Platelet Sayısı Düşük Hastalara Lomber Ponksiyon Veya Epidural Anestezi Öncesinde Platelet Nakli


Foto: Privatarchiv Foto von MrArifnajafov / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Platelet sayısı düşük hastaların lomber ponksiyon iğnesi veya epidural anestezi kateteri sokulmadan önce platelet nakli gerekip gerekmediği ve gerekiyorsa nakil için hangi eşiğin kullanılması gerektiğine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Kandaki plateletler kan pıhtılaşmasının önemli bir parçasıdır. Platelet sayısının düşmesiyle kanama riski artar. Platelet sayısı düşük hastalara tanı veya tedavi maksatlı olarak lomber ponksiyon yapmak ya da epidural kateter takmak gerekebilir.

Birçok ülkede yapılan güncel uygulamada, girişime bağlı ciddi kanamayı önlemek lomber ponksiyon ya da epidural anesteziden önce platelet sayısı belli bir düzeyin üzerine çıkarılır. Risk düşük görünmekle beraber, kanama olduğunda çok ciddi olabilir. Elde yeterli kanıt olmadığından, lomber ponksiyon ya da epidural anestezi öncesinde tavsiye edilen platelet sayısı ülkeden ülkeye önemli fark gösterir. Bu, hekimlerin doğru platelet düzeyi ya da platelet nakli gerekip gerekmediği konusundan emin olamadığı anlamına gelir. Bunun sonucu olarak hastalar aşikâr bir klinik fayda olmadan platelet nakli riskine maruz kalabilir.

Çalışma özellikleri

Platelet sayısı düşük olup lomber ponksiyon ya da epidural anestezi gereken her yaştan hastalarla yapılan klinik araştırmaları bulmak için bilimsel veri tabanlarını taradık.

Bu derleme için yapılan taramada sadece 3 kohort çalışması bulduk. Çalışmaların sadece ikisinde bu derlemenin istediği sonuç ölçütleri raporlandı. İkisine de platelet sayısı düşük kan kanserli hastalar alındı, biri 21 erişkinle, diğeri 129 çocukla yapıldı. Her ikisi de lomber ponksiyon için iğne sokulmadan önce platelet nakli yapılan ve yapılmayan gruplara ayrıldı. Epidural kateter takılan hastalara platelet naklini ya da prosedür öncesi platelet nakli için farklı eşikleri kıyaslayan araştırma bulunmadı. Kanıtlar 13 Şubat 2018 tarihine kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Her iki araştırmada da prosedürle ilişkili büyük kanama komplikasyonu olmadı. Bir çalışmada ciddi ters olaylar raporlandı ve olmadığı bildirildi (21 katılımcı).

Platelet nakli yapılan ve yapılmayan erişkin veya çocuklarda küçük kanama komplikasyonlarını sayısında az fark bulundu ya da hiç bulunmadı.

Çalışmalarda ölümler, prosedür sonrası yapılan platelet nakil sayısı, hastaneden kalış süresi veya yaşam kalitesi raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmalardan sağlanan kanıtların kalitesi çok düşük bulundu.

Derleme sorumuzu cevaplamak için randomize kontrollü araştırmalardan sağlanan kanıt bulamadık.

Lomber ponksiyon ya da epidural anesteziden sonra kanaması olan hasta sayısında 1/1000’den 2/1000’e bir artışı belirleyebilmek için en az 47 030 katılımcılı bir araştırma tasarlanması gerekiyor. Rutin olarak toplanan elektronik tıbbi verileri kullanacak bir araştırmanın bu soruya cevap sağlayabilecek tek tasarım olması muhtemel.

Kaynak

Estcourt LJ, Malouf R, Hopewell S, Doree C, Van Veen J. Use of platelet transfusions prior to lumbar punctures or epidural anaesthesia for the prevention of complications in people with thrombocytopenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD011980. DOI: 10.1002/14651858.CD011980.pub3

Orijinal özet için: Lomber Ponksiyonda Kanama

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2016 versiyonu Estcourt LJ ve ark.

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Platelet sayısı düşük hastalarda lomber ponksiyon iğnesi ya da epidural kateter takılmadan önce platelet nakli gerekip gerekmediğine ve gerekiyorsa hangi platelet sayım düzeyinde nakil yapılması gerektiğine dair kanıtları değerlendirdik.

Arka plan

Plateletler kan hücreleridir ve kan pıhtısı oluşumunun temel bir parçasıdır. Platelet sayısı düştüğünde kanama riski artar. Platelet sayısı düşük hastalarda sıklıkla tedavi ya da tanısal amaçlı olarak lomber ponksiyon ya da epidural anestezik gerekir.

Lomber ponksiyonda bel omurgaları arasından omuriliği çevreleyen sıvı içine iğne sokulur. Bu eylem ya sıvıdan örnek almak ya da sıvı içine anestezik veya ilaç vermek için yapılır. Örnek alındıktan ya da tedavi verildikten sonra iğne hemen çıkarılır.

Epiduralde daha büyük çaplı bir iğne sokulur. Bu iğne ile de aynı dokular geçilir ancak omurilik sıvısını çevreleyen keseye girmeden iğne durdurulur ve kese dışına ilaç enjekte edilir. İğne içinden geçirilen ince bir tüp yerinde bırakılarak lokal anestezik verilmeye devam edilir.

Günümüz pratiğinde birçok ülkede lomber ponksiyon ya da epidural anesteziye bağlı ciddi kanamayı önlemek için platelet sayısı belli bir seviyenin üstüne yükseltilir. Kanama riski düşük görünmekle beraber eğer meydana gelirse ciddi olabilir. Kanıt eksikliği nedeniyle, lomber ponksiyon veya epidural anestezi öncesinde tavsiye edilen platelet düzeyi ülkeden ülkeye önemli değişkenlik gösterir. Bu, doktorların hangi platelet düzeyinin doğru olduğundan ya da platelet nakli gerekip gerekmediğinden emin olmadığı anlamına gelir. Bu nedenle hastalar göze görünür bir faydası olmaksızın platelet naklinin riskleriyle karşı karşıya kalır.

Çalışma özellikleri

Lomber ponksiyon veya epidural anestezi gereken platelet düzeyi düşük her yaştan hastada yürütülen klinik araştırmalar için bilgi tabanlarını araştırdık. Kanıtlar 3 Mart 2016 tarihine kadar günceldir. Bu derlemede konuya ilişkin randomize kontrollü araştırma bulamadık.

Önemli sonuçlar

Konuya ilişkin RKA bulamadığımız için sonuç veremiyoruz. Lomber ponksiyon ya da epidural anesteziden sonra kanaması olan insan sayısında 1000’de 1’den 1000’de 2’ye bir yükselmeyi belirleyebilmek için en az 47 030 katılımcılı bir çalışma tasarlamamız gerekir.

Kanıt kalitesi

Derleme sorumuzu yanıtlamak için randomize kontrollü araştırmalardan sağlanan kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Estcourt LJ, Ingram C, Doree C, Trivella M, Stanworth SJ. Use of platelet transfusions prior to lumbar punctures or epidural anaesthesia for the prevention of complications in people with thrombocytopenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD011980. DOI: 10.1002/14651858.CD011980.pub2

Orijinal özet için: Lomber Ponksiyon Öncesi Platelet Nakli

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar