Böbrek Taşlarında Perkütan Nefro-litotomiye Veya Retrograd İntrarenal Cerrahiye Karşı Vücut Dışı Şok

Cochrane derleme özeti

İdrar yıllarındaki taşlar sık rastlanan bir tıbbi sorundur. Taşı olan hastaların yarısında izleyen 10 yıl içinde tekrarlama görülür. Böbrek taşları ağrı idrarda kan, enfeksiyon, böbrek fonksiyonlarında azalma ve börek yetmezliğine neden olabilir. Tedavi taşın çıkarılmasıdır. ESWL’de taşlar vücut dışından verilen şok dalgalarıyla kırılır, minimal invazif bir tekniktir. ESWL’de başarı oranı sınırlı olduğundan diğer minimal invazif metotlar olan perkütan nefro-litotomi (PNL) ve retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) yaygın olarak kullanılır. Bu derlemede ESWL ile ciltten girilerek yapılan nefroskopi ile böbrek düzeyinde taş kırma (PNL) veya üreteroskopla mesane ve üreter yoluyla böbreğe kadar ulaşılarak taş kırmanın etkinliği ve komplikasyonlarını kıyaslamayı amaçladık. 338 hastada yürütülen 6 küçük randomize çalışma derlendi. 4 çalışmada ESWL ile PNL, bir çalışmada ESWL ile RIRS kıyaslandı.

PNL ile böbrek taşı kırılan hastalarda başarı oranı ESWL’ye göre daha yüksekti; buna karşın RIRS ile ESWL arasında anlamlı fark bulunmadı. Ancak ESWL hastaları hastanede daha az kaldı, tedavi süresi daha kısaydı ve komplikasyonlar daha azdı.

Kaynak

Srisubat A, Potisat S, Lojanapiwat B, Setthawong V, Laopaiboon M. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) versus percutaneous nephrolithotomy (PCNL) or retrograde intrarenal surgery (RIRS) for kidney stones. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD007044. DOI: 10.1002/14651858.CD007044.pub3

Orijinal özet için: ESWL – PNL – RIRS

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv