Venöz Giriş Portlarının Yerleştirilmesinde Seldinger Tekniğine Karşı Venöz Kesi


Çizim: Lilyu / Wikimedia Commons

Seldinger tekniği 1. Trokarla damara perkütan yolla girilir

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kalıcı venöz giriş portları hastalara güvenli ve uzun süreli venöz giriş yolu sağlar. Bunlar sıklıkla, kemoterapi hastaları gibi sürekli damar içi ilaç verilmesi gereken hastalarda kullanılır. Ayrıca düzenli damar içi tedavi, kan ürünlerinin nakli veya parenteral beslenme veya düzenli kan örneği alınması gerektiğinde de kullanılır. Bu portların yerleştirilmesinde kullanılan iki metot vardır: Cerrahi venöz kesi (cut down) tekniğinde sefalik vene açık cerrahi teknikle girilir. Seldinger tekniğinde ise perkütan yolla subklaviya ya da iç juguler vene girilir. Farklı tekniklerin etkinlik ve güvenliğini inceleyen ve bunları başarı oranı ve komplikasyonlar açısından karşılaştıran randomize kontrollü araştırmalarda mevcut kanıtları derledik.

Seldinger tekniği 2. Yuvarlak uçlu rehber tel trokar içinden damara sokulur.

Çalışma özellikleri ve önemli sonuçlar

Derlemeye 2015 Ağustosuna kadar güncel, toplam 1253 katılımcı üzerinde yürütülen 9 araştırma dâhil edildi. 5 Araştırmada Seldinger tekniği (subklaviya), venöz kesiyle (sefalik ven) kıyaslandı. İki çalışmada Seldinger tekniği (iç juguler) venöz kesiyle (sefalik ven) kıyaslandı. Bir çalışmada modifiye seldinger tekniği (sefalik ven), venöz kesiyle (sefalik ven); bir diğerinde de subklaviyal Seldinger tekniği, iç juguler Seldinger tekniğiyle kıyaslandı.

Seldinger tekniğinde, venöz kesiye göre daha yüksek başarı oranı bulundu.

Seldinger tekniği 3. Trokar çekilir, rehber tel yerinde kalır.

Seldinger tekniğinde venöz giriş için araştırmaların çoğunda subklaviyal ven, sadece ikisinde iç juguler ven kullanıldı. Subklaviyal giriş için Seldinger tekniği kullanan araştırmalarda, venöz kesi tekniğine kıyasla daha fazla hastada kateter komplikasyonu görüldü. Ancak genel komplikasyon oranlarında iki teknik arasında fark bulunmadı.

Örneklerin küçük olması, sefalik vende modifiye Seldinger tekniği ile aynı vende kesi tekniği kıyaslaması ve subklaviyal Seldinger – iç juguler Seldinger kıyaslamalarını sınırladı, bu yüzden bu kıyaslamalar için kesin kararlar çıkarılamıyor, daha fazla araştırma yapılması önerilir.

Seldinger tekniği 4. Dilatörle giriş deliği kateter girişi için genişletilir.

Kanıt kalitesi

Derlenen araştırmaların genel kanıt kalitesi ortaydı. 9 çalışmanın dördünde randomizasyon için kullanılan metotlar yetersizdi ancak bunları dışlayarak yapılan analiz sonuçları değiştirmedi.

Seldinger tekniği 5. Kateter rehber teli içine alarak yerleştirilir, rehber tel çıkarılır.

Venöz kesi ya da Seldinger tekniklerinin doğası personel ya da hastaların körlenmesine uygun olmadığı için bunu kayırma hatası riski düşük olarak değerlendirdik. Derlenen çalışmalardaki hastaların büyük çoğunluğu üçüncü basamaktan kanserliler olup sonuçlar tipik bir klinik senaryoya uygulanabilir. Derlenen çalışmalarda venöz kesi - Seldinger kıyaslamaları ile ilgili tüm sonuçlar için, geniş güven aralıklarının gösterdiği aşikâr belirsizlik mevcuttu. Bu nedenle genel kanıt kalitesi yüksekten ortaya düşürüldü. Derlenen çalışma sayısının azlığı nedeniyle yayınlamada kayırma hatasını değerlendiremedik.

Seldinger tekniği 6. Prosedürün sonu, kateter yerinde.

Kaynak

Hsu CC-T, Kwan GNC, Evans-Barns H, Rophael JA, van Driel ML. Venous cutdown versus the Seldinger technique for placement of totally implantable venous access ports. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 8. Art. No.: CD008942. DOI: 10.1002/14651858.CD008942.pub2

Orijinal özet için: Venöz Giriş Yolları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar