Alevlenen Durulan Multipl Sklerozda İmmün-düzenleyiciler ve İmmün-baskılayıcılar


Görsel: BruceBlaus

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Alevlenen-Durulan Multipl Sklerozlu (ADMS) hastaların tedavisi için,immün-düzenleyiciler, immün baskılayıcılar ve biyolojik tedaviler gibi çeşitli terapötik stratejiler bulunuyor. Bu tedavilerin alevlenme sıklığını azaltabileceği konusunda konsensus bulunmakla beraber doğrudan kıyaslama çalışmaları* kısıtlı sayıda olduğundan yeni alevlenmeleri geciktirme veya malüliyet derecesini geriletmedeki rölatif faydaları (birbirlerine kıyasla) belirsizdir.

Amaçlar

15 ilacın, yani interferon beta-1b, interferon beta-1a (Avonex, Rebif), glatiramer asetat, natalizumab, mitoksantron, fingolimod, teriflunomid, dimetil fumarat, alemtuzumab, pegil interferon beta-1a, daklizumab, lakinimod, azatiyoprin ve immün – globulinlerle sağlanan faydalar ve ters olayların büyüklüğünü değerlendirme ve sıralamayı amaçladık.

Çalışma özellikleri

Derlemeye 2014 Eylülüne kadar yapılmış, 25 113 ADMS’li katılımcıda yürütülen 39 araştırmayı dahil ettik. Çalışmaların çoğu kısa vadeli olup medyan süre 24 aydı.

Ana sonuçlar ve kanıt kalitesi

Alevlenmeleri önlemek için alemtuzumab, natalizumab ve fingolimod diğer ilaçlardan daha etkili bulundu, karar yüksek kaliteli kanıtlara dayanıyor.

Malüliyette geri dönüşsüz kötüye gidişin önlenmesi için halen yetersiz kanıt var.

Çalışmaya giren ilaçların neredeyse tümünde, herhangi bir ters olay nedeniyle çalışmadan ayrılan katılımcı oranı plaseboya kıyasla daha fazlaydı.

Aşağıdakilere dikkat etmekte fayda var:

  • Tüm bu tedavilerin iki yıldan öte faydası belirsizdir ve bu, multipl skleroz gibi yaşam boyu süren bir hastalığı olan ve muhtemelen uzun süreli tedavi gereken insanlar için çok önemlidir.

  • Bu kısa vadeli çalışmalardan sağlanan güvenlik verileri yetersiz ve kötü raporlanmış olup bize derlemede incelenen tedavilerin güvenilir bir risk profilini oluşturacak yeterli

  • Derlenen çalışmaların çoğuna ilaç şirketleri sponsor olmuştur ve bu da bilinen bir kayırma hatası kaynağıdır.

Yazarların kararı

Araştırılan tedavilerin çoğu az sayıda araştırmada değerlendirildiği için sonuçların muhafazakarca yorumu gerekir. GRADE yaklaşımı tıbbi pratik için orta yüksek arası kalitede kanıta dayanan öneriler sağlanmasını tavsiye ediyor. Derlememiz alemtuzumab, natalizumab ve fingolimod’un ADMS’li hastalarda klinik alevlenmeleri önlemek için en iyi seçimler olduğunu gösteriyor ancak kanıtlar 24 aylık izlemle sınırlıdır.

Malüliyet durumunda kötüye gidişin kısa vadeli olarak (24 ay) önlenmesinde sadece natalizumab ile orta kalitede kanıta dayanan faydalı bir etki belirlendi (tüm diğer hesaplamalar düşük-çok düşük kaliteli kanıta dayanıyor). Bu nedenle hali hazırda malüliyet durumunda geri dönüşsüz kötüleşmeye karşı tedaviyi değerlendirmek için elde yetersiz kanıt var.

Bunlardan başka göz önüne alınması gereken iki sorun daha var. İlkin tüm bu tedavilerin faydaları belirsizdir ve bu 30-40 yıl süren bir hastalık için önemli bir meseledir.

İkincil olarak, kısa vadeli araştırmalar yetersiz ve kötü raporlanmış güvenlik verileri sağlıyor ve tedavilerin güvenilir bir risk profilini oluşturmak için kullanışlı kanıtlar sağlamıyor. Bu derlemede incelenen tedavilerin güvenliğiyle ilgili uzun vadeli bilgi sağlamak için randomize olmayan çalışmaları ve kural koyucu kurumlarca yayınlanan pazarlama sonrası raporları da değerlendirmek gerekecektir.

Son olarak, derlenen çalışmaların %70’ten fazlasının sponsoru ilaç firmalarıdır ve sonuçları etkilemiş olabilir.

Araştırma takvimlerinin yönelmesi gereken üç ihtiyaç bulunuyor. İlkin plasebo kontrollü çalışmalardan kaçınıp, aktif ajanlar arasında direkt karşılaştırmalar yapan randomize araştırmalar fayda sağlayacaktır. İkincil olarak orijinal araştırma kohortlarının izlenmesi zorunlu olmalıdır. Üçüncü olarak ise immün tedavilerin orta ve uzun vadeli fayda ve güvenliğini ve farklı ajanların kıyaslamalı güvenliğini değerlendirmek için başka çalışmalar gerekiyor.

* yani iki veya daha fazla aktif ajanı birbirine karşı kıyaslayan çalışmalar.

Kaynak

Tramacere I, Del Giovane C, Salanti G, D'Amico R, Filippini G. Immunomodulators and immunosuppressants for relapsing-remitting multiple sclerosis: a network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD011381. DOI: 10.1002/14651858.CD011381.pub2.

Orijinal özet için: MS Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar