Otizm Spektrum Bozukluklarında Aripiprazol


Foto: hepingting / Flickr

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Aripiprazol, paranoya gibi ciddi mental problemlerin tedavisinde kullanılan bir antipsikotik ilaçtır. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan hastalarda davranışsal problemlerin (örneğin agresyon, şiddetli öfke krizi gibi) tedavisinde de kullanılır. Aripiprazolün şizofreni ve bipolar bozukluklar gibi başka hastalıklarda iyi tolere edildiği ve davranışsal problemleri iyileştirdiği gösterilmiştir. Nispeten yeni bir ilaç olduğu için OSB’li hastalarda fayda ve yan etkilerinin anlaşılması önemlidir.

Derleme sorusu

OSB’li çocuk ve erişkinler aripiprazol ile tedaviden, plasebo alan hasta çocuk ve erişkinlere kıyasla fayda görür mü?

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye aripiprazolün etkilerini araştıran üç çalışma dâhil ettik. İkisinde aripiprazolün toplam 316 çocuk/ergende davranışsal problemleri kısa vadede (8 hafta) iyileştirip iyileştirmediği değerlendirildi. Üçüncü çalışma daha uzun süreli (16 haftaya kadar) olup belirtileri aripiprazolle başlangıçta iyileşen ve belirtilerinin nüks edip etmediğini görmek için tedavileri kesilen 85 çocuk/ergende yürütüldü. Tüm katılımcılar 6 ile 17 yaş arasındaydı Tüm çalışmalarda OSB belirtilerini değerlendirmek için çok sayıda davranışsal çeki listesi kullanıldı.

Önemli sonuçlar ve kanıt kalitesi

Kısa vadeli çalışmalarda, aripiprazol alan OSB’li çocuk ve ergenlerde iritabilite, hiperaktivite, stereotipi (yani tekrarlayan davranışlar) ve uygunsuz konuşmada plaseboya kıyasla iyileşme bulundu. Araştırmacılar letarji/çekilmede (yani enerjisizlik ve uyanıklıkta azalma) iyileşme bulamadılar. Beyaz çocuk ve ergenlerde aripiprazol alırken nüks eğilimi daha azdı ancak bu bulgu diğer ırklardan çocuk ve ergenlerde bildirilmedi. Aripiprazol alan çocuk ve ergenlerde tremor, kas katılığı ve istemsiz hareketler gibi hareket bozukluğu şeklindeki yan etkilerin oranı tüm araştırmalarda daha yüksekti.

Bu derlemenin sonuçları aripirazolun kısa dönem kullanımında OSB’li çocuk ve ergenlerde iritabilite, hiperaktivite ve tekrarlayan hareketlerin; kilo alımı ve nörolojik yan etkiler (yani yüz ve çenede irade dışı hareketler) görülmekle beraber iyileşebileceğini gösteriyor. Aripiprazol alan çocuk ve ergenler OSB belirtilerinin ve yan etkilerin izlenmesi için periyodik olarak yeniden değerlendirilmelidir.

Bu kanıtların kalitesi genel olarak orta derecededir. Bu çalışmaların yapılmasından bu yana OSB ve diğer durumların tanısı için el kitabının güncellenen bir versiyonu yayınlandı. Aripiprazolün uzun vadeli kullanımında güvenlik ve faydalara dair başka çalışmalar faydalı olacaktır.

Kaynak

Hirsch LE, Pringsheim T. Aripiprazole for autism spectrum disorders (ASD). Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD009043. DOI: 10.1002/14651858.CD009043.pub3

Orijinal özet için: Otizmde Aripiprazol

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv