve kalça kırıklarına karşı sekonder korumada istiatistiksel anlamlı ve klinik açıdan önemli fayda gözlendi, el bileğinde fayda bulunamadı. Sekonder korumada vertebra için kanıt düzeyi Altın, vertebra dışı kemikler, kalça ve el bileği için Gümüş olarak belirlendi (www.cochranemsk.org).

Primer korumada vertebral ve vertebra dışı kırıklar için istatistiksel anlamlı azalma görülmedi. Kanıt seviyesi Gümüş olarak değerlendirildi.

Kaynak

Wells GA, Cranney A, Peterson J, Boucher M, Shea B, Welch V, Coyle D, Tugwell P. Risedronate for the primary and secondary prevention of osteoporotic fractures in postmenopausal women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD004523. DOI: 10.1002/14651858.CD004523.pub3

Orijinal özet için: Osteoporozda Risedronat

Son Paylaşımlar
Arşiv