Epilepsi Tedavisinde Transkranyal Manyetik Uyarım

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepsi, çeşitli tipleri olan ve olağan rastlanan bir nörolojik bozukluktur. Epilepsili hastaların birçoğu ilaçlarla tatmin edici derecede nöbet kontrolü elde eder. Buna rağmen 1/3 kadarı ilaç almalarına rağmen sık nöbetler geçirir ya da ilaçların yan etkilerini tolere edemez. Nöbetleri kontrol edilemeyen bazı hastalarda ameliyat bir seçenek olabilmekle beraber invazif bir yöntem olup her hastaya uygun değildir. Bu nedenle bu tedavisi güç epilepsiler, etkili ve güvenli bir tedavi ihtiyacında henüz karşılanamayan bir açık oluşturuyor.

Transkranyal manyetik uyarım (stimülasyon - TMS) bu durumlardaki hastalara ameliyata güveni ve non-invazif bir alternatif olarak öne çıkan birkaç tedaviden biridir. Uzun zaman beyin işlevlerine yönelik bir araştırma aracı olarak kullanılan TMS, epilepsi dahil çeşitli nörolojik durumlara karşı muhtemel bir tedavi olarak da çalışıldı. Bu cerrahi olmayan ağrısız tedavide, nöbet geçirme eğilimini azaltmak için beyin işlevini değiştirmek amacıyla manyetik akımlar kullanılır.

Amaç

Bu derleme, epilepsili hastalarda nöbet sıklığını azaltmak, yaşam kalitesini iyileştirmek, epileptiform deşarjları azaltmak, anti-epileptik kullanımını azaltmak ve yan etkiler açısından, mevcut diğer tedavilere kıyasla TMS kullanımına dair kanıtları değerlendirmeyi hedefliyor.

Metot

Bu derleme için son literatür araştırması 10 Mart 2016 tarihinde yapıldı. Toplam 230 katılımcıda TMS’yi; sahte TMS, anti-epileptik ilaçlar ve düşük frekanslı TMS’ye karşı kıyaslayan, 7 randomize kontrollü araştırmanın kanıtlarını değerlendirdik. Çalışma tasarımlarındaki farklar nedeniyle araştırma sonuçlarını kombine edemedik, bu nedenle sonuçları öyküsel olarak özetledik.

Sonuçlar

Bazı araştırmalar TMS’nin tedavi öncesine kıyasla nöbet sayısını azalttığımı gösteriyor ancak diğerleri anlamlı bir fark göstermiyor. Dört araştırma, TMS tedavisinden sonra epileptiform deşarjlarda bir azalma gösterdi. Çalışmaların hiçbirinde yaşam kalitesinde değişim ölçülmedi ve sadece 1 araştırmada 1 hastada anti-epileptik ilaçlarda artış raporlandı. Yan etkiler olağanda raporlanmadı, en çok bildirilen yan etki baş ağrısıydı. Hastaların büyük çoğunluğu TMS tedavisini bitirdi.

Kanıt kalitesi

Genel olarak, bu derlemenin ana sonuç ölçütü olan nöbet frekansında azalma için sağlanan kanıtların kalitesine, yayınlarda çalışma tasarımı hakkındaki bilgiler ve sonuç sunumları belirsiz olduğundan, düşük değer biçtik.

Bu derleme TMS’nin yaşam kalitesin etkisi hakkında bilgi sağlamadı. Gelecekte yapılacak çalışmaların daha büyük olması ve diğer tedavilere kıyasla TMS’nin nöbet frekansını azaltma, yaşam kalitesini iyileştirme ve yan etkiler gibi önemli sonuç ölçütlerini araştırması önem taşıyor.

Kaynak

Chen R, Spencer DC, Weston J, Nolan SJ. Transcranial magnetic stimulation for the treatment of epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD011025. DOI: 10.1002/14651858.CD011025.pub2

Orijinal özet için: Epilepside Manyetik Stimülasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv