Kalp Dışı Cerrahide Ölüm Ve Kardiyak Komplikasyonları Azaltmak İçin Nitratlar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kalp dışı cerrahiye giren hastalarda ölümler ve kalple ilgili komplikasyonlara nitratların etkisine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Kalp dışı cerrahi geçiren hastalarda, özellikle kalp hastalığı olanlarda kardiyak komplikasyonlar nadir değildir. Dahası, anestezi ve cerrahi de kalp damar sistemini sıkıntıya sokabilir. Kalp dışı cerrahide kardiyak olayların insidensi özellikle ciddi derecede hasta kişilerde %50’ye kadar çıkabilir. Nitratlar kalbe kan ve oksijen sağlanmasının artırır, kalp işlevini iyileştirir ve kalp problemlerini azaltır. Nitratlar ameliyathanede de kullanılır. Ancak nitratların non-kardiyak cerrahide ölümler ve kardiyak problemlerin insidensini azaltmadaki etkileri belirsizdir.

Çalışma özellikleri

Orijinal makaleler için büyük veri tabanlarını 2014 Haziranına kadar araştırdık ve nitratların fayda ve yan etkilerini değerlendiren randomize kontrollü araştırmaları belirledik. Toplam 8244 katılımcı ile yürütülen 27 araştırmayı derlemeye aldık. Tüm çalışmalar 15 yıldan eskiydi. Katılımcıların çoğunda perioperatif kardiyak komplikasyon riski düşük ve hafifti.

Araştırmamızı 2016 Ocağında yeniledik ‘sınıflama bekleyen çalışmalar” listemize 3 potansiyel yeni çalışma ekledik, bunlar da sonraki güncellememize eklenecek.

Önemli sonuçlar

Aşağıdaki sonuç ölçütleri incelendi: Herhangi bir nedenle ölümler, göğüs ağrısı, akut miyokart enfarktüsü, kardiyak iskemi, akut kalp yetmezliği, aritmi, kardiyak arest ve troponin yükselmesi. Ters olaylar olarak tansiyon düşmesi, baş ağrısı, kalp hızlanması, bulantı ve kusmayı da araştırdık. Plaseboya kıyasla nikorandil istisna olmak üzere, nitratlar ve kontrol arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Nikorandilin kardiyak iskemi insidensini azalttığı görüldü.

Kanıt kalitesi

Genel kanıt kalitesini GRADE ile değerlendirdik ve kayırma hatası riski, yetersiz veri ve belirsizlik nedeniyle ana sonuçlar için çok düşük olduğu yargısına vardık.

Kararlar ve gelecekteki araştırmalar

Mevcut kanıtlar, kalp dışı cerrahi esnasında nitratlarla birlikte mortalite ve kardiyak komplikasyonlarda iyileşme olduğunu göstermek için yetersiz. Bu alanda iyi tasarlanmış araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Zhao N, Xu J, Singh B, Yu X, Wu T, Huang Y. Nitrates for the prevention of cardiac morbidity and mortality in patients undergoing non-cardiac surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD010726. DOI: 10.1002/14651858.CD010726.pub2

Orijinal özet için: Kalp Dışı Ameliyatlarda Nitrat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv