Ülseratif Kolit Tedavisinde Oral 5_Aminosalisilik Asit


Foro: Samir

Cochrane derleme özeti Güncelleme

On yıllardır ülseratif kolit tedavisinde Sulfasalazin (SASP) kullanıldı. SASP, 5- aminosalisilik asidin (5-ASA) bir kükürt molekülüne bağlanmasıyla oluşur. SASP ile tedavi edilen hastaların yaklaşık üçte bir kadarı molekülün kükürt parçasına bağlı olduğu düşünülen yan etkilerden yakınır. SASP ile birlikte görülen yan etkiler arasında bulantı, hazımsızlık, baş ağrısı, kusma ve karın ağrısı bulunur. 5-ASA ilaçları SASP ile birlikte görülen yan etkilerden kaçınmak için geliştirildi. Bu derlemeye toplam 8 548 hasta üzerinde yürütülen 53 randomize kontrollü araştırma dahil edildi. Oral 5-ASA plasebodan daha etkili bulundu. 5-ASA ilaçlar aktif ülseratif kolit tedavisinde etkili olmakla beraber SASP tedavisinden daha etkin bulunmadı. 5-ASA alan hastalarda yan etki yaşama ihtimali SASP alanlara göre daha düşüktü.

5-ASA ile birlikte görülen yan etkiler genellikle hafif olup sık görülenleri arasında mide-barsak belirtileri (örneğin gaz, karın ağrısı, bulantı ve ishal), baş ağrısı ve ülseratif kolitte kötüleşme bulunur. Erkekte SASP ile birlikte görülen kısırlık 5-ASA ile görülmez, bu nedenle üreme kaygısı olan hastalarca tercih edilebilir. 5-ASA bileşikleri SASP’tan pahalıdır, maliyet önemli bir faktör olduğunda SASP tercih edilebilir. Günde tek doz 5-ASA konvansiyonel dozda verilen (günde iki veya üç) 5-ASA kadar etkili görünüyor. Çeşitli 5-ASA formülasyonları arasında etki ve emniyette herhangi bir fark görülmedi. Hafif – orta şiddette aktif ülseratif kolitli hastaların tedavisinde günlük 2.4 g doz etkili ve güvenli görünüyor. Orta şiddette hastalığı olanlar 4.8 gramlık başlangıç dozundan fayda sağlayabilir.

Kaynak

Wang Y, Parker CE, Bhanji T, Feagan BG, MacDonald JK. Oral 5-aminosalicylic acid for induction of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD000543. DOI: 10.1002/14651858.CD000543.pub4

Orijinal özet için: Ülseratif Kolitte Tedavi Oral SASP

Tüm metin için: Tıbbi Özet ve Tüm Metin

2012 Versiyonu

Cochrane derleme özeti

5-ASA bileşikleri plaseboya üstün, ancak sülfosalazinden (SASP) etkin değil. Maliyetler göz önüne alındığında SASP yerine 5-ASA kullanmak bir klinik avantaj sağlar gibi görünmüyor. 48 Araştırmanın derlemesi.

Sulfosalazin (SASP) ülseratif kolit tedavisinde on yıllardır kullanılıyor. Sulfosalazin bir kükürt molekülüne bağlanmış 5-aminosalisilik Asit’ten (5-ASA) yapılır. Sulfosalazinle tedavi edilen hastaların üçte bir kadarı, molekülün kükürt parçası ile alakadar olduğu düşünülen yan etkilerden yakınır. Sulfosalazinin olağan yan etkileri arasında bulantı, hazımsızlık, baş ağrısı, kısma ve karın ağrısı yer alır. Bu yan etkilerden kaçınmak için 5-ASA ilaçları geliştirildi.

Bu derlemeye toplam 7776 hasta üzerinde yürütülmüş 48 randomize araştırma dahil edildi.

Oral 5-ASA plasebodan daha etkili bulundu. Oral 5-ASA ilaçları aktif ülseratif kolit tedavisinde etkili olmakla beraber sülfosalazin tedavisinden daha etkili değildir. 5-ASA verilen hastalarda, sulfosalazin kullanan hastalara göre daha az yan etki görülür. 5-ASA ile görülen yan etkiler genellikle hafiftir ve sık görülen yan etkiler arasında gastrointestinal (örneğin gaz, karın ağrısı, bulantı ve diyare), baş ağrısı ve ülseratif kolitte kötüleşme yer alır. Erkeklerde sulfosalazinle görülen infertilite 5-ASA ile görülmez, bu nedenle fertilite endişesi olan hastalarda 5-ASA tercih edilebilir.

5-ASA bileşikleri sulfosalazinden daha pahalıdır, maliyetin önemli olduğu durumlarda sulfosalazin tercih edilebilir. Günde bir defalık 5-ASA dozu konvansiyonel günde 2 ya da 3 dozluk rejim kadar etkili ve emin görünüyor. 5-ASA formülasyonları arasında ise etki ve emniyette bir fark yok gibi görünüyor. Hafif – orta arası aktif ülseratif kolitli hastalarda günde 2.4 gramlık bir doz etkili ve emin bir tedavi görünümündedir. Orta şiddetteki hastalarda günlük 4.8 g başlangıç dozu fayda sağlayabilir.

Arka plan Oral 5-ASA preparatları sulfosalazinin terapötik yararlarını muhafaza edip yan etkilerinden kaçınmak amacı ile geliştirildi. Ülseratif kolitte remisyon sağlamak için günde en az 2 gramlık dozlarda verilen 5-ASA türevi ilaçların plasebodan üstün olduğu ancak sulfosalazinden üstün olmadığı daha önce gösterildi. Bu güncellenmiş derlemeye daha yeni çalışmalar eklendi ve hafif-orta aktif ülseratif kolit tedavisinde 5-ASA preparatlarının etki ve emniyeti değerlendirildi.

Amaçlar Primer amaç, aktif ülseratif kolitte remisyon indüklemek için oral 5-ASA preparatlarının etkisi, doza alınan cevabı ve emniyetini plaseboya, sulfosalazine ve 5-ASA eşdeğerlerine karşı değerlendirmektir. Günde tek doz 5-ASA tedavisinin, konvansiyonel günde 2-3 doz tedavi rejimi ile kıyaslanması da sekonder bir amaç olarak seçildi.

Araştırma stratejisi İlgili çalışmalar için, MEDLINE, EMBASE ve Cochrane Kütüphanesi, Ocak 2012 tarihine kadar bilgisayar yardımı ile tarandı. Başka çalışmalar bulabilmek için derleme makaleler ve konferans kitapçıkları da tarandı

Seçim kriterleri En az dört hafta tedavi süreli, paralel dizaynlı randomize kontrollü klinik araştırmalar analiz için seçildi. Aktif ülseratif kolitli hastalarda 5-ASA tedavisini plasebo, sulfosalazin veya başka 5-ASA tedavileri ile kıyaslayan çalışmalar, günde tek doz 5-ASA tedavisini konvansiyonel 2 veya 3 doz rejimleri ile kıyaslayan ve farklı 5-ASA dozlarını kıyaslayan çalışmalar değerlendirildi.

Bilgi toplama ve analiz Sonuç beklentileri olarak global/klinik remisyon indüklemede başarısızlık, global/klinik iyileşme, endoskopik iyileşme, tedaviye sadakat, advers etkiler, yan etki nedeni ile tedavi kesilmesi ve girişten sonra tedavi bırakma ya da ihraçlar değerlendirildi. Araştırmalar 5 kıyaslama grubuna ayrıldı: Plaseboya karşı 5-ASA, sulfosalazine karşı 5-ASA, günde tek doza karşı konvansiyonel doz, 5-ASA’ya karşı başka 5-ASA ve 5-ASA farklı dozlarının kıyaslanması. Plasebo kontrollü araştırmalar dozajlara göre subgruplara ayrıldı. Sulfosalazin kontrollü çalışmalar 5-ASA/sulfosalazin kitle oranlarına göre alt gruplara ayrıldı. Günce tek doz-konvansiyonel doz çalışmaları formüle göre alt gruplara ayrıldı. 5-ASA kontrollü çalışmaları sık kullanılan 5-ASA alternatiflerine göre (örneğin Asacol, Claversal, Salofalk ve Pentase) alt gruplara ayrıldı. Doz kıyaslama çalışmaları 5-ASA formülasyonuna göre alt grup yapıldı. Her sonuç için rölatif risk (RR) ve %95 GA hesaplandı. Bilgilere intention-to –treat analizi uygulandı.

Ana sonuçlar 7776 hasta üzerinde yürütülen 48 çalışma derlemeye alındı. Derlenen çalışmaların çoğunluğunda kayırma hatası riski düşük bulundu. 5-ASA tüm sonuç beklentilerinde plasebodan üstün bulundu. Plasebo grubunun %85′ine kıyasla 5-ASA hastalarının %72′si klinik remisyona giremedi (RO 0.86, 95% GA 0.81 - 0.91). 5-ASA grubunda bir doz-cevap ilişkisi gözlendi.

5-ASA ve SASP arasında etkinlik açısından anlamlı fark görülmedi. 5-ASA hastalarının %54′ü, SASP hastalarının %58′i remisyona giremedi (RO 0.90, 95% GA 0.77 - 1.04).

5-ASA ile günde tek doz ya da konvansiyonel doz rejimleri arasında etki ve tedaviye sadakat açısından anlamlı fark görülmedi. Günde tek doz hastalarının %42′si, konvansiyonel doz kullananların %44′ü klinik remisyona girmeyi başaramadı (RO 0.95, 95% GA 0.82 - 1.10). Tek dozla tedavi edilen hastaların %8′i, konvansiyonel rejim kullanan hastaların %6′sı tedaviye sadık kalamadı (RO 1.36, 95% GA 0.64 - 2.86).

Çeşitli 5-ASA formülasyonlarının etkinliği arasında bir fark görülmedi. 5-ASA grubundaki hastalardan %48′i remisyona giremezken, rakip ASA grubunda bu oran %50 oldu (RO 0.94, 95% GA 0.86 - 1.03).

ASCEND Çalışmalarının (I, II ve III, n=1459 hasta) bir arada analizinde Asacol’un orta derecede aktif ülseratif kolit tedavisinde günde 4.8 g ve 2.4 g dozlarda kullanımı arasında klinik iyileşme açısından anlamlı fark bulunmadı. 4.8 g grubundaki hastaların %37′si, 2.4 g grubundaki hastaların %41′i remisyona giremedi (RO 0.89; 95% GA 0.78 -1.01).

Alt grup analizleri, orta şiddette hastalığı olanların 4.8 gramlık yüksek dozdan yarar sağlayabileceğini gösterdi. Bir çalışmada (n=123 hasta) Pentasa’nın günlük 4 g dozu, 2.25 g ile orta şiddetli hastalarda kıyaslandı. 4 g grubundaki hastaların % 25′i klinik iyileşme göstermede başarısız kalırken, 2.25 g doz grubunda başarısızlık oranı %57 bulundu(RO 0.44; 95% GA 0.27 - 0.71).

İMMX mesalamin’in 4.8 g/gün ve 2.4 g/gün dozlarını kıyaslayan iki çalışmanın bir arada analizinde anlamlı etki farkı bulunmadı (RO 1.03, 95% GA 0.82 - 1.29). 5-ASA genel olarak güvenli bulundu, olağan yan etkiler olarak flatulans, karın ağrısı, bulantı, diyare, baş ağrısı ve ülseratif kolitte kötüleşme görüldü.

5-ASA ve plasebo arasında, 5-ASA günde tek doz ve konvansiyonel rejim arasında 5-ASA ve rakip 5-ASA’lar arasında ve 5-ASA’nın yüksek ve düşük dozları arasında advers etki insidensleri anlamlı fark göstermedi. SASP, 5-ASA kadar iyi tolere edilmedi. SASP kullanan hastaların %29′unda bir yan etki görülürken 5-ASA kullananların %15′inde görüldü (RO 0.48, 95% GA .37 - 0.63).

Kaynak

Feagan BG, MacDonald JK. Oral 5-aminosalicylic acid for induction of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD000543. DOI: 10.1002/14651858.CD000543.pub3

Orijinal tıbbi özet ve tam metin için: Ülseratif Kolitte 5-ASA ve Sulfosalazin

Son Paylaşımlar
Arşiv