Erken Dönem Kötü Prognozlu Meme Kanserinde Yüksek Doz Kemoterapi ve Otolog Kemik iliği Veya Kök Hücr

Cochrane derleme özeti

Arka plan

İlk tanı konduğunda çok sayıda lenf bezi pozitif olan kadınlarda nüks riski yüksektir. Konvansiyonel kemoterapide başarı sınırlı ve yüksek dozlarda kemik iliğine hasar verdiğinden güvenli değildir. Umut verici olduğu düşünülen bir tedavi kadınlara çok yüksek doz kemoterapi vermek ve ardından kemik iliğini yenilemek için kök hücre naklidir. Cochrane derleme yazarları 2015 Ocağına kadar güncel kanıtları incelediler.

Çalışma özellikleri

Tekrarlama riski yüksek erken göğüs kanseri olan 5600 kadında yüksek doz kemoterapiyi konvansiyonel kemoterapiye karşı kıyaslayan 14 randomize kontrollü araştırma derledik. Bu olguları çok sayıda lokal lenf bezine yayılma olan ve lokal lenf bezlerinden öteye yayılım belirtisi olmayan meme kanserli kadınlar olarak tanımladık.

Tüm çalışmalarda fon kaynağı açıklandı. 8 çalışmaya kar gütmeyen kuruluşlarca, birine kamu sağlığı sigorta şirketince, birine endüstri kaynaklarınca ve dördüne de kar gütmeyen kuruluşlar ve endüstri kaynaklarından kombine olarak fon sağlandı. Çalışmalardan dördü yazarlarının potansiyel çıkar çatışması olmadığını, altısı bir ya da daha fazla yazarının ilaç şirketlerinden bir çeşit destek aldığını bildirdi, dördünde yazarlardan herhangi birinin potansiyel çıkar çatışması olup olmadığı belirtilmedi.

Önemli sonuçlar

Yüksek doz kemoteapi kullanmanın sürviyi artırmada etkisi çok az ya da yok. Yüksek doz kolunda üç yıllık izlemde olaysız sürvi oranları daha yüksek olmakla beraber bu etki daha uzun süreli izlemde görülmedi. Bu yüksek doz grubunda tedaviyle ilişkili ölümler çok daha olağandı. Yine bu grupta yan etkiler de daha sık ve daha şiddetliydi. İkincil kanser gelişen kadın sayısı üzerine bir etki bulamadık.

Kanıt kalitesi

Kanıtlar yüksek kalitedeydi.

Kaynak

Farquhar C, Marjoribanks J, Lethaby A, Azhar M. High-dose chemotherapy and autologous bone marrow or stem cell transplantation versus conventional chemotherapy for women with early poor prognosis breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD003139. DOI: 10.1002/14651858.CD003139.pub3

Orijinal özet için: Erken Kötü Prognoz

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv