Doğum Kontrol Hapı Kullanan Kadınlarda Kalp Krizi ve Felç Riski

Cochrane derleme özeti

Arka plan

İlk çıkışından beri kombine oral doğum kontrol hapları (KOK) en popüler doğum kontrol yöntemlerinden biri oldu. Bu haplar iki tip kadınlık hormonu, östrojen ve progestagen ihtiva eder. Doğru kullanıldıklarında başarısızlık oranı (i. e. istenmeyen gebelik görülmesi) yılda yüz kadında 1’den azdır. Güvenilirliklerine rağmen oral doğum kontrol haplarının atar damarlarda kan pıhtısı oluşma (kalp krizi ve felç) riskini artırdığı bulundu. Genç kadınlarda arteryel tromboz nadir olduğu ve çok çeşitli oral kontraseptif hap mevcut olduğu için riskin boyutları belirsizdir. Dahası farklı tipte progestagenler veya farklı dozlarda östrojenin arteryel tromboz riski üzerine etkisi de bilinmiyor.

Derleme sorusu

Bu Cochrane derlemesinde farklı tipte oral kontraseptif hapların arteryel tromboz riskini hesaplamayı hedefledik. Bunun için 50 yaş altı kadınlarda oral kontraseptif haplarla ilişkili arteryel tromboz riskini değerlendiren tüm çalışmalar için 8 Temmuz 2015 tarihinde literatürü araştırdık.

Çalışma özellikleri

Toplam 24 çalışma üzerine yazılmış 28 makale seçim kriterlerini karşıladı.

Ana sonuçlar

Sonuçlarımız oral kontraseptif kullanan kadınlarda genel arteryel tromboz riskinin, kullanmayan kadınlara kıyasla 1,6 kat arttığını gösterdi. Risk progestogen tipine göre net bir değişim göstermedi. Ancak daha yüksek dozlarda östrojen olan hapları kullanan kadınlarda arteryel tromboz riskinin iki kat kadar yüksek göründüğünü bulduk. Ayrıca herhangi tipte bir oral kontraseptif hap yazmadan önce başka yan etkilerin (venöz tromboz gibi) riskini de göz önüne almak gerekiyor. Levonorgestrel ve 30 µg östrojen içeren kombine oral kontraseptif haplar muhtemelen hormonal doğum kontrolünün en güvenli şeklini oluşturuyor.

Kanıt kalitesi

Bu derlemedeki genel kanıt kalitesi orta derecedeydi. Çalışmaların çoğunda (28’inden 22’si) arteryel trombozlu hastalar doğru bir şekilde konfirme edildi. Ancak sadece 4 çalışmada hastanın kullanageldiği hapın tipinin doğru olarak bildirildiği de kontrol edildi. Buna ek olarak, çalışmaların sadece yarısında arteryel trombozu olan ve olmayan hastalar arasında doğru kıyaslamaların yapıldığı güvenceye alındı. Progestagen tipi hakkındaki analizin az sayıda çalışmaya dayandığı da önemli bir gerçek.

Yazarların kararı

Bu meta analiz kombine oral kontraseptif kullanan kadınlarda genel arteryel tromboz riskinin 1,6 kat arttığını gösterdi. Risk > 50 östrojen içeren haplarla en yüksekti. KOK kullanan kadınlarda venöz tromboz riski hakkındaki çalışmaların sonuçları ile kombine edildiğinde, öyle görünüyor ki levonorgestrel ve 30 µg östrojen KOK hapları hormonal kontrasepsiyonun en güvenli oral formudur.

Bilimsel Özet

Arka plan

Kombine oral kontraseptiflerle (KOK) birlikte, enfektüs, veya iskemik felç gibi arteriyel tromboz riski artmıştır. Ancak bu hastalıklar genç kadınlarda nadir görüldüğü ve çok çeşitli kombine oral kontrasepsiyon tipleri bulunduğundan, riskin büyüklüğü ve KOK preparatlarının farklı hormonal içeriklerinin etkileri belirsiz.

Amaç

Farklı tipte, dozda ve jenerasyona mensup kombine oral kontrasepsiyon kullananlarda miyokart enfarktüsü ve iskemik felç riskini, kullanmayanlara kıyasla hesaplamayı hedefledik.

Seçime uygun araştırmaları bulmak için MEDLINE (1966 – 8 Temmuz, 2015), EMBASE (1980 - 8 Temmuz, 2015), Popline (1970 - 8 Temmuz, 2015) ve LILACS (1985 - 8 Temmuz, 2015) elektronik veri tabanlarını dil kısıtlaması olmadan taradık.

Seçim kriterleri

KOK kullanan ve kullanmayan, üreme çağındaki 18 – 50 yaşlar arası kadınla arasında miyokart enfarktüsü veya iskemik felç riskini kıyaslayan gözlemsel araştırmaları derledik.

Veri toplama ve analiz

İki derleme yazarı bağımsız olarak araştırmaları seçti ve verileri çıkardı. KOK kullanan ve kullanmayanlarda miyokart enfarktüsü ve iskemik felç için toplu rölatif riskler ve %95 güven aralıkları hesaplandı. Sonuç ölçütü olarak miyokart enfarktüsü ve iskemik felçleri kombine ettik, ayrıca bunları ayrı ayrı da analiz ettik. Analizler, östrojen dozu ve progestagen tipine bağlı olarak da tabakalandırıldı.

Ana sonuçlar

Araştırma çalışmamız sonunda 1298 yayın belirlendi. Toplam 24 çalışmayı raporlayan 28 yayını derledik.

KOK kullanıcılarında, kullanmayanlara kıyasla miyokart enfarktüsü (MI) ve iskemik felç riski yüksekti (rölatif risk - RR 1.6 (%95 GA 1.3 - 1.9). Risk oranları MI için 1.6, (95% GA 1.2 - 2.1), iskemik felç için 1.7 (%95 GA 1.5 - 1.9) bulundu.

Riskler progestagenin jeneresyonu ya da tipine göre net değişim göstermedi. Östrojen dozuna göre yapılan tabakalandırmada, MI ve iskemik felç risklerinin doz yükseldikçe arttığı görüldü.

Kaynak

Roach RE.J., Helmerhorst FM, Lijfering WM., Stijnen T, Algra A, Dekkers OM. Combined oral contraceptives: the risk of myocardial infarction and ischemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD011054. DOI: 10.1002/14651858.CD011054.pub2

Orijinal özet için: Doğum Kontrol Hapları Ve Damar Tıkanmaları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar