65 Yaş Üstü Hastalarda Demans Tanısı İçin Mini Mental Durum Muayenesi (MMDM)

Cochrane derleme özeti

Demans deyimi beyin işlevleri, düşünme becerileri ve günlük işleri (örneğin yıkanma, giyinme) yapabilmede tedrici bozulmaya neden olan bir grup beyin problemini içerir. Demanslı hastalarda ruh sağlığı (mod ve emosyonlar) ve davranışlarla ilgili, başka insanların idare etmesi ya da uğraşması zor problemler de ortaya çıkabilir. Beyinde demansa neden olan süreçler sıklıkla dejeneratiftir. Demansın alt tipleri arasında Alzheimer hastalığı, vasküler demans, Lewy cisimcikli demans ve frontotemporal demans yer alır.

DSM’deki tanıma göre demans teşhisi düşünülen durumlarda tanısal sürecin bir parçası olarak sık olarak kullanılan Mini Mental Durum Muayenesi (MMDM)’ni doğruluğunu değerlendirmeyi hedefledik. MMDM belgeye dayalı bir test olup maksimum skor 30’dur ve daha düşük değerler daha şiddetli bir bilişsel problem göstergesidir. Teorik olarak 1 -30 arası herhangi bir noktaya düşebilmekle beraber MMDM’nin normal bilişsel işlevi tanımlayan yerleşik kesim noktası 24’tür. Geniş kaynakları araştırdık ve 24 310 tek sitasyon bulduk 317 akademik makalenin tam metinlerini gözden geçirdik ve sonuç olarak derlememize 48 çalışmaya denk düşen 70 makaleyi dâhil ettik. Toplum temelli çalışmalar ve birinci basamak çalışmalarını seçtik.

Çalışmaların ikisinde katılımcı seçim metotlarıyla, üçünde testin uygulanmasıyla ve dokuzunda akış ve zamanlamanın sunumuyla ilgili olarak dizayn zaafları vardı. Toplum kurumlarında yürütülen 28 çalışma (44 makale) ve birinci basamakta yürütülen 6 çalışmada (8 makale) kombine bir istatistiksel analiz (meta-analiz) yapabildik ancak kalan 14 toplum temeli çalışmadan kullanılabilir veri çıkaramadık. Birinci basamaktaki 6 çalışmadan ikisi muhtemel demans belirtileri gösteren kişiler üzerinde yürütüldü. Toplum kurumlarında yürütülen çalışmalarda üç kesim noktasında MMDM’nin özet tanısal doğruluğunu hesaplayabildik, ancak birinci basamak çalışmalarında bunu yapabilecek yeterli veri sağlayamadık. Mükemmel bir testin duyarlılığı (demanslı birini tanıyabilme) 1.0 (%100) ve özgüllüğü (demansı olmayanları ayırabilme) 1 (%100) olmalıdır. MMDM için, kesim noktası 25 olarak özet doğruluk (10 çalışma) duyarlılık 0.87 ve özgüllük 0.82 bulundu.

Doğruluk hesaplarının eğitim seviyesine göre ayarlayan yedi çalışmada testin duyarlılığı 0.97 özgüllüğü 070 bulundu.

Kesim noktası 24 için özet doğruluk (15 çalışma) duyarlılık 0.85 ve özgüllük 0.90 olarak bulundu.

Bu sonuçlara dayanarak demanslı kişilerin %85’inin MMDM ile doğru olarak belirlenmesi ve %15’inin ise sağlıklı tanısı alarak hatalı sınıflanmasını beklememiz gerekirken; test edilen demanslı olmayan kişilerin %90’ının sağlıklı olarak doğru belirlenip buna karşın %10’unun yalancı pozitif sonuçla demanslı olarak belirlenip daha ileri testlere gönderilebileceğini beklememiz gerekir.

Sonuçlarımız MMDM’nin kişide demans olup olmadığına karar verme sürecinin bir parçası olarak kullanımını destekliyor ancak testin sonuçlarının her fert için hastanın kişiliği, davranışı ve evde ve günlük yaşamı nasıl idare ettiği gibi daha geniş bir kapsam içinde yorumlanması gerekir.

Kaynak

Creavin ST, Wisniewski S, Noel-Storr AH, Trevelyan CM, Hampton T, Rayment D, Thom VM, Nash KJ E, Elhamoui H, Milligan R, Patel AS, Tsivos DV, Wing T, Phillips E, Kellman SM, Shackleton HL, Singleton GF, Neale BE, Watton ME, Cullum S. Mini-Mental State Examination (MMSE) for the detection of dementia in clinically unevaluated people aged 65 and over in community and primary care populations. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD011145. DOI: 10.1002/14651858.CD011145.pub2

Orijinal özet için: Demansta MMS Testi

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv