Üst Karın Cerrahisinden Sonra Akut Solunum Yetmezliğine Karşı Non-invazif Pozitif Basınçlı Solunum


Foto: James Heilman, MD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemenin amacı, üst karın cerrahisinden sonra akut solunum yetmezliği olan erişkinlerde non-invazif pozitif basınçlı solunumun (NPBS) (sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) veya iki seviyeli NPBS) sadece oksijen tedavisine kıyasla etkinlik ve emniyetini değerlendirmektir.

Arka plan

Akciğerlerde biriken sıvının oksijenin kana geçişini durdurduğu, akut solunum yetmezliği abdominal cerrahiden sonra görülen nispeten olağan bir komplikasyondur ve mortaliteyi artırabilir.

NPBS hastayı entübe etmeden solunumu iyileştirmeye yardım eden bir tedavi şeklidir. Bu müdahale bazı hastalıklarda etkilidir.

Çalışma özellikleri

Abdominal cerrahi sonrasında akut solunum yetmezliği gösteren erişkinlerin tedavisini araştıran klinik çalışmaları veri tabanlarında aradık. Araştırmalarda NPBS olağan bakımla (yüz maskesiyle oksijen verme) kıyaslandı. 269 hasta üzerinde yürütülmüş iki araştırmayı derledik. Katılıcıların ortalama yaşı 65 ve çoğu erkekti (%67). Bir araştırma birkaç yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yürütüldü. Her iki araştırmaya da üst karın cerrahisi sonrasında akut solunum yetmezliği olan erişkin hastalar alındı. Kanıtlar 2015 Mayısına kadar günceldir.

Ana sonuçlar

Bu derlemede NPBS sonrasında mortalite, trakeal entübasyon oranı, yoğun bakımda yatış süresi, hastanede kalış süresi, komplikasyonlar ve arter kan gazlarının düzeyinde değişimler incelendi.

NPBS oksijen tedavisine kıyasla trakeal entübasyon oranını düşürdü. Üst karın cerrahisi sonrasında akut solunum yetmezliği gelişen her 1000 erişkinden, NPBS uygulanan 54’üne karşın oksijen tedavisi alan 181’inin entübe edilmesi gerekti.

NPBS oksijen tedavisine kıyasla mortaliteyi de azaltmaya eğilim gösterdi. Ancak derlenen iki çalışmaya alınan katılımcı sayısı düşük olduğundan daha fazla çalışma yapılması gerekir.

NPBS kullanımı, oksijen tedavisi ile kıyaslandığında YBÜ’de yatış süresini de neredeyse iki gün azalttı. Ancak hastanede ortalama kalış süresi gruplar arasında benzerdi.

Oksijen tedavisine kıyasla NPPV, müdahaleden bir saat sonrasında kan gaz seviyesini iyileştirdi.

CPAP veya NPBS’nin anastomoz kaçağı, pnömoniyle ilişkili komplikasyonlar ve sepsis veya enfeksiyonlara etkisi olduğundan emin olmak için kanıtlar yetersizdi. Ancak bu komplikasyonlar NPBS ile tedavi edilen hastalarda oksijenle tedavi edilenlerden daha düşük orandaydı.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi hastane mortalitesi ve trakeal entübasyon oranı için düşük, YBÜ’de kalış süresi için çok düşüktü.

Yazarların kararı

Bu derlemenin sonuçları, üst karın cerrahisi sonrasında akut solunum yetmezliği olan erişkin hastalarda NPBS’nin etkili ve güvenli bir tedavi olduğunu gösterdi. Ancak kanıtların kalitesinin düşük olması nedeniyle bu bulguları konfirme etmek için daha fazla iyi kalitede araştırma gerekiyor.

Kaynak

Faria DAS, da Silva EMK, Atallah ÁN, Vital FMR. Noninvasive positive pressure ventilation for acute respiratory failure following upper abdominal surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD009134. DOI: 10.1002/14651858.CD009134.pub2.

Orijinal özet için: Abdominal Cerrahi Sonrası NPPV

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv