Variköz Büyük Safen Veninde Açık Cerrahiye Karşı Radyofrekans ve Lazerle Endovenöz Ablasyon ve Köpük

Cochrane derleme özeti

Variköz venler genişlemiş, kıvrımlanmış yüzeysel venlerdir. Bacakta olduklarında, özellikle hasta ayaktayken veya yürürken ağrı ve kaşıntı yapabilir veya çirkin görünebilir. Konvansiyonel olarak strippingle venlerin cerrahi olarak diz seviyesine kadar çıkarılması ile (yüksek ligasyon ve stripping denir) tedavi edilir. Yeni daha az invazif tekniklerle ana ven uyluk düzeyinde köpükle skleroterapi, lazer (endovenöz lazer tedavisi) veya radyofrekans ablasyonuyla tıkanır. Bu tekniklerle prosedür sonrasında ağrı azalabilir, komplikasyonlar azalabilir, artmış yaşam kalitesi ile iş ve normal aktivitelere daha çabuk dönülebilir ve aynı zamanda genel anesteziden kaçınılmış olur.

Derlememiz büyük safen veninde varikozitelerin tedavisinde yeni teknikleri cerrahi ile kıyaslayan erişilebilir tüm RK araştırmaları bir araya getirdi. Kombine olarak toplam 3081 randomize hastada yürütülmüş, kriterlerimize uyan 13 araştırma bulduk. Üç çalışmada köpükle skleroterapi cerrahiyle kıyaslandı, sekiz çalışmada endovenöz lazer tedavisi cerrahiyle kıyaslandı ve beşinde radyofrekans ablasyonu cerrahiyle kıyaslandı (iki çalışmada cerrahi ile iki veya daha fazla kıyaslama yapıldı). Çalışmaların hiçbirinde tedavi tipi katılımcılar, araştırmacılar ve klinisyenlerden veya sonuçları ölçenlerden saklanmaya teşebbüs edilmemesine rağmen çalışmaların kalitesi, genel olarak kabul edilebilir düzeydeydi. Çalışmaların çoğunda başka kayırma hataları da vardı.

Cerrahiye kıyasla köpük skleroterapisi için, tedavi grupları arasında bir klinisyen tarafından belirlenen ve hasta semptomlarına göre belirlenen rekürrens oranlarında fark bulunmadı. Tedavi grupları arasında teknik başarısızlık açısından da fark bulunmadı.

Lazer tedavisini cerrahiyle kıyaslamada, rekürrens oranları arasında (hekim gözlemiyle ya da semptomlara göre) veya tedavi edilen damarın yeniden açılmasında (rekanalizasyon) fark yoktu. Yeni ven gelişimi (neo vaskülarizasyon) ve teknik başarısızlık, her ikisi de cerrahi grubunda lazerden yüksek bulundu.

Radyofrekans ablasyonu ve cerrahi kıyaslamasında, tedavi grupları arasında rekürrens, rekanalizasyon, neo vaskülarizasyon ve teknik başarısızlık açısından fark görülmedi. Hastanın yaşam kalitesi, operatif komplikasyonlar ve ağrıyı ölçen sonuç göstergeleri doğrudan kıyaslanabilir değildi, ancak yaşam kalitesi tüm tedavi gruplarında benzer şekilde yükseldi ve komplikasyonlar, özellikle majör olanlar genel olarak düşüktü. Ağrı şikâyeti bildirimi çalışmalar arasında büyük değişkenlik gösterdi, ancak tedavi grupları arasında ağrı genel olarak benzerdi.

Mevcut kanıtlar köpük skleroterapisi, endovenöz lazer tedavisi ve radyofrekans ablasyonunun açık cerrahiden daha kötü olmadığını destekliyor. Ancak şuna dikkat etmek gerekir ki çalışmalarının sonuç göstergelerini raporlama şekilleri arasında, tanımlar ve bilgi toplama zamanları dâhil büyük farklar vardı. Bu farklar derlememizin bulgularını sınırladı. Bu yeni tedavilerin gerçek potansiyelini gerçekten bilebilmek için, bunları cerrahi ile kıyaslayan randomize kontrollü çalışmalardan sağlanması gereken daha fazla bilgiye ihtiyacımız bulunuyor.

Kaynak

Nesbitt C, Bedenis R, Bhattacharya V, Stansby G. Endovenous ablation (radiofrequency and laser) and foam sclerotherapy versus open surgery for great saphenous vein varices. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD005624. DOI: 10.1002/14651858.CD005624.pub3

Orijinal yazı için: Variste Yeni Tedaviler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv