Hipotiroidi 1. Özet, Giriş Bölümleri ve Rehberin Rehberi

Aile hekimlerinin çok sayıda hipotiroidi hastasını tanıması ya da izlemesi gerekiyor. Bu yazı dizisi, Endocrine Practice dergisinde yayınlanan Erişkinde Hipotiroidi İçin Klinik Pratik Rehberi‘nden seçme bölümler içeriyor. Seçim yapılırken çok çok az metin atıldı. Daha çok uzmanları ya da akademikleri ilgilendirebilecek uzun ve karmaşık metinler, metodoloji ve protokol bilgileri küçük fontlarla yazılarak ayrıldı. 6-7 yazı olabilir. Başarılı çalışmalar diliyorum. D.Ş.

Endocrine Practice’den özetlendi

Amaç

Hipotiroidinin etiyolojisi ve ortaya çıkış şekilleri çeşitlidir. Uygun tedavi için doğru tanı gerekir ve hipotiroidi, birlikte görülen diğer tıbbi durumlardan etkilenir. Bu makalede ayaktan tedavi edilen hastalarda hipotiroidinin yönetimi için klinik kanıta dayalı rehberler tanımlandı.

Metod

Bu rehberlerin geliştirilmesini Amerikan Tiroid Birliği (ATA) ile birlikte Amerikan Klinik Endokrinolojistler Birliği (AACE) tarafından üstlenildi. AACE ve ATA, uzman klinisyenlerden bir görev grubu oluşturdu. Yazarlar ilgili literatürü incelediler ve bilgi ve tecrübelerini kanıta dayalı tıp yaklaşımı içinde birleştirerek bir seri spesifik tavsiye ve bunlar için gerekçeler geliştirdiler. Tavsiyelerin kuvveti ve her birini destekleyen kanıtların kalitesi AACE’nin Klinik Rehberlerin Standart Olarak Geliştirilmesi İçin Protokol’ünde (2010) özetlenen yaklaşıma uygun olarak derecelendirildi.

Sonuçlar

Değinilen başlıklarda; etiyoloji, epidemiyoloji, klinik ve laboratuar değerlendirme, tedavi he hastalığın sonuçlar ele alındı. Tarama, subklinik hipotiroidinin tedavisi, gebelik ve ilerideki araştırma konuları da içeriğe dahil edildi.

Kararlar

Hipotiroidili hastaların bakımında yardımcı olmak ve yazarların güncel, makul ve optimal tıbbi uygulama olduğuna inandığı konuları paylaşmak için 52 adet kanıta dayalı tavsiye ve alt tavsiye geliştirildi. Ayaktan teşhis ve tedavi kuruluşlarında karşılaşılan klinik durumların büyük çoğunluğunda en iyi tek tarama testi serum tirotropin düzeyidir. Standart tedavi, L-tiroksinle replasmandır. Serum tirotropin düzeyi 10 mIU/L altında olduğunda subklinik hipotiroidinin tedavisine karar vermek hastaya özel olarak değerlendirilmelidir.

* * *

Giriş

Bu güncellenmiş pratik rehberde, AACE ve ATA yönetim kurullarının talimatı üzerine, hipotiroidili erişkinlerin tanısal değerlendirilmesi ve tedavi stratejileri için AACE ve ATA ortak görev grubu olarak hareket eden yazarların tavsiyeleri özetleniyor.

ATA, tiroid hastalıkları ile ilgili, tiroid kanseri dahil özel pratik alanları için rehberlik ve tavsiyeler sağlamak için klinik pratik rehberler (KPR) geliştiriyor. Rehberler tüm uygun yaklaşım veya metodları içermez ya da diğerlerini hariçte tutmaz. Rehberler bir bakım standardı oluşturmaz ve spesifik sonuçlar garanti edilmez. Tedavi kararları her hastanın kişisel durumuna ve hekimin bağımsız yargısına dayanarak verilmelidir. Bir rehber, belli bir hastanın tanı ve tedavisinde hekim yargısının yerini almak amacı ile yapılmaz.

Klinik Pratik İçin AACE Tıbbi Rehberleri sağlık profesyonellerine belli klinik durumlarda tıbbi karar vermede yardımcı olmak için sistematik olarak geliştirilmiş bildirilerdir. İçeriklerinin çoğunluğu literatür derlemelerine dayanır. Belirsiz alanlarda, profesyonel yargıya başvurulur.

Bu rehberler alanın güncel durumunu yansıtan belgelerdir ve alanda gelecekte hızlı değişimler beklendiğinden rehber güncellemeler için bir iş dökümanı sağlamak amacı taşır. Tıbbi profesyonelleri bu bilgileri en iyi klinik yargıları ile birlikte kullanmaya teşvik ederiz. Sunulan tavsiyeler her durum için uygun olmayabilir. Hekimin bu rehberlere dayanan herhangi bir kararı lokal kaynaklar ve hastanın ferdi durumu ışığında alınmalıdır.

Burada sunulan rehberler primer olarak, tiroid durumu en az birkaç haftadır stabil olan, biyokimyasal olarak doğrulanmış primer hipotiroidili hastaların ayaktan bakımına yöneliktir. Miksödem koması konu dışıdır. İlgili okur bu bilgiler için başka kaynaklara yönelmelidir. Rehberlerin organizasyonu Tablo 1′de sunulmuştur.

Tablo 1. Rehberlerin organizasyonu

Ayaktan teşhis ve tedavi kuruluşlarında karşılaşılan klinik durumların büyük çoğunluğunda en iyi tek tarama testi serum tirotropin düzeyidir, ancak yatan hastalarda ya da santral hipotiroidi varlığı ya da şüphesinde yeterli değildir. Standart tedavi, L-tiroksin replasmanı olup hasta kişiye özel olarak düzenlenmelidir. Sıklıkla gizli kalan subklinik hipotiroidinin tanı ve tedavisi tartışıldı. Tedavide L-tiroksine L-triiyodotironin kombinasyonu, hipotiroidi dışında kalan durumlarda tiroid hormonu ve doğal gıda ürünleri de değerlendirildi.

Metot

Bu Klinik Pratik Rehberi, AACE’nin Endocrine Practice’de yayınlanan, 2010 Klinik Pratik Rehberlerinin Geliştirilmesinde Standardize Protokolüne uygundur. Bu güncellenmiş protokolde klinik kanıtların derecelendirilmesi ve tavsiye derecelerinin sentezi için daha şeffaf bir metodoloji tanımlanıyor. Protokol ayrıca katı bir çok seviyeli derleme sürecini şart koşuyor.

Çalışma sürecine, hipotiroidinin birincil önemdeki klinik özelliklerinin derlenmesi için bir özet geliştirerek başlandı. Önemli çalışmaların ihracı ve gereksiz ayrıntıların ithalinden kaçınmak için spesifik bölüm başlıklarıda Medline esas alındı. Bibliyografyanın derlenmesi kesintisiz ve dinamik bir süreç olarak yürütüldü. Hipotiroidinin birincil önemdeki klinik özellikleri belirlendikten sonra, tavsiyeler geliştirmek için sorular oluşturuldu. Tavsiyelerin derecelendirilmesi, yazarlar arasında konsensus temelinde yapıldı.

Son belge AACE ve ATA tarafından onaylandı ve American Association of Diabetes Educators (AADE), American Academy of Otolaryngology—Head and Neck Surgery (AAO-HNS), American College of Endocrinology (ACE), Italian Association of Clinical Endocrinologists (AME), American Society for Metabolic & Bariatric Surgery (ASMBS), The Endocrine Society of Australia (ESA), International Association of Endocrine Surgeons (IAES), Latin American Thyroid Society (LATS) and Ukranian Association of Endocrine Surgeons (UAES) kuruluşlarınca da resmi olarak uygun bulundu.

Amaçlar

Bu rehberin amacı hipotiroidili hastaların tanı, tedavi ve izlemi için güncel kanıtlara dayalı bir çerçeve çizmektir.

Klinik Pratik Rehberleri (KPR) için rehber

Klinik tıpta KPR rehberleri, basit uzman görüşlerinden daha çok kanıta dayalı bir yaklaşım vurgular. Tüm gerçek klinik senaryolara, tümüyle saf bir kanıta dayalı yaklaşımın uygulanması mümkün olmamakla beraber, objektivite sağlayabilmek için bunu bu KPR’lerle birleştirdik.

Bilimsel kanıtlama ve tavsiye dereceleri

Bu KPR’lere katılan tüm klinik bilgiler bilimsel kanıt düzeyi anlamında değerlendirildi. Bu rehberdeki referansların kanıt düzeylerini belirlemede kullanılan ayrıntılı metodoloji, Mechanick ve arkadaşları tarafından tanımlandı. Yazarların referanslar için belirlediği düzeyler “referanslar” bölümünde bulunabilir. Yazarların tavsiyeleri derecelendirmek için kullandığı 4 basamaklı yaklaşım Tablo 3′te özetlendi.

Bu rehberde tavsiyeler için kullanılan derecelendirme sistemi, tavsiyenin kullanım şeklini yansıtmaz, sadece gücünü gösterir.

Örneğin bazı sistemlerde “olmamalıdır” ifadesi, bir tavsiyeyi desteklemek için esaslı bir kanıt olduğunu ima eder. Ancak bu rehberde kullanılan derecelendirme metodu, yazarların bu dili, mevcut en iyi kanıt “uzman fikri” de olsa kullanabilmelerini sağlıyor.

. . .

Bu KPR’lerdeki kanıta dayalı metodolojinin sakıncaları, bir çok tavsiyenin kuvvetli bilimsel bilgiden çok (1. ve 2. düzey), zayıf bilimsel bilgilere (3. düzey) veya konsensus fikrine (4. düzey) dayanmasıdır. Ayrıca başka sorunlar da vardır:

(i) yazarlarda kanıta dayalı tavsiye düzeyine ya da konsensus fikrine ulaşmak için pozitif ve negatifi, epidemiyolojik ile eksperimental bilgiyi tartarken bir sübjektivite problemi sözkonusudur,

(ii) yazarlarda yine kanıta dayalı tavsiye düzeyine ya da konsensus fikrine ulaşmak için mali etkinlik, risk-yarar oranları gibi subjektif nitelikleri tartarken de bir sübjektivite problemi vardır,

(iii) gösterilen yaygın titizliğe reğmen literatür eksik gözden geçirilebilir ve

(iv) mevcut yayınlarda muhtemelen deneyimli klinisyenlerden ve büyük akademik tıbbi merkezlerden kaynaklanan ve bu yüzden tecrübeyi bütünüyle yansıtmayan tarafgirlik hataları vardır. Yazarlar bu sakıncaları bir apriori metodoloji ve çoklu düzeyde gözden geçirme yolları ile üç uzmanla tartışarak gidermeye çalıştılar.

Tavsiye düzeylerinin özeti

Tavsiyeler kanıta dayalıdır (A, B ve C derecesinde) ya da karar verdirici klinik kanıt yokluğundan uzman görüşüne dayalıdır (D derecesinde). En iyi kanıt derecesi (EİK), tavsiye düzeyinde bulunan en karar verdirici kanıta karşılık düşer. Bu tavsiye düzeylerinin klinik kanıt derecelendirmelerinin haritalanması ile ilgili ayrıntılar halen hazırdır. Varılan kararlar başka durumlara uymayabileceği (genelleştirilememe) için, bu KPR’de önemli sayıda tavsiyenin derecesi yükseltildi ya da düşürüldü. Örneğin, yerleşik kalp hastalığı olan yaşlı popülasyona uyan bir tavsiye, kardiyak risk faktörleri olmayan genç popülasyonda geçerli olmayabilir. Derecesi değiştirilen uzman görüşleri, tavsiyenin hemen ardından açıkça gösterildi (devam edecek).

Kaynak

Jeffrey R. Garber, MD, FACP, FACE, Rhoda H. Cobin, MD, FACP, MACE, Hossein Gharib, MD, MACP, MACE, James V. Hennessey, MD, FACP, Irwin Klein, MD, FACP, Jeffrey I. Mechanick, MD, FACP, FACE, FACN, Rachel Pessah-Pollack, MD, Peter A. Singer, MD, FACE, Kenneth A. Woeber, MD, FRCPE. Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism In Adults:Cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association. Endocr Pract. 2012;18(6):988-1028.

Orijinal kaynak için: Hipotiroidi

Diğer bölümler: Hipotiroidi 2 / Hipotiroidi 3 / Hipotriroidi 4 / Hipotiroidi 5 / Hipotiroidi 6, Hipotiroidi 7, Hiptiroidi 8

Etiketler:

Son Paylaşımlar