Gebelikte Aşırı Kusmalara Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Konu ve önemi

Gebelikte şiddetli bulantı ve kusmalar (hiperemezis gravidarum) ölüme nadiren neden olsa da sağlıkta; duygusal, fiziksel ve ekonomik sonuçları olan bozulmaya neden olur. Bu gebelerin hastaneden tedavisi gerekebilir, çalışmadan kalabilir ve hastalık bazen gebelik komplikasyonları ne bebeklerde düşük doğum tartısı gibi ters sonuçlara neden olur. Birçok farmakolojik, tamamlayıcı ve alternatif tedavi mevcuttur ve bu derleme gebelikte aşırı kusmalara karşı kullanılan müdahalelerin etkinlik ve güvenliğini araştırmayı amaçlıyor.

Ne kanıtlar bulduk?

Toplam 2025 kadın üzerinde yürütülen 25 araştırma derlendi. Bu derlemelerde akupresur/akupunktur, ayaktan bakım, damar içi sıvılar ve çeşitli sık kullanılan kusma ilaçları dâhil çeşitli müdahalelerle ilgili 18 farklı kıyaslama yapıldı. Derlenen çalışmaların kalitesi karışıktı ve çoğu sonuç ölçütleri için bulgular az sayıda kadının katıldığı tek çalışmalardan sağlandı ve kanıtlar düşük ya da çok düşük kaliteli olarak değerlendirildi. Seçilmiş önemli sonuç ölçütleri için bulguları aşağıda belirttik kalan kıyaslamalar ayrıntılı olarak ana metinde açıklandı.

Anksiyete veya depresyon belirtileri, kendiliğinden düşük, erken doğum veya perinatal ölümlerde akupunktur ve plasebo arasında farka dair net kanıt bulunmadı.

Bulantı veya kusmayı azaltma ya da kesmede akupunktur ve metklopramid arasında net bir fark belirlemek için kanıtlar yetersizdi.

B6 alan kadınlarda hastanede kalış süresi plaseboya kıyasla hafifçe daha uzun oldu ancak ortalama kusma sayısı, hastaneye yeniden kabul veya yan etkiler gibi diğer sonuç ölçütlerinde farka dair net kanıt bulunmadı.

İki bulantı ilacı metklopramid ve ondansetron arasındaki kıyaslamada bulantı ya da kusma şiddetinde net fark belirlenmedi ancak metklopramid alan kadınlar uyuklama ve ağız kurumasından yakındılar.

Metklopramidi prometazinle kıyaslayan bir çalışmada prometazin alan kadınlardan daha çoğu ağız kuruması ve sersemlik hissi bildirdi ancak gruplar arasında yaşam kalitesi ve diğer yan etkiler gibi önemli sonuç ölçütlerinde net fark bulunmadı.

Prometazine karşı ondansetronu araştıran bir çalışmada kadınların hastanede kalış süreleri benzerdi ancak prometazinle sedasyon daha fazlaydı.

Kortikosteroidlerle ilgili olarak hastanede geçen gün sayısı plasebodan farklı değildi, ancak yeniden yatış oranı azaldı. Gebelik komplikasyonları, kendiliğinden düşük, ölü doğum ve doğumsal anormallikler, erken doğum ve yan etkiler gibi diğer önemli sonuç ölçütlerinde gruplar arasında fark belirlemek için kanıtlar yetersizdi.

Hidrokortizonu metklopramidle kıyaslayan bir çalışmada primer sonuç ölçütleri için veri bulunmadı ancak yeniden hastaneye yatış oranında fark yoktu.

Prometazin ve prednizolonu kıyaslayan bir çalışmada prednizolon alan gebelerde 48 saatte bulantı fazlaydı ancak 17 günde değildi. Kusma ataklarının sayısında net fark bulunmadı. Gruplar arasında ölü doğum ve neonatal ölümlerde fark belirlemek için kanıtlar yetersizdi.

Bunlar ne anlama geliyor?

Gebelikte aşırı kusmaların tedavisinde bir müdahalenin diğerine üstünlüğünü destekleyen az kanıt var, bu tedavilerle ilgili daha büyük kontrollü araştırma gerekiyor. En iyi tedaviyi seçmeye yardımcı olması için bu müdahalelerin ekonomik maliyet ve faydalarını olduğu kadar yen etki ve güveliğini de kıyaslayan daha fazla araştırma gerekiyor.

Anneye ve bebeğe ters etkiler sınırlı raporlandı diyetsel ve başka yaşam tarzı müdahaleleri ile ilgili çalışma bulamadık.

Kaynak

Boelig RC, Barton SJ, Saccone G, Kelly AJ, Edwards SJ, Berghella V. Interventions for treating hyperemesis gravidarum. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD010607. DOI: 10.1002/14651858.CD010607.pub2

Orijinal özet için: Gebelik Kusmaları

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar