Baharatlı Gıda Tüketimi ve Mortalite


Foto: colin houston / Flickr

BMJ’den özet çevirisi

Amaç: Düzenli baharatlı gıda tüketimi ile total ve nedene spesifik mortalite arasındaki ilişkileri belirlemek amaçlandı.

Çalışma dizaynı: Toplum temeli prospektif kohort çalışması.

Kurum: China Kadoorie Biobank’ta 2004 – 2008 yılları arasında Çin çapında 10 farklı coğrafi bölgeden katılımcılar derlendi.

Katılımcılar: 199 213 erkek ve 288 082 kadın ve başlangıç yaşları 30-79 arasında, kanser, kalp hastalığı ve felçli hastalar dışlandı.

Ana maruziyet ölçütü: Başlangıçta kişinin kendi bildirimiyle sağlanan baharatlı gıda tüketim sıklığı bilgisi.

Ana sonuç beklentisi: Total ve nedene spesifik mortalite.

Sonuçlar: 2004 – 2013 yılları arasındaki (medyan 7.2 yıl) 3 500 004 kişi-yılı izlem süresince toplam 11 820 erkek ve 8 404 kadın öldü. Baharatlı gıdaları haftada birden az; 1 veya 2; 3-5 arası ve 6 ya da 7 gün tüketen katılımcılarda, baharatlı gıda tüketim kategorilerine göre, mutlak mortalite hızları 1000 kişi yılı başına sırasıyla 6.1, 4.4, 4.3 ve 5.8 ölüm olarak bulundu. Baharatlı gıda tüketimi, bilinen veya potansiyel başka risk faktörleri için ayarlamadan sonra gerek erkekler gerekse kadınlar arasında total mortalite ile yüksek derecede tutarlı ters ilişki gösterdi.

Tüm kohortta ölümler için ayarlanmış zarar oranları, baharatlı gıdaları haftada birden az tüketenlere kıyasla, 1 veya 2; 3-5 arası ve 6 ya da 7 gün tüketenlerde sırası ile 0.90 (95% güven aralığı (GA) 0.84 – 0.96), 0.86 (0.80 – 0.92), ve 0.86 (0.82 – 0.90) olarak bulundu.

Baharatlı gıdaları haftada birden az tüketenlere kıyasla, bunları haftada 6-7 gün tüketenler toplam mortalitede %14 rölatif risk azalması gösterdi.

Baharatlı gıda tüketimi ile total mortalite arasındaki ters ilişki alkol kullanmayanlarda alkol kullananlara kıyasla daha kuvvetliydi (etkileşim için P=0.033).

Ters ilişki, kanser, iskemik kalp hastalığı ve solunum hastalıklarına bağlı ölümlerde de gözlendi.

Karar: Bu büyük prospektif çalışmada, baharatlı gıda tüketme alışkanlığı, başka ölüm risk faktörlerinden bağımsız olarak, total ve belli bir nedene spesifik mortalite ile ters ilişki gösterdi.

Kaynak

BMJ 2015;351:h3942

Not: Fon, yazar ve katkı bilgileri ana metinde bulunabilir.

Orijinal makale erişime açık: Baharat ve Ölüm Riski

Son Paylaşımlar
Arşiv