Kan Nakillerini Azaltmak İçin Nakil Eşiği Olarak Daha Düşük Kan Değerlerinin Kullanımı Güvenli mi?

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Doktorlar ve sağlık profesyonelleri ameliyat, kanama veya tıbbi hastalıklar nedeniyle gelişen kan kaybından sonra hastalara kan verir. Kan sınırlı bir kaynaktır, hem bu nedenle hem de bazı düşük gelirli ülkelerde kullanılan kanlara HIV ya da hepatit gibi tehlikeli virüsler için test yapılmadığından kan naklini sadece gerçekten gerekli olduğunda yapmak fayda sağlar.

Normal kan hemoglobin değeri 12’nin üzeridir. Bu derlemede hemoglobin değeri 9-10 aralığı yerine 7-8 arasına düştüğünde kan nakli yaparak nakilleri azaltmanın güvenli olup olmadığını araştıran tüm RKA’lar derlendi.

Çalışma özellikleri

Bir grup katılımcıda nakil için düşük hemoglobin değerleri kullanılan RKA sonuçlarını inceledik. Kıyaslama grubundaki katılımcılara daha yüksek hemoglobin değerlerinde kan verildi. Bilgiler 2016 Mayısına kadar günceldir.

Önemli sonuçlar

Toplam 12 587 katılımcılı 31 araştırma derlendi. Tüm çalışmalarda kan nakli için değişik politikalar kıyaslandı. Daha düşük kan değerlerinde nakil yapılan gruba giren katılımcılarda kan nakli ihtimalinin, yüksek eşik grubuna kıyasla %43 daha az olduğu bulundu.

Nakil sonrasında 30 gün içinde ölüm riski, düşük eşikle ve yüksek eşikle nakil yapılan hastalar arasında aynıydı.

Katılımcılara nakil yapıldıktan ya da yapılmadıktan sonra görülen, enfeksiyon (pnömoni, yara enfeksiyonu ve sepsis), kalp krizleri, felçler ve pıhtılaşma problemleri gibi zararlı etkileri de değerlendirdik ve bu etkilerin görülme oranlarında iki grup arasında net fark bulunmadı.

Kanıt kalitesi

RKA’ların çoğunun yüksek kalitede kanıt sağladığı, yani uygun yürütüldüğü ve sonuçların geçerliliğini belirsiz kılabilecek muhtemel kayırma hatalarını minimalde tutacak uygun metotlar kullandığını bulduk.

Yazarların kararı

Yüksek ya da düşük hemoglobin değerlerinde kan nakli yapmanın katılımcının sağlık durumuna zarar vermediği kararına vardık.

Eğer klinik uygulamada sadece düşük eşiklerde kan nakli yapma politikası izlenirse hastalara verilen kan miktarını ve hastalara zararlı etkisi olabilen gereksiz kan nakli riskini ciddi ölçüde azaltacaktır.

Kalp krizi, beyin yaralanması veya kanseri olan hastalarda kan nakli gereken hemoglobin değerlerini belirlemek için başka çalışmalar gerekiyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Anemik hastalarda kan nakli için optimal hemoglobin eşiğiyle ilgili önemli belirsizlik var. Kan nadir bulunan bir kaynak ve bazı ülkelerde viral patojen testleri yetersiz olduğundan nakiller diğerlerine göre daha az güvenli. Bu nedenle kan nakli sayısı ve hacmini düşürmek hastalar için faydalı.

Amaç

Bu derlemede tüm hastalıklar için kısıtlayıcı ya da liberal eritrosit nakil eşiklerine randomize edilen katılımcılarda 30 günlük mortalite ve diğer klinik sonuç ölçütleri kıyaslandı. Kısıtlayıcı nakil eşiğinde nakil için en sık 7 g/dL veya 8 g/dL şeklinde daha düşük bir hemoglobin seviyesi kullanımı tercih edilir. Liberal eşik olarak ise en sık 9 g/dL - 10 g/dL değerleri kullanılır.

Araştırma stratejisi

Araştırma bulmak için CENTRAL (2016, Sayı 4), MEDLINE (1946 - Mayıs 2016), Embase (1974 - Mayıs 2016), the Transfusion Evidence Library (1950 - Mayıs 2016), the Web of Science Conference Proceedings Citation Index (1990 - Mayıs 2016) ve süren araştırma kaıtları (27 Mayıs 2016) tarandı. Ayrıca başka araştırmaları bulmak için yayınlanmış başka derlemeler ve konuya ilişkin makalelerin referans listeleri tarandı.

Derleme kriterleri

Müdahale gruplarına, hemoglobin ya da hematokrit düzeyi şeklinde tanımlanan net bir nakil eşiğine göre atama yapılan randomize kontrollü araştırmaları derledik.

Veri toplama ve analiz

Araştırmaları birleştirdik ve rastgele etki modeliyle meta analiz yaparak risk oranlarını hesapladık. İki yazar kayırma hatası riskini değerlendirdi ve verileri çıkardı. Önceden belirlenmiş klinik alt grup analizleri de yaptık. Düşük eşiklere atanmış hastaları kısıtlayıcı nakil, yüksek eşiklere atanmış hastaları liberal nakil olarak tanımladık.

Ana sonuçlar

Derleme kriterlerini, toplam 12 587 katılımcıyla ve çeşitli klinik uzmanlık alanları içinde yapılmış 31 araştırma karşıladı. Araştırma müdahaleleri, kısıtlayıcı grubu tanımlamak için kullanılan hemoglobin konsantrasyonuna göre oldukça eşit olarak ikiye ayrıldı. Yaklaşık yarısında kısıtlayıcı eşik olarak 7 g/dL, kalanlarında 8 – 9 g/dL eşikleri kullanıldı. Araştırmalarda genel olarak kayırma hatası riski düşüktü. İkincil sonuç ölçütlerinin tanımı ve körleme dahil bazı metodolojik kalite kalemleri belirsizdi.

Kısıtlayıcı nakil eşikleri kullanımı geniş çeşitlilikte klinik uzmanlık alanlarında eritrosit nakillerini %43 azalttı (risk oranı (RO) 0.57, %95 güven aralığı (GA) 0.49 - 0.65; 12,587 katılımcı, 31 araştırma; yüksek kalitede kanıt) ancak araştırmalar arasında büyük miktarda heterojenite bulundu (I² = 97%).

Kısıtlayıcı nakil eşikleri, genel olarak liberal eşiklere göre 30-günlük mortaliteyi artırmadı ya da düşürmedi (RO 0.97, %95 GA 0.81 - 1.16, I² = %37; N = 10,537; 23 araştırma; orta kalitede kanıt). Değerlendirilen diğer sonuç ölçütleri olarak, kardiyak olaylar değişmedi (düşük kalitede kanıt) miyokart enfarktüsü, felç ve tomboemboli değişmedi (yüksek kalitede kanıt).

Liberal nakiller pnömoni, yara enfeksiyonu ya da bakteriyemşi gibi enfektif olay riskini etkilemedi.

Kaynak

Carson JL, Stanworth SJ, Roubinian N, Fergusson DA, Triulzi D, Doree C, Hebert PC. Transfusion thresholds and other strategies for guiding allogeneic red blood cell transfusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD002042. DOI: 10.1002/14651858.CD002042.pub4

Orijinal özet için: Kısıtlayıcı Kan Nakli Eşikleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv