Akıllı Seçimler: Radyoterapi


RT ile ilk tedavi ve ilk hasta (retinoblastoma). Foto: National Cancer Institute / Wikimedia Commons

Hekimler Ve Hastaların Sorgulaması Gereken On Şey

Yayın tarihi: 23 Eylül 2013 (1-5) 15 Eylül 2014 (6-10); #10’un güncellemesi 21 Haziran 2016

1. Erken aşama invazif göğüs kanserli 50 yaş ve üstü kadınlarda göğüs koruyucu tedavinin bir parçası olarak kısa tedavileri düşünmeden tüm göğüs radyoterapisine başlamayın.

İnvazif kanserli ve göğüs koruyucu tedavi uygulanan kadınlarda tüm göğüs ışınlaması lokal nüksleri azaltır ve sürviyi iyileştirir. Çoğu çalışmada tedaviyi 5-6 haftada bitiren ve çoğunlukla izleyerek 1-2 haftalık pekiştirme tedavisi yapılan “konvansiyonel fraksiyone” şemalar kullanıldı.

Ancak yeni çalışmalar özel hasta popülasyonlarında daha kısa süreli (yaklaşık 4 hafta) tedavi kürleriyle eşdeğer tümör kontrolü ve kozmetik sonuçlar gösterdi. Hastalar ve hekimlerinin en uygun tedavi kürünü belirlemek için bu seçenekleri gözden geçirmesi gerekir.

2. Aktif sürveyans konusunda tartışmadan düşük risk prostat kanseri tedavisine başlamayın.

Prostat kanserli hastalar için birkaç makul bakım seçeneği bulunur. Bunlar arasında cerrahi ve radyoterapi olduğu gibi uygun hastalarda tedavi vermeden konservatif izleme de yer alır.

Hasta ve hekim arasında karar paylaşımı tedavi ile hasta amaçlarına daha iyi uyum sağlanmasını ve daha etkili bakım sağlar.

ASTRO prostat kanseri ve sayısız başka tip kanserle ilgili hastaya yönelik yazılı karar yardımları yayınladı. Bu tip araçlar hastaya seçimleri hakkında güven vererek tedaviye uyumu iyileştirir.

3. Kemik metastazlarının palyasyonu için rutin olarak uzatılmış fraksiyone şemalar (>10 fraksiyon) kullanmayın.

Çalışmalar 10 fraksiyonda 30 Gy, 5 fraksiyonda 20 Gy veya tek 9 Gy fraksiyonla eşdeğer ağrı giderme gösteriyor.

Tek bir tedavi daha uygun olabilir ancak aynı bölgeye yeniden tedavi yapılma oranında biraz daha yükselme olabilir.

Prognozu sınırlı veya naklinde güçlük olan hastalar için tek 8 Gy fraksiyon kuvvetle mütalaa edilmelidir.

4. Prospektif bir klinik araştırma ya da tescili dışında prostat kanseri için rutin olarak proton ışın tedavisi önermeyin.

Prostat kanserinde proton ışın tedavisinin diğer radyasyon tedavi formlarına kıyasla bir klinik avantaj getirdiğine dair net kanıt bulunmuyor. Bu pahalı tedavinin muhtemel avantajlarını kesinleştirmek için klinik araştırmalar gerekiyor.

5. Göğüs koruyucu tedavinin bir parçası olarak tüm göğüs ışınlamasında rutin olarak yoğunluğu ayarlı radyoterapi kullanmayın.

Klinik araştırmalar 2-D planlamalı eski metotlara kıyasla modern 3-D konformal teknikler kullanımı sonrasında daha düşük oranda cilt toksisitesi gösterdi.

Bu araştırmalarda yoğunluğu ayarlı radyoterapi ifadesi, iç içe 3-D konformal radyoterapi olarak daha doğru tarif edilen metotları tanımlamak için kullanıldı.

Yoğunluğu ayarlı radyoterapi anatomisi olağan dışı olan seçilmiş vak'alar için faydalı olabilmekle beraber rutin kullanımının anlamlı bir klinik avantaj sağladığı gösterilmedi.

6. Düşük riskli endometriyum kanserli hastalara histerektomiden sonra radyasyon önermeyin.

Düşük riskli endometriyum kanserli hastalar; pozitif biyopsiye rağmen histerektomide rezidüel hastalık kalmayan, grade 1 ya da <50% miyometriyum invazyonu olan grade 2 ve 60 üstü yaş, lenfovasküler boşluk invazyonu veya servikal tutulma gibi ek yüksek risk özellikleri olmayan hastalarda cerrahi sonrası nüks riski çok düşüktür.

Düşük riskli endometriyum kanserinde radyasyon tedavisi ile ilgili meta analiz çalışmaları tek başına cerrahiye kıyasla genel sürviye fayda olmadığının yanı sıra yan etkilerde artış gösterdi.

7. Marjinleri negatif N0-1 çıkarılmış küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalara rutin olarak radyoterapi önermeyin.

Erken aşama küçük hücre dışı akciğer kanserinde (KHDAK) cerrahiden sonra birkaç bakım seçeneği vardır. Bunlar arasında gözlem, kemoterapi ve radyoterapi bulunur.

Nod negatif veya N1 olan erken KHDAK’ta ameliyat sonrası radyoterapi ile ilgili iki meta analiz gözleme kıyasla genel sürvi ya da hastalıksız sürviye fayda olmamasına karşın yan etkilerde artış gösterdi.

Cerrahi sonrası marjinleri pozitif olan hastalar lokal kontrolü iyileştirmede nodal tutulumdan bağımsız olarak radyoterapiden fayda görebilir.

8. Hastayla tedavi hedeflerini belirlemeden ve palyatif bakıma sevki düşünmeden şifa verici olmayan radyoterapiye başlamayın.

Tedavi hedeflerinin iyi belirlenmesi ile birlikte yaşam kalitesi artar, hastalar ve bakıcılarının anlayışı daha iyi olur.

Palyatif bakım antikanser tedavilerle aynı zamanda verilebilir.

Erken palyatif bakım müdahalesi hasta sonuçlarını sürvi dahil iyileştirebilir.

9. Göğüs koruyucu cerrahi sonrasında radyoterapi alan kadınlara rutin olarak yıllıktan daha sık izlem mamografileri önermeyin.

Çalışmalar göğüs koruyucu cerrahi sonrasında radyoterapi alan kadınlarda yıllık mamografi çekimlerinin uygun aralıklı olduğunu, daha kısa aralıklı görüntülemeye kıyasla net avantajı olmadığını gösterdi.

Hastalar radyoterapi bitiminden sonra yıllık mamogram sürveyansında başlamadan 6 – 12 ay beklemelidir.

Fizik muayene ya da sürveyans görüntülemesinde şüpheli bulgular mamografiler arasında daha kısa intervaller gerektirebilir.

10. Sınırlı beyin metastazlarında stereotaktik radyo-cerrahiye (SRC) rutin olarak yardımcı tüm beyin radyoterapisi eklemeyin.

Randomize araştırmaların primer analizleri stereotaktik radyo-cerrahiye yardımcı tüm beyin radyoterapisi (TBRT) eklemenin, performans durumu iyi ve solid tümör beyin metastazı olan seçilmiş hastalarda genel sürviye faydası olmadığını gösterdi.

SRC’ye TBRT eklenmesi ile birlikte bilişsel işlevde azalma ve hasta beyanına dayalı olarak yorgunluk ve yaşam kalitesinde kötüleşme görülür. Bu sonuçlar küçük hücreli ya da olmayan akciğer kanserinde koruyucu baş ışınlaması ile ilgili hastanın kendi bildirdiği bilişsel işlevler ve konuşma becerilerinde randomize araştırmalarda gözlenen azalma ile uyumludur.

Beyin metastazları için radyocerrahiyle tedavi edilen hastalarda beynin başka yerinde de metastaz gelişebilir. Dikkatli sürveyans ve beyinde nüks esnasında kurtarıcı tedavinin akılcı kullanımı uygun hastaların genel sürvide düşme olmadan en yüksek yaşam kalitesinin tadına varmalarını sağlar.

Bu tavsiyeler sadece enformasyonel maksatla getirildi ve bir tıbbi profesyonelle konsültasyonun yerini tutmayı amaçlamıyor. Bu listedeki maddeler ya da kendi kişisel durumları hakkında özel soruları olan hastalar hekimlerine danışmalıdır.

Orijinal tavsiyeler için: Akıllı Radyoterapi

Kaynaklar

1. Clarke M, Collins R, Darby S, Davies C, Elphinstone P, Evans E, Godwin J, Gray R, Hicks C, James S, MacKinnon E, McGale P, McHugh T, Peto R, Taylor C, Wang Y; Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG). Effects of radiotherapy and of differences in the extent of surgery for early breast cancer on local recurrence and 15-year survival: an overview of the randomized trials. Lancet. 2005 Dec 17;366(9503):2087–2106.

Smith BD, Bentzen SM, Correa CR, Hahn CA, Hardenbergh PH, Ibbott GS, McCormick B, McQueen JR, Pierce LJ, Powell SN, Recht A, Taghian AG, Vicini FA, White JR, Haffty BG. Fractionation for whole breast irradiation: an American Society for Radiation Oncology (ASTRO) evidence-based guideline. Int J Radiation Oncology Biol Phys. 2011 Sep 1;81(1):59–68.

Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG), Darby S, McGale P, Correa C, Taylor C, Arriagada R, Clarke M, Cutter D, Davies C, Ewertz M, Godwin J, Gray R, Pierce L, Whelan T, Wang Y, Peto R. Effect of radiotherapy after breast-conserving surgery on 10-year recurrence and 15-year breast cancer death: meta-analysis of individual patient data for 10,801 women in 17 randomised trials. Lancet. 2011 Nov 12;378(9804):1707–16.

Haviland JS, Owen JR, Dewar JA, Agrawal RK, Barrett J, Barrett-Lee PJ, Dobbs HJ, Hopwood P, Lawton PA, Magee BJ, Mills J, Simmons S, Sydenham MA, Venables K, Bliss JM, Yarnold JR; START Trialists’ Group.The UK Standardisation of Breast Radiotherapy (START) trials of radiotherapy hypofractionation for treatment of early breast cancer: 10-year follow-up results of two randomised controlled trials. Lancet Oncol. 2013 Oct;14(11):1086-94.

2. Dahabreh IJ, Chung M, Balk EM, Yu WW, Mathew P, Lau J, Ip S. Active surveillance in men with localized prostate cancer: a systematic review. Ann Intern Med. 2012 Apr 17;156(8):582–90.

Wilt TJ, Brawer MK, Jones KM, Barry MJ, Aronson WJ, Fox S, Gingrich JR, Wei JT, Gilhooly P, Grob BM, Nsouli I, Iyer P, Cartagena R, Snider G, Roehrborn C, Sharifi R, Blank W, Pandya P, Andriole GL, Culkin D, Wheeler T; Prostate Cancer Intervention versus Observation Trial (PIVOT) Study Group. Radical prostatectomy versus observation for localized prostate cancer. N Engl J Med. 2012 Jul 19;367(3):203–13.

Bill-Axelson A, Holmberg L, Ruutu M, Garmo H, Stark JR, Busch C, Nordling S, Häggman M, Andersson SO, Bratell S, Spångberg A, Palmgren J, Steineck G, Adami HO, Johansson JE; SPCG-4 Investigators. Radical prostatectomy versus watchful waiting in early prostate cancer. N Engl J Med. 2011 May 5;364(18):1708–17.

Thompson I, Thrasher JB, Aus G, Burnett AL, Canby-Hagino ED, Cookson MS, D’Amico AV, Dmochowski RR, Eton DT, Forman JD, Goldenberg SL, Hernandez J, Higano CS, Kraus SR, Moul JW, Tangen CM; AUA Prostate Cancer Clinical Guideline Update Panel. Guideline for the management of clinically localized prostate cancer: 2007 update. J Urol. 2007 Jun;177(6):2352–6.

Klotz L, Zhang L, Lam A, Nam R, Mamedov A, Loblaw A. Clinical results of long-term follow-up of a large, active surveillance cohort with localized prostate cancer. J Clin Oncol. 2010 Jan 1;28(1):126–31.

Stacey D, Bennett CL, Barry MJ, Col NF, Eden KB, Holmes-Rovner M, Llewellyn-Thomas H, Lyddiatt A, Légaré F, Thomson R. Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Oct 5;10:CD001431.

3. Lutz S, Berk L, Chang E, Chow E, Hahn C, Hoskin P, Howell D, Konski A, Kachnic L, Lo S, Sahgal A, Silverman L, von Gunten C, Mendel E, Vassil A, Bruner DW, Hartsell W; American Society for Radiation Oncology (ASTRO). Palliative radiotherapy for bone metastases: an ASTRO evidence-based guideline. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2011 Mar 15;79(5):965–76.

Expert Panel On Radiation Oncology-Bone Metastases, Lutz ST, Lo SS, Chang EL, Galanopoulos N, Howell DD, Kim EY, Konski AA, Pandit-Taskar ND, Ryu S, Silverman LN, Van Poznak C, Weber KL.

ACR Appropriateness Criteria® non-spine bone metastases. J Palliat Med. 2012 May;15(5):521–26.

Chow E, Zheng L, Salvo N, Dennis K, Tsao M, Lutz S. Update on the systematic review of palliative radiotherapy trials for bone metastases. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2012 Mar;24(2):112–24.

4. Mohler JL, Armstrong AJ, Bahnson RR, Boston B, Busby JE, D’Amico A, Eastham JA, Enke CA, George D, Horwitz EM, Huben RP, Kantoff P, Kawachi M, Kuettel M, Lange PH, Macvicar G, Plimack ER, Pow-Sang JM, Roach M 3rd, Rohren E, Roth BJ, Shrieve DC, Smith MR, Srinivas S, Twardowski P, Walsh PC. NCCN clinical practice guidelines in oncology: prostate cancer. J Natl Compr Canc Netw. 2010 Feb;8(2):162–200.

Sheets NC, Goldin GH, Meyer AM, Wu Y, Chang Y, Stürmer T, Holmes JA, Reeve BB, Godley PA, Carpenter WR, Chen RC. Intensity-modulated radiation therapy, proton therapy, or conformal radiation therapy and morbidity and disease control in localized prostate cancer. JAMA. 2012 Apr 18;307(15):1611–20.

Yu JB, Soulos PR, Herrin J, Cramer LD, Potosky AL, Roberts KB, Gross CP. Proton versus intensity-modulated radiotherapy for prostate cancer: patterns of care and early toxicity. J Natl Cancer Inst. 2013 Jan 2;105(1):25–32.

Coen JJ, Zietman AL, Rossi CJ, Grocela JA, Efstathiou JA, Yan Y, Shipley WU. Comparison of high-dose proton radiotherapy and brachytherapy in localized prostate cancer: a case-matched analysis. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012 Jan 1;82(1): e25–31.

5. Barnett GC, Wilkinson JS, Moody AM, Wilson CB, Twyman N, Wishart GC, Burnet NG, Coles CE. Randomized controlled trial of forward-planned intensity modulated radiotherapy for early breast cancer: interim results at 2 years. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012 Feb 1;82(2):715–23.

Donovan E, Bleakley N, Denholm E, Evans P, Gothard L, Hanson J, Peckitt C, Reise S, Ross G, Sharp G, Symonds-Tayler R, Tait D, Yarnold J; Breast Technology Group. Randomised trial of standard 2-D radiotherapy (RT) versus intensity modulated radiotherapy (IMRT) in patients prescribed breast radiotherapy. Radiother Oncol. 2007 Mar;82(3):254–64.

Pignol JP, Olivotto I, Rakovitch E, Gardner S, Sixel K, Beckham W, Vu TT, Truong P, Ackerman I, Paszat L. A multicenter randomized trial of breast intensity-modulated radiation therapy to reduce acute radiation dermatitis. J Clin Oncol. 2008 May 1;26(13): 2085–92.

Smith B, Pan I, Shih Y, Smith GL, Harris JR, Punglia R, Pierce LJ, Jagsi R, Hayman JA, Giordano SH, Buchholz TA. Adoption of intensity-modulated radiation therapy for breast cancer in the United States. J Natl Cancer Inst. 2011 May 18;103(10):798–809.

6. Diavolitsis V, Rademaker A, Lurain J, Hoekstra A, Strauss J, Small W Jr. Clinical outcomes in international federation of gynecology and obstetrics stage IA endometrial cancer with myometrial invasion treated with or without postoperative vaginal brachytherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012Oct 1;84(2):415–9.

Johnson N, Cornes P. Survival and recurrent disease after postoperative radiotherapy for early endometrial cancer: systematic review and meta-analysis. BJOG. 2007 Nov;114(11):1313–20.

Kong A, Johnson N, Kitchener HC, Lawrie TA. Adjuvant radiotherapy for stage I endometrial cancer: an updated Cochrane systematic review and meta-analysis. J Natl Cancer Inst. 2012 Nov 7;104(21):1625–34.

Creutzberg CL, Nout RA. The role of radiotherapy in endometrial cancer: current evidence and trends. Curr Oncol Rep. 2011 Dec;13(6):472–8.

Klopp A, Smith BD, Alektiar K, Cabrera A, Damato AL, et al. The role of postoperative radiation therapy for endometrial cancer: executive summary of an American Society for Radiation Oncology evidence-based guideline. Pract Radiat Oncol. 2014 May-Jun;4(3):137–44.

7. Perry MC. A phase III study of surgical resection and paclitax el/carboplatin chemotherapy with or without adjuvant radiation therapy for resected stage III non-small-cell lung cancer: cancer and leukemia group B 9734. Clin Lung Cancer. 2007 Jan; 8(4):268–72.

Trodella L. Adjuvant radiotherapy in non-small cell lung cancer with pathological stage I: definitive results of a phase III randomized trial. Radiother Oncol. 2002;62(1):11–9.

Keller SM. A randomized trial of postoperative adjuvant therapy in patients with completely resected stage II or IIIa non-small -cell lung cancer. Eastern Cooperative Oncology Group. N Engl J Med. 2000;343:1217–22.

Feng QF. A study of postoperative radiotherapy in patients with non-sm all-cell lung cancer: a randomized trial. Int J R adiat Oncol Biol Phys. 2000 Jul 1;47)4)925–9.

Mayer R. Postoperative radiotherapy in radically resected non-small-cell lung cancer. Chest 1997;112:954–9.

Rodrigues G, Choy H, Bradley J, Rosenzweig KE, Bogart J, Curran WJ Jr, Gore E, Langer C, Louie AV, Lutz S, Machtay M, Puri V, Werner-Wasik M, Videtic GM. Adjuvant radiation therapy in locally advanced non-small cell lung cancer: Executive summary of an American Society for Radiation Oncology (ASTRO) evidence-based clinical practice guideline. Pract Radiat Oncol. 2015 May-Jun;5(3):149-55.

8. WHO Definition of Palliative Care. World Health Organization. 2014 [cited on 2014 A ug 12]. Available from:http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/.

Bakitas M, Lyons KD, Hegel MT. Effects of a palliative care intervention on clinical outcomes in patients with advanced cancer: the Project ENABLE II randomized controlled trial. JAMA. 2009;302:741–9.

Higginson IJ, Evans CJ. What is the evidence that palliative care teams improve outcomes for cancer patients and their families? Cancer J. 2010;16:423–35.

Temel JS, Greer JA, Muzikansky A. Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2010;363:733–42.

Smith T, Temin S, Alesi E. American Society of Clinical Oncology Provisional Clinical Opinion: the integration of palliative care into standard oncology care. J Clin Oncol. 2012;30:880–7.

9. Khatcheressian JL. Breast cancer follow-up and management after primary treatment: an American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update. J Clin Oncol. 2013 Mar 1;31(7):961–5.

Grunfeld E .Cancer practice guidelines for the care and treatment of breast cancer: follow-up after treatment for breast cancer (summary of the 2005 update). CMAJ. 2005 May 10;172(10):1319–20.

Gradishar WJ. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Breast Cancer. Version 3.2014.

Rojas MP. Follow-up strategies for women treated with early breast canc er. Cochrane Database Syst Rev. 2005;1:CD001768.

McNaul D, Darke M, Garg M, Dale P. An evaluation of post-lumpectomy recurrence rates: is follow-up every 6 months for 2 years needed? J Surg Oncol. 2013;107(6):597–601.

10. Soffietti R, Kocher M, Abacioqlu UM, Villa S, Fauchon F, Baumert BG, Fariselli L, Tzuk-Shina T, Kortmann, RD, Carrie C, Ben Hassel M, Kouri M, Valeinis E, van den Berge D, Mueller RP, Tridello G,Collette L, Bottomley A. A European organisation for research and treatment of cancer phase III trial of adjuvant whole-brain radiotherapy versus observation in patients with one to three brain metastases from solid tumors after surgical resection or radiosurgery: quality-of-life results. J Clin Oncol. 2013 Jan 1;31(1):65–72.

Chang EL, Wefel JS, Hess KR, Allen PK, Lang FF, Kornguth DG, Arbuckle RB, Swint JM, Shiu AS, Maor MH, Meyers CA. Neurocognition in patients with brain metastases treated with radiosurgery or radiosurgery plus whole-brain irradiation: a randomized controlled trial. Lancet. 2009 Nov;10(11):1036–44.

Aoyama H, Shirato H, Tago M, Nakagawa K, Toyoda T, Hatano K, Kenjyo M, Oya N, Hirota S, Shioura H, Kunieda E, Inomata T, Hayakawa K, Katoh N, Kobashi G. Stereotectic radiosurgery plus whole-brain radiation therapy vs stereotactic radiosurgery alone for treatment of brain metastases: a randomized controlled trial. JAMA. 2006 Dec 7;295(21):2483–91.

Kocher M, Soffietti R, Abacioglu U, Villà S, Fauchon F, Baumert BG, Fariselli L, Tzuk-Shina T, Kortmann RD, Carrie C, Ben Hassel M, Kouri M, Valeinis E, van den Berge D, Collette S, Collette L, Mueller RP. Adjuvant whole-brain radiotherapy versus observation after radiosurgery or surgical resection of one to three cerebal mestastases: results of the EORTC 22952–26001 study. J Clin Oncol. 2011 Jan 10;29(2):134–41.

Gondi V, Paulus R, Bruner DW, Meyers CA, Gore EM, Wolfson A, Werner-Wasik M, Sun AY, Choy H, Movsas B. Decline in tested and self-reported cognitive functioning after prophylactic cranial irradiation for lung cancer: pooled secondary analysis of R adiation Therapy Oncology Group randomized trials 0212 and 0214 . Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2013 Jul 15;86(4):656–64.

Son Paylaşımlar