DSÖ Kadına Şiddet Raporu 5: Kanıta Dayalı Tavsiyeler

Kadınlara karşı yakın ilişki şiddeti ve cinsel şiddete cevap vermede WHO klinik ve politik rehberi

Depresyon ve PTSD dahil olmak üzere birçok mental rahatsızlığın tedavisi için elde ciddi hacimde literatür var (Bisson et al., 2007). WHO’nun halen diğer durumlar gibi, depresyon, psikoz ve alkol kullanımı rahatsızlıklarının tedavisi üzerine rehberleri bulunuyor (Bisson et al., 2007) (WHO, 2010; Dua et al., 2011). WHO halen akut stres, yas ve PTSD hakkında mhGAP rehberleri ve klinik protokoller üzerinde çalışma yapıyor. WHO mhGAP Rehber Geliştirme Grubu şu ana kadar, yakın ilişki şiddeti kurbanlarını potansiyel olarak ilgilendiren Tablo 2’deki tavsiyeleri onayladı.

Tavsiyeler

Tavsiye 5. Önceden tanı konmuş ya da partner şiddeti ile ilişkili rahatsızlığı bulunan (depresyon veya alkol kullanımı rahatsızlığı gibi) ve yakın ilişki şiddeti yaşayan kadınların rahatsızlıkları için, kadına karşı şiddeti iyi anlamış sağlık profesyonellerince hazırlanmış WHO mhGAP müdahale rehberi ile uyumlu mental sağlık bakımı almaları gerekir.

Kanıt kalitesi: Dolaylı kanıt; değişken (müdahaleye göre değişir, bakınız: http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/en)

Tavsiye kuvveti: Kuvvetli

Açıklamalar

(a) Gebe ya da emziren kadınlarda psikotrop ilaç kullanımı uzman bilgisi gerektirir ve en iyisi, bulunabildiği yerde bir uzmanla konsültasyon yaparak sağlanır. Bu iki grupta mental sağlık sorunlarının ayrıntıları için lütfen WHO mhGAP rehberine bakınız (WHO, 2010).

Tavsiye 6. PTSD’den yakınan ancak şiddete maruziyeti devam etmeyen kadınlar için; kadına karşı şiddeti iyi anlamış sağlık profesyonelleri tarafından sağlanan BDT veya göz hareketi desensitizasyonu ve yeniden işleme (EMDR) (dizine bakınız) müdahaleleri tavsiye edilir.

Kanıt kalitesi: Düşük-orta

Tavsiye kuvveti: Kuvvetli

2.2.2 Savunma/güçlendirme müdahaleleri

Kanıt özeti

Savunma/güçlendirme ile ilgili 15 araştırma belirlendi (McFarlane et al., 2000, 2006; Sullivan et al., 2002; Constantino et al., 2005; Tiwari et al., 2005, 2010a, 2010b; Gillum et al., 2009; Cripe et al., 2010; Bair-Merrit et al., 2010; Kiely et al., 2010; Humphreys et al., 2011; Taft et al., 2011; Miller,).

Kanıtlardan tavsiyeye

Derlemeden sonra RGG, savunmanın (i) yaşam kalitesi ve mental sağlık sonuç göstergelerine etkisi ve (ii) sığınma evinde kalmayan ya da gebe olmayan kadınlara sağlanan yararın kestirimi konularında biraz belirsizlik olduğu düşüncesine vardı. Tavsiye 8 için bir oylama yapıldı ve açıklamalara uyarılar kondu.

Tavsiyeler

Tavsiye 7. Sığınak, barınak ya da güvenli evde en az bir gece geçiren kadınlara, yapılandırılmış savunma, destek ve/veya güçlendirme programı önerilmelidir (indekse bakınız).

Kanıt kalitesi: Düşük

Tavsiye kuvveti: Şarta bağlı

Açıklamalar

(a) Bunun sığınak bulunmayan yerlerde evini terk eden kadınlara ne dereceye kadar uygulanabileceği belirgin değildir.

(b) Bunun, sığınma evi dışında kalan durumlarda ne dereceye kadar uygulanabileceği net olmasa da, yakın ilişki şiddetini sağlıkçıya açıklayan kadınlar için düşünülebilir ve daha fazla araştırılması gerekiyor.

(c) Yakın ilişki şiddeti prevalansının yüksek olduğu popülasyonlarda, en şiddetli suiistimale maruz kalan kadınlara öncelik verilmelidir. (RGG bunun şiddetli psikolojik suiistimali kapsadığı konusunda anlaşma içinde değildir) 1 Popülasyon için direk kanıt belirlenemediğinde kanıt kuvveti “dolaylı kanıt” olarak işaretlenir ve böylece tavsiye başka ve uygun bir popülasyondan çıkarılan kanıtlara dayanır.

(d) Müdahaleler eğitimli sağlık veya sosyal bakım sağlayıcıları ya da eğitilmiş özelliksiz mentorlar tarafından verilmeli, kadının kişisel durumuna özel biçilmiş olmalı ve toplum kaynaklarına erişimle birlikte emosyonel destek ve güçlendirmeyi kombine etmek için dizayn edilmiş olmalıdır.

Tavsiye 8. Yakın ilişki şiddeti bildiren gebe kadınlara; sağlık sisteminin destekleyebileceği yerlerde, eğitilmiş hizmet sağlayıcılar tarafından verilen bir güvenlik komponenti de içermek üzere; kısa-orta süreli güçlendirme danışmanlığı (12 seansa kadar) ve savunma/yardım önerilmelidir. Bunun antenatal bakım kurumları dışındaki geçerlilik derecesi ya da düşük ve orta gelirli ülkelerdeki fizibilitesi belirsizdir.

Kanıt kalitesi: Düşük

Tavsiye kuvveti: Şarta bağlı

Açıklamalar

(a) Şiddete maruziyetle ilgili bilgiler kadın reddetmedikçe kaydedilmelidir ve bu davranış daima dikkatten gizli bir şekilde yapılmalıdır (i.e. kadını damgalayabilecek etiket, dikkat çekici işaretler olmamalı, özellikle sağlık personeli tarafından “dövülmüş” olarak etiketlendiğinde). Kadın, partnerinin keşfedebileceği korkusu ile bilgilerin tıbbi geçmiş öyküsünün bulunduğu dosyaya kaydedilmesini istemeyebilir. Kadının yasal yola başvurmaya karar verdiği durumlarda, yeterli adli kanıt sağlama gereği ve kadının tercihlerinin dengelenmesi gerekir.

(b) Gerektiğinde kadına, kendisinin ve çocuklarının güvenliğini artırmak için bir plan geliştirmesinde yardımcı olunmalıdır.

(c) Sağlıkçıların, başkasının travmasından etkilenme potansiyeli de içinde olmak üzere kendi bakımlarına da dikkat etmek gerekir (indekse bakınız).

2.2.3 Anne-çocuk müdahaleleri

Kanıt özeti

Anne Anne-çocuk müdahalelerini değerlendiren dört çalışma belirlendi (Jouriles et al., 2001; Sullivan, 2002; Lieberman et al., 2005, 2006).

. . .

Kanıtlardan tavsiyeye

RGG, spesifik yoğun anne-çocuk çift müdahalelerini tavsiye etmek için kanıtların, düşük gelirli ülkelerde uygulanabilirliği belirsiz olsa da yeterince güçlü olduğu kararına vardı.

Tavsiye 9. Her ne kadar düşük ve orta gelirli ülkelerdeki geçerlilik derecesi belirsiz olsa da, çocuklar yakın ilişki şiddetine maruz kaldığında anneleri ile birlikte yaşadıkları yerde ya da ayrı ayrı yapılan seanslar da içinde olmak üzere bir psikoterapötik müdahale önerilmelidir.

Kanıt kalitesi: Orta

Tavsiye kuvveti: Şarta bağlı

Açıklamalar

(a) Anne-çocuk ikilisine odaklı yoğun müdahalelerin maliyeti, kaynakları kısıtlı ortamlarda hayata geçirilmesini zorlaştırır.

(b) Bu tipte müdahale sağlamak üzere eğitilmiş eleman eksikliği de aynı ortamlarda zorluk yaratır.

2.2.4 Başka müdahaleler

Dışavurumcu yazma (Koopman et al., 2005) ve yoga solunumu (Franzblau et al., 2008) gözden geçirildi. Her ikisi de sağlık servisleri ile alakasız toplum tabanlı çalışmalar olup kaliteleri düşüktü. RGG, kanıtları herhangi bir tavsiyede bulunmak için yeterince kuvvetli görmedi. Şekil 1’de yakın ilişki şiddetinde bakım yollarını özetleniyor. Sağlık hizmeti sunucularına şiddet kurbanı kadınlara cevap vermede yardımı olabilir.

3. Cinsel saldırı kurbanlarına klinik bakım

Cinsel saldırı kadının mental, fiziksel, cinsel ve üreme sağlığı üzerinde, akut ve bazen uzun süreli bakım, özellikle ruh sağlığı bakımı gerektirebilen çeşitli negatif sonuçları olan, potansiyel olarak travmatik bir olaydır. Kanun ve nizamların çiğnendiği, silahlı çatışma, çatışma sonrası dönemler, göçler gibi belli durumlarda seksüel şiddet arma gösterebilir. Hapishaneler, ruh sağlığı kuruluşları ve insanların bakım altına alındığı başka kuruluşlarda cinsel şiddet daha sık görünüyor. Adli tıp kanıtları toplama, bu rehbere dahil değildir ancak, yasal takip başlatmak isteyebilecek kadınlar için tecavüz sonrası bakımın önemli bir parçasıdır. WHO Cinsel şiddet kurbanları için adli-tıbbi bakım rehberi (2003) ve WHO/UNHCR Tecavüz klinik bakımı rehberi (2004) ve e-öğrenim programı (2009) kaynaklarından daha fazla bilgi sağlanabilir.

3.1 Saldırı sonrası ilk 5 günde müdahaleler

3.1.1 Başlangıç desteği

Tavsiyeler

Tavsiye 10. Herhangi bir mücrim tarafından cinsel saldırı kurbanı olan kadınlara başlangıç desteği önerin (tavsiye 1’e de bakınız).

Bu desteğin içeriği: Kaygılarına cevap veren ancak otonomisine müdahale etmeyen pratik bakım ve destek sağlamak, cevap vermesi ya da bilgi açıklaması için baskı yapmadan dinlemek, anksiyetesini gidermek ya da azaltmak için rahatlık ve yardım önermek, hizmet ve sosyal desteklerle bağlantı sağlamasında yardım etmek ve bilgi önermek.

Kanıt kalitesi: Dolaylı kanıt1avsiye kuvveti: Kuvvetli (Devam edecek)

Orijinal rapor için: Kadına Karşı Şiddet WHO Raporu

Kadına şiddet 1 / Kadına şiddet 2 / Kadına şiddet 3 / Kadına şiddet 4 / Kadına şiddet 6

Kadına şiddet 7 / Kadına şiddet 8 / Kadına şiddet 9 / Kadına şiddet 10 / Kadına şiddet 11

Son Paylaşımlar