Erişkin Kalça Kırığı Cerrahisinde Rejyonel Veya Genel Anestezi


Foto: Privatarchiv Foto von MrArifnajafov / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kalça kırığı hastalarının çoğunluğu yaşlı olup ameliyatla tedavi edildiklerinden genel anestezi gerekir. Kırıklar genellikle basit düşmelerle oluşur. Bu hastalarda sıklıkla yaşlanmaya eşlik eden birçok başka problem de bulunur ve anestezi sonrasında yüksek mortalite riski bulunur. Anestezinin en olağan kullanılan tipleri “genel” ve “rejyonel” anestezileridir. Genel anestezide hasta şuuru kapatılarak uyutulur. Rejyonel anestezide omurgaya bir lokal anestezik solüsyonu verilir (nöroaksiyel blok) veya omurgadan çevreye giden sinirlere aynı solüsyon verilir (periferik sinir bloku) ve bacakta ağrı önlenir. Kalça kırığı için ameliyat edilen hastalarda rejyonel anestezinin etkisine dair kanıtları derledik.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2014 Martına kadar günceldir. Toplam 3231 katılımcı ile yürütülen 31 araştırmayı derledik. 28 çalışmanın (2876 katılımcı) verileri meta analize alındı. Katılımcıların ortalama yaşı 75 – 86 arasındaydı. Çalışmalar 1977 ve 2013 yılları arasında yayınlanmıştı ve çok çeşitli klinik uygulamalar ve tekniklerde zaman içindeki iyileşmeleri içeriyordu. İki çalışma anestezik ilaç üreticisinden ya da ticari çıkarı olan bir bayiden fon sağladı, biri hayır kurumundan yarım aldı bir diğerine devlet yardımı sağlandı.

Önemli sonuçlar

Çalışmaların çoğunun sonuç raporlamalarında metodolojik titizlik suboptimal düzeyde olup çoğunda katılımcı sayısı, çalışılan sonuç ölçütlerinin çoğu hakkında kesin bir karara varmak için yetersizdi. Birinci aydaki mortalitede nöroaksiyel blok ve genel anestezi arasında herhangi bir fark bulamadık (2152 katılımcı 11 araştırma). Ayrıca 2-12 arası çalışmada, bu iki anestezi tekniği arasında pnömoni, miyokart enfarktüsü, serevebovasküler olay, akut konfüzyonel durum, konjestif kalp yetmezliği, akut böbrek hasarı, pulmoner emboli, eritrosit transfüzyonu yapılan hasta sayısı, ameliyat süresi ve hastanede kalış süresinde fark bulunmadı. Benzer şekilde, postoperatif pıhtı oluşumuna karşı güçlü koruyucu ilaçlar (düşük molekül ağırlıklı heparin gibi) kullanıldığında derin ven trombozu riskinde de fark bulamadık. Güçlü antikoagülan ilaçlarla profilaksi yapılmadığında derin ven trombozu riski nöroaksiyel blokla daha düşüktü.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi mortalite, pnömoni, myokart enfarktüsü, serebrovasküler olay, akut konfüzyonel durum, güçlü profilaksi verilmediğinde derin ven trombozu insidensinde düşme ve hastanın evine dönüşü için çok düşüktü. Bu etki hesaplarımızın kesinliğinin çok düşük olduğu anlamına gelir.

Kaynak

Guay J, Parker MJ, Gajendragadkar PR, Kopp S. Anaesthesia for hip fracture surgery in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD000521. DOI: 10.1002/14651858.CD000521.pub3

Orijinal özet için: Kalça Fx. Spinal – Genel

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv