Çocukluk Çağı Kanserlerinde Platin Analoglarıyla Tedaviden Sonra İşitme Kaybı

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Platin analogları içeren çocukluk çağı kanseri tedavisi ile işitme kaybı arasındaki ilişkiye dair kanıtları derledik.

Arka plan

Çocukların çeşitli kanserlerinin tedavisinde sisplatin, karboplatin ve oksaliplatin gibi platin bazlı tedaviler kullanılır. Maalesef en önemli yan etkilerden biri işitme kaybı ya da ototoksisitedir. Bildirilen platin nedenli ototoksisite sıklığında ve eşlik eden risk faktörlerinde (işitme kaybı oluşma ihtimalini etkileyen bir durum, yaşam tarzı ya da ortam) geniş değişkenlik var. Kanserli çocukların tedavisini iyileştirmek ve platin bazlı tedavi almış hastaların izlenmesinde daha iyi yollar geliştirmek için sıklık ve risk faktörlerinin daha iyi anlaşılması gerekiyor.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2015 Eylülüne kadar günceldir.

Farklı tipte çocukluk kanserleri için platin temelli tedaviden sonra işitme testi yapılan 2837 katılımcının dahil edildiği 13 araştırma bulduk. Katılımcılar değişen dozlarda sisplatin, karboplatin veya her ikisiyle birden tedavi edildi. Tüm çalışmalar; işitme kaybının tanımlanması, kullanılan tanısal testler, katılımcı özellikleri, (önceki) anti-kanser tedavi, başka ototoksik ilaçlar ve izlem süresi ile ilişkili olarak çok değişkendi.

Önemli sonuçlar

Bildirilen işitme kaybı sıklığı %0 ile %90.1 arasında değişkendi; çalışmaların hiç birinde kulak çınlaması raporlanmadı. Üç çalışmada sıklık %0 olarak bildirildi, ancak bu çalışmalarda işitme kaybının bir tanımı verilmedi ve bu üç çalışmada katılımcılarda ciddi ölçüde hatta tamamen çakışma olabilir. Derlemeye sadece işitme kaybının bir tanımını sağlayan çalışmalar dâhil edildiğinde işitme kaybı yine %1.7 ile 90.1 arasında bulundu.

Sadece iki çalışmaya platin bazlı tedavi almayan hastalar (kontrol grubu) dâhil edildi. Bir çalışmada, platinle tedavi edilenlerde işitme kaybı sıklığı %67.1 iken kontrol grubunda %7.4 bulundu. Diğer çalışmada platinle tedavi edilenlerde işitme kaybı sıklığıı %20.1, kontrol grubunda %0.44 bulundu. Ancak bu çalışmalardaki metodolojk problemler nedeniyle bu sonuçların ne kadar güvenilir olduğu belirsizdir.

Muhtemel risk faktörleri sadece iki çalışmada değerlendirildi. Bir çalışmada sisplatin 400 mg/m2 + karboplatin 1700 mg/m2 ile tedavi edilen hastalarda; sisplatin 400 mg/m2 veya altı dozlarda tedaviye kıyasla, işitme kaybının tanımından bağımsız olarak daha yüksek işitme kaybı riski bulundu. Bu çalışmada non-antrasiklin aminoglikozit antibiyotiklerle tedavi edilen hastalarda da, bunlarla tedavi edilmeyenlere kıyasla, işitme kaybının 4 tanımından 3’üne göre işitme kaybı riski daha yüksek bulundu. İkinci çalışmada tedaviye alınma yaşı (büyük çocuklarda daha düşük risk) ve tek maksimum sisplatin dozu (doz arttıkça risk artışı) işitme kaybının anlamlı belirleyicileri olduğu bildirilirken, cinsiyet belirleyici bulunmadı.

Halen mevcut kanıtlara dayanarak sadece, platin analogları ile tedavi edilen çocukların, işitme kaybının teşhisi ve uygun önlemler alınmasını mümkün kılmak için ototoksisite açısından taranması tavsiye edebiliriz. Bununla beraber işitmenin ne sıklıkta test edilmesi gerektiği dahil spesifik izlem metotları hakkında tavsiyede bulunamıyoruz. Ses sınırlayıcı donanım kullanımı şeklinde ses kirliliğinin önlenmesi, aşırı gürültülü işlerden ve ototoksik ilaçlardan kaçınma ile ilgili danışmanlık düşünülebilir. İşitme kaybının hangi sıklıkta oluştuğu ve platin ototoksisitesi ile ilişkili risk faktörleri hakkında kesin kararlar vermeden önce daha fazla, yüksek kalitede araştırma gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Tüm çalışmalarda kanıtların kalitesi ile ilişkili problemler bulunuyor.

Kaynak

van As JW, van den Berg H, van Dalen EC. Platinum-induced hearing loss after treatment for childhood cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD010181. DOI: 10.1002/14651858.CD010181.pub2

Orijinal özet için: Platin Ve İşitme Kaybı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv